UnAided GTHS Thane

माध्यमिक स्तरावरील पुर्व व्यावसयिक अभ्यासक्रम   ( खाजगी विनाअनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
1 फादर ऍ़ग्नेल, वाशी व्ही-2 4 120
2 सेंट मेरी ज्यु. कॉलेज, सेक्टर 10ए, वाशी,  नवी मुंबई . व्ही-2 4 120
3 श्री. माँ एज्युकेशन ट्रस्टचे श्री. मॉ विद्यालय, घोडबंदर रोड समोर, पातलीपाडा, ठाणे इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120
4 भारतीय विद्या प्रबोधिनी माध्यमिक विद्यालय, कल्याण व्ही-2 4 120
5 शोएब हायस्कूल अँड ज्यु. कॉलेज कौसा, मुंब्रा इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120
6 न्यु इंग्लिश हायस्कूल, नेताजी चौक, उल्हासनगर इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120

 

.+ २ स्तरावरील द्विलक्षी  व्यवसाय अभ्यासक्रम  ( खाजगी विनाअनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
1 सरस्वती विद्यालय हायस्कुल ऍ़ण्ड ज्यु.कॉलेज ऑफ सायन्स, राबोडी, ठाणे. संगणक शास्त्र-2 2 100
2 फादर ऍ़ग्नल मल्टीपर्पज स्कुल ऍ़ण्ड ज्यु.कॉलेज, सेक्टर 1-ए, वाशी, नवी मुंबई. इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
संगणक शास्त्र-1 2 100
3 पिपल्स एज्युकेशन सोसायटीज इंग्लीश मिडियम हायस्कुल ऍ़ण्ड ज्यु.कॉलेज ऑफ सायन्स, मिठबंदर रोड, कोपरी, ठाणे. कॉम्प्युटर सायन्स-2 2 100
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
4 रयत शिक्षण संस्थेचे कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज, वाशी, नवी मुंबई. संगणक शास्त्र-3 3 150
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
बँकींग-1 1 50
ऑफीस मॅनेजमेंट-1 1 50
5 श्री.मा.एज्युकेशन ट्रस्टचे श्री मा बालनिकेतन हायस्कुल व ज्यु.कॉलेज, कोपरी व्हीलेज, ठाणे पूर्व). संगणक शास्त्र -2 2 100
इलेक्ट्रॉनिक्स-2 2 100
बँकींग-1 1 50
6 बिर्ला कॉलेज  ऑफ आर्टस,सायन्स ऍ़ण्ड कॉमर्स, बिर्ला कॉलेज रोड, कल्याण, जि.ठाणे. संगणक शास्त्र 2 2 100
इलेक्ट्रॉनिक्स 2 2 100
7 साकेत कॉलेज आफॅ आर्टस सायन्स ऍ़ण्ड कॉमर्स ज्यु.कॉलेज, साकेत विद्यानगरी, चिंचपाडा रोड, कल्याण, जि.ठाणे. संगणक शास्त्र-2 2 100
इलेक्ट्रॉनिक्स-2 1 50
8 सुशिलादेवी देशमुख विद्यालय, ऐरोली संगणक शास्त्र-2 3 150
इलेक्ट्रॉनिक्स-2 3 150
9 महात्मा गांधी मिशनचे प्रायमरी व सेकंडरी स्कुल, सेक्टर-8,, नेरुळ संगणक शास्त्र-2 2 100
10 रॉयल कॉलेज ऑफ आर्टस् सायन्स ऍ़ण्ड कॉमर्स, पेनकर पाडा,   मिरारोड कॉम्प्युटर सायन्स-2 2 100
11 के. एम. अग्रवाल कला, वाणिज्य व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय, रामबाग लेन क्र. 4, कल्याण (प) संगणक शास्त्र-4 4 200
इलेक्ट्रॉनिक्स-4 4 200
12 एल.पी. रावल,  ज्युनियर कॉलेज, रावल नगर, मिरारोड, ठाणे. संगणक शास्त्र-1 2 100
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
जनरल सिव्हिल 1 50
13 शेठ हिराचंद मुथा कनिष्ठ महाविद्यालय, आधारवाडी, जेल रोड, उंबरडेगांव, कल्याण संगणक शास्त्र-2 2 100
इलेक्ट्रॉनिक्स-2 2 100
बँकींग-1 1 50
14 जे.एच. पोतदार हायस्कूल ऍ़न्ड कनिष्ठ महाविद्यालय, क्रॉस  रोड, भाईंदर, जि.ठाणे. संगणक शास्त्र-2 2 100
15 न्यु इंग्लिश हायस्कूल ऍ़न्ड कनिष्ठ महाविद्यालय, उल्हासनगर संगणक शास्त्र-4 4 200
इलेक्ट्रॉनिक्स-3 3 150
बँकींग-1 1 50
स्कुटर व मोटार सायकल दुरुस्ती-1 1 50
मार्केटिंग ऍ़ण्ड सेल्समनशिप 1 50
इलेक्ट्रीकल मेंटेंनंन्स 1 50
मेकॅनिकल मेंटेंनंन्स 1 50
16 सेंट मेरी ज्यु. कॉलेज, सेक्टर 10ए, वाशी,  नवी मुंबई . इलेक्ट्रॉनिक्स-2 3 150
संगणक शास्त्र-2 3 150
17 लक्ष्मण देवराम सोनवणे, ज्यु. कॉलेज, दुर्गाडी किल्ल्या जवळ, मुरबाड रोड. संगणक शास्त्र-2 2 100
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
18 श्रीमती रमाबेन बाबुभाई कनकिया, ज्यु. कॉलेज,  मिरारोड . संगणक शास्त्र-1 1 50
19 बी.एन. बांदोडकर कॉलेज ऑफ सायन्स,  ठाणे. संगणक शास्त्र-1 1 50
20 आर. के. अभंग माध्यमिक विद्यालय, व कनिष्ठ महाविद्यालय, उल्हासनगर संगणक शास्त्र-1 1 50
21 डी.वाय. पाटील एज्युकेशन ऍ़केडमीचे ज्ञानपुष्प विद्यानिकेतन ऍ़ण्ड ज्यु. कॉलेज, सेक्टर-4, सीबीडी, बेलापूर, नवी मुंबई . संगणक शास्त्र-2 2 100
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
22 डोंबिवली युवक एज्युकेशन ट्रस्टचे रॉयल ज्यु.कॉलेज, ब्राम्हण सभेसमोर, टिळक क्रॉस रोड, डोंबिवली (पूर्व) संगणक शास्त्र-2 3 150
बँकींग-1* 1 50
मार्केटिंग ऍ़ण्ड सेल्समनशिप * 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-2 2 100
23 मो.ह.विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, शिवाजी पथ,  ठाणे. संगणक शास्त्र-2 2 100
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
24 जीवन दिप शैक्षणिक संस्था, पोई संचलित कला, वाणिज्य विज्ञान विद्यालय,गोवली, ता.कल्याण, जि.ठाणे. संगणक शास्त्र-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
25 साईनाथ एज्यु.ट्रस्ट, वाशी, सेक्टर-10 अ, नवी मुंबई. संगणक शास्त्र-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
26 जी.आर.पाटील, विद्यामंदिर व कनिष्ठ महाविद्यालय, बदलापूर जिल्हा-ठाणे. संगणक शास्त्र-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
27 गौतम एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित, स्वामी विवेकानंद ज्यु.कॉलेज,  प्लॉट 30, सेक्टर 5, कोपर खैराणे,  नवी मुंबई. संगणक शास्त्र-2 2 100
इलेक्ट्रॉनिक्स-2 2 100
28 बी.एस.जोधळे विद्यालय व कनिष्ठ महविद्यालय, मुंब्रा पोलिस स्टेशनच्या मागे, मुंब्रा. संगणक शास्त्र-2 2 100
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
29 भारतरत्न श्रीमती इंदिरा गांधी विद्यामंदिर, राजठाकूर कनिष्ठ महाविद्यालय,  ठाणे. मार्केटिंग ऍ़ण्ड सेल्समनशिप-1 1 50
बँकींग-1 1 50
30 पद्मावती व्यंकटेशन हायस्कुल ऍ़ण्ड ज्यु.कॉलेज, कळवा, जि.ठाणे. संगणक शास्त्र-1 1 50
31 हबीब एज्युकेशन ऍ़ण्ड वेल्फर सोसायटीचे सोयेब हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय, मुंब्रा, जि.ठाणे. संगणक शास्त्र-1 2 100
स्कुटर व मोटार सायकल दुरुस्ती -1 1 50
बँकींग-1 1 50
मार्केटिंग ऍ़ण्ड सेल्समनशिप 1 50
स्मॉल इंडस्ट्रीज ऍ़ण्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट-1 1 50
इलेक्ट्रीेकल मेन्टेंेनन्स-1 1 50
32 जी.आर.पाटील विद्यामंदिर व कनिष्ठ महाविद्यालय, डोंबिवली . संगणक शास्त्र 2 2 100
इलेक्ट्रॉनिक्स 1 1 50
33 मॉडेल कॉलेज ऑफ सायस ऍ़ण्ड कॉमर्स, कल्याण, जि.ठाणे संगणक शास्त्र-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
34 पुणे विद्यार्थीगृह, सदाशिव पेठ, पुणे-विद्याभवन हायस्कुल  नेरुळ संगणकशास्त्र-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
35 वर्तकनगर शिक्षण मंडळ संचलित श्रीमती सावित्रीदेवी थिराणी विद्यामंदिर अँड श्री सुशिलकुमार थिराणी ज्यु. कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड सायन्स, वर्तकनगर, ठाणे (प). संगणक शास्त्र-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
बँकींग-1 1 50
36 श्री. गोवर्धनी सार्वजनीक सेवा संस्था संचलित गौरव हायस्कुल व ज्यु. कॉलेज, सेक्टर-48, प्लॉट-48, नेरुळ, नवी मुंबई, जि.ठाणे. संगणक शास्त्र-1 1 50
37 श्री विद्या शिक्षण प्रसारक सस्था, शिवनिकेतन माध्य. विद्यालय व शुभमराजे कनिष्ठ महाविद्यालय, घोडबंदर रोड, पातलीपाडा, ठाणे. इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
संगणक शास्त्र-2 2 100
बँकींग-2 2 100
इलेक्ट्रीकल मेंटेंनंन्स 1 50
38 ज्ञानोदय शिक्षण प्रचारक समिती, ठाणे आर.टी.पी. हाईस्कुल,  विमको नाका,  डोंबिवली(पूर्व). संगणक शास्त्र-1 1 50
39 शेठ टि.जे.एज्युकेशन सोसायटीचे शेठ नानजीभाई ठाकूर ठाणावाला ज्यु.कॉलेज ऑफ कॉमर्स  खारकर आळी, ठाणे(प.) इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
संगणक शास्त्र-1 1 50
बँकिंग 1 50
40 आर.के..ज्यु.कॉलेज ऑफ आटर्स, सायस आणि कॉमर्स, पतरी पुल, नेतिवली कल्याण इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
संगणक शास्त्र-1 1 50
41 शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित एन.आर.भगत हायस्कुल व ज्यु.कॉलेज, सेक्टर-4, फेज-3, नेरुळ, नवी मुंबई. संगणक शास्त्र-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
42 ज्ञान साधना कॉलेज आर्टस, सायन्स ऍ़ण्ड कॉमर्स, ठाणे ऑफ ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, साठे वाडी, ठाणे. संगणक शास्त्र-2 2 100
43 ज्ञानोदय शिक्षण प्रचारक समिती, ठाणे संचलित ज्ञानोदय विद्यामंदिर व कनिष्ठ महाविद्यालय, सावरकर नगर, पाडा नं.4, ठाणे. संगणक शास्त्र-1 1 50
44 ठाणे जिल्हा आगरी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे, प्रगती कॉलेज ऑफ आर्टस ऍ़ण्ड कॉमर्स, आयरे रोड, दत्त नगर, डोंबिवली(पूर्व), जि.ठाणे. कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
45 साने गुरुजी सेवा मंडळ, संचलित, रा.वि.नेरुारकर कनिष्ठ महाविद्यालय, पाडुरंग वाडी, मानपाडा रोड, डोंबिवली (पूर्व), जि.ठाणे. कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
46 जीवन ज्येाती ट्रस्ट संचलित आर्य  गुरुकुल  इंटर नॅशनल ज्युनियर कॉलेज सेक्टर-20 एैरोली नवी मुबंई कॉम्प्युटर सायन्स-1 3 150
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
47 गौतम एज्युकेशन ट्रस्ट संचलीत, हील स्प्रिंग ज्यु. कॉलेज, गांधारेगाव, कल्याण कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
48 जनरल एज्यु.इ.चे स.वा.जोशी विद्यालय, सरस्वती कॉलनी, डोंबिवली कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
49 आय.सी.एल. शिक्षण संस्थेचे मोतीलाल झुनझुनवाला महाविद्यालय,  सेक्टर-9 अे, अमलेंदू रॉय मार्ग, वाशी, नवी मुंबई, ता.जि.ठाणे. कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
50 प्रेरणा एज्युकेशन ट्रस्ट, शॉप नं.54, गजानन मार्के नेहरु चौक जवळ, उल्हासनगर संगणकशास्त्र-1 1 50
मार्केटींग ऍ़ँड सेल्समनशिप 1 50
51 उत्कर्ष मंडळाचे शिरवणे विद्यालय व ज्यु.कॉलेज, प्लॉट नं.12, सेक्टर-2, फेज-2, नेरुळ, नवी मुंबई. 2180503598 संगणकशास्त्र-1 1 50
52 एस.आय.सी. एस.ज्यु. कॉलेज, सुभाष वाडी, अंबरनाथ, जि.ठाणे. संगणकशास्त्र-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
53 शारदा एज्युकेशन सोसायटीचे आनंद विश्व गुरूकुल, रघुनाथ नगर, मित्तल पार्क जवळ, वागळे इस्टेट, ठाणे संगणकशास्त्र-1 1 50
बँकींग-1 1 50
ऑफिस मॅनेजमेंट-1 1 50
54 जी.आर.पाटील विद्यामंदिर व कनिष्ठ महाविद्यालय, मांडा, टिटवाळा, ता.कल्याण, जि.ठाणे. कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
55 गुडविल एज्युकेशन संचलित ज्ञानेश्वर ज्ञानमंदिर इंग्लिश हायस्कुल, चरई, ठाणे (प) कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
बँकींग-1 1 50
ऑफिस मॅनेजमेंट-1 1 50
56 पेस ज्युनियर सायन्स कॉलेज, ठाणे,3 रा मजला, गुरुकुल कॅम्पॉस, गोखले रोड, नौपाडा, ठाणे (पू.)400602.    दु.क्र.67955562/9819794728 इलेक्ट्रीकल मेंटेंनंन्स-4 4 200
कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
57 पेस ज्युनियर सायन्स कॉलेज, नेरुळ,1 ला मजला, अमृता सदन, सेक्टर-22, नेरुळ (प.) नवी मुंबई-400706.       दु.क्र.27720152 इलेक्ट्रीकल मेंटेंनंन्स-4 7 350
कॉम्प्युटर सायन्स-1 3 150
58 जवाहरलाल नेहरू इ.ऑफ एज्यु. सायन्स ऍ़ण्ड टेक्नी. रिसर्च ट्रस्ट नांदेड संचलित यशवंतराव चव्हाण ज्यु. कॉलेज ऑफ आर्टस्, कॉमर्स ऍ़ण्ड सायन्स सिडको, प्लॉट नं. 23, सेक्टर-15, कोपरखैराणे, नवी मुंबई कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
बँकींग-1 1 50
59 ज्ञानविकास मंडळाचे न्यु इंग्लिश स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, कळवा, ठाणे बेलापूर रोड, कळवा, ठाणे कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
60 ज्ञान विकास मंडळाचे कनिष्ठ महाविद्यालय, वाणिज्य व विज्ञान प्लॉट नं. 9 अ, सेक्टर-11, ऐरोली, नवी मुंबई कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
61 त्रिदल एज्युकेशन सोसायटीचे पाटील बालमंदिर ऍ़ण्ड ज्यु. कॉलेज यादव नगर रोड, मोहने, ता.कल्याण्, जि. ठाणे कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
मार्केटींग ऍ़ँड सेल्समनशिप 1 50
62 सिद्धी एज्युकेशन ट्रस्टचे बी.ए. तलरेजा कॉलेज, आर्टस्, कॉमर्स व सायन्स, व्हिलेज वालिवली, बारवी डॅम रोड, बदलापूर (प), जि. ठाणे कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
मार्केटींग ऍ़ँड सेल्समनशिप 1 50
बँकींग-1 1 50
63 राममूर्ती एज्युकेशन सोसायटीचे सेंट झेवियर्स इंग्लिश हायस्कूल व ज्यु. कॉलेज, राय मास्टर कंपाऊंड, चितळसर मानपाडा, ठाणे संगणक शास्त्र-1 1 50
बँकींग-1 1 50
ऑफिस मॅनेजमेंट-1 1 50
64 गोपाळराव पाटील शिक्षणप्रसारक मंडळाचे न्यु कळवा हायस्कूल आणि ज्यु. कॉलेज, कळवा, ठाणे संगणक शास्त्र-1 1 50
65 तेरणा पब्लीक चॅरीटेबल ट्रस्टचे तेरणा विद्यालय ऍ़ण्ड ज्यु. कॉलेज विज्ञान शाखा, नेरूळ, नवी मुंबई संगणक शास्त्र-1 1 50
बँकींग-1 1 50
66 सहज जीवन एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित एस.एस. हायस्कूल ऍ़ण्ड ज्यु. कॉलेज, प्लॉट नं. 9, सेक्टर-44, सीवुडस्, नेरूळ, नवी मुंबई संगणक शास्त्र-1 1 50
बँकींग-1 1 50
67 महात्मा फुले विद्या प्रसारक मंडळाचे छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालय, बेलवली, दुसरा मजला, पवार कॉम्प्लेक्स, बदलापूर इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
बँकींग-1 1 50
68 प्रिती ऍ़केडमी एजयुकेशन सोसायटीचे प्रिती ऍ़केडमी इंग्रजी माध्यमिक व उच्च माघ्य. विद्यालय,  विज्ञान व वाणिज्य, कमला नेहरू नगर, धोबीघाट, बस स्टॉप जवळ, मुरबाड रोड, शहाड, ता. उल्हासनगर, जि. ठाणे संगणक शास्त्र-1 1 50
बँकींग-1 1 50
69 शिवाई विद्यालय इंग्रजी माध्यमिक आणि ज्यु.कॉलेज ऑफ आर्टस्,कॉमर्स ऍ़ण्ड सायन्स, पोखरण रोड नं.1, शिवाई नगर, ठाणे, दु.क्र.25852424. संगणक शास्त्र-1 1 50
70 तिलक एज्युकेश सोसायटीचे वाशी इंग्लीश हायस्कुल व ज्युनियर कॉलेज, फ्लॅट नं.131, से.28, वाशी, नवी मुंबई. दु.क्र.27655267/ संगणक शास्त्र-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-2 2 100
71 टिळक एज्युकेश सोसायटीचे टिळक ज्युनियर कॉलेज, प्लॉट नं. 31, से.25, नेरूळ, नवी मुंबई. दु.क्र.27711481/ 27710033 संगणक शास्त्र-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
72 सोसायटी ऑफ सेंट फ्रान्सिस झेवियर्स पिल्लार ऑफ फादर ऍ़ग्नेल आश्र्म संचलित फादर ऍ़ग्नेल मल्टीपरपोज स्कुल, ऍ़ण्ड ज्यु.कॉलेज, कोहोज, खुंटवली, चिंचपाडा, अंबरनाथ (प) इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
73 विशवेंदू विद्या प्रसारक मंडळाचे अभिनव विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, पी.36, एम.आय.डी.सी., फेज-2, डोंबिवली  (पूर्व)421203, भ. 9819024442. इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
1.संगणकशास्त्र- 1 1 50
74 टिळक ज्यु.कॉलेज ऑफ सायन्स ऍ़ण्ड कॉमर्स,  फ्लॉट नं. 22,से. 5, घणसोली, 1.संगणकशास्त्र- 1 1 50
75 सरस्वती विद्याप्रसारक ट्रस्ट संचलित, सरस्वती हायस्कुल व ज्यु.कॉलेज, कावेसर, घोडबंदर रोड, ठाणे. संगणकशास्त्र- 1 1 50
76 श्री.सदानंद तिवारी, कमलादेवी एज्युकेशनल ट्रस्टचे कमलादेवी ज्यु.कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स एँड सायन्स, एस.टी.डेपोच्या मागे, विठठलवाडी, कल्याण – 421305 भ.क्र.9833177600 1.संगणकशास्त्र- 1 1 50
2. बँकींग-1 1 50
77 महिला समिती ट्रस्ट, बारा बंगल्या समोर, स्टेशन रोड, ठाकुली (पू.), जि.ठाणे-421201. दु.क्र.0251-2471305/भ.क्र. 9987648399. 1.संगणकशास्त्र- 1 1 50
78 सेंट जॉर्ज एज्युकेशन सोसायटीचे क्राईस्ट ऍ़कॅडमी ज्यु.कॉलेज, कोपरखैराणे, नवी मुंबई दु.क्र.27549075/9769991415 संगकशास्त्र – 1 1 50
79 सेंट झेविअर्स एज्युकेशन ट्रस्टचे सेंट झेविअर्स हायस्कुल आणि ज्यु. कॉलेज, नेरुळ, दु.क्र.27707519 संगणकशास्त्र-1 1 50
80 ज्ञानगंगा एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित,‍ कनिष्ठ महाविदयाल, हायपरसीटी जवळ कासार वडवली नाका, घोडबंदर रोड, ठाणे , प. जिल्हा ठाणे संगणकशास्त्र-1 *2 100
81 गोएंका ॲण्ड असोसिएटस एज्युकेशनल ट्रस्ट, वसंत विहार हायस्कुल ॲण्ड ज्यु.कॉलेज, पोखरण रोड-2, ठाणे(प.)-400 601. भ.क्र.9867324533 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 50
बँकींग, फायनान्सीयल सर्व्हीसेस इंश्युरन्स 1 50
82 श्री.महादेव बाबुराव चौघुले ज्यनियर कॉलेज, राहनाळ, भिवंडी, जि.ठाणे-421 302. दु.क्र.02522-278014 संगणकशास्त्र 1 50
83 साधु वासवाणी मिशन बाँम्बे चे साधु वासवाणी ज्यु.कॉलेज, प्लॉट नं.४, सेक्टर १५, सानपाडा, नवी मुंबई-४०० ७०५. दु.क्र.२७८१०४७९/५०/२७८१३३३१ संगणकशास्त्र 1 50
84 श्री. विद्या शिक्षण प्रसारक संस्था, घोडबंदर रोड, पातलीपाडा,ठाणे (प.) संचलित -न्यु सरस्वती इंग्लिश स्कुल व शुभमराजे कनिष्ठ महाविद्यालय, पातलीपाडा, ब्रम्हांड-हिरानंदानी ईस्टेट रोड,ठाणे (प.)-४०० ६०७. दु.क्र.०२२-२५८६२५९०/ भ.क्र.९८६९७४९६०१ संगणकशास्त्र 1 50
85 केरलिया समाजम (रजि.) डोंबिवलीचे मॉडेल कॉलेज, खबारपाडा, आर.टी.बी.स्कुलच्या बाजुला, ठाकुर्ली (पूर्व ) जि.ठाणे. दु.क्र.-०२५१-२४७००१०/२४९२२७ संगणक शास्त्र-1 1 50
85 केरलिया समाजम (रजि.) डोंबिवलीचे मॉडेल कॉलेज, खबारपाडा, आर.टी.बी.स्कुलच्या बाजुला, ठाकुर्ली (पूर्व ) जि.ठाणे. दु.क्र.-०२५१-२४७००१०/२४९२२८ इलक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 50
86 अभिनव विद्यामंदिर शिक्षण मंडळ गोडदेव भाईंदर पूर्व, जिल्हा-ठाणे. संगणक शास्त्र-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
87 श्री.राहुल एज्युकेशन सोसायटी संचलित मदर मेरीज ज्यु.कॉलेज, नवघर रोड, भाईंदर (पूर्व), ४०१ १०५. दु.क्र.०२५०-२८१५११२२/ २८१५११३३/ २८१७०५५६ संगणकशास्त्र 3 150
बँकींग, फायनान्सीयल सर्व्हीसेस इंश्युरन्स 2 100
88 श्री. राहुल एज्युकेशन सोसायटी संचालित क्विन मेरी ज्यु. कॉलेज ऑफ आर्टस,कॉमर्स अँड सायन्स, मिरा रोड, इस्ट-401105 संगणक शास्त्र 1 50
89 नारायण ज्यु. कॉलेज, ढोकाळी गांव, ठाणे प. संगणक शास्त्र 2 100

 

.+ २ स्तरावरीलउच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम  ( खाजगी विनाअनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
1 हिंदी ज्युनियर कॉलेज, कल्याण अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
2 बिर्ला कॉलेज कल्याण अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
3 जी.आर.पाटील कनिष्ठ महाविद्यालय, डोंबिवली (पूर्व) मेडिकल लॅब टेक्नीशियन 30
4 जीवन दिप शैक्षणिक संस्था, पोई, कल्याण,जि.ठाणे. कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40
5 जनरल एज्युकेशन सोसायटीचे ज्यु.कॉलेज, कल्याण इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 40
6 श्री. ज्ञानराज माऊली शिक्षण सेवा मंडळ, संचलित अचिव्हर्स ज्यु. कॉलेज, जय भगवान टॉवर्स, पारनाका कल्याण. अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 40
कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40
मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट 40
7 एन.के. टी. ऍ़ण्ड रतन बुआ पाटील टेक्नीकल ज्यु. काटाई नाका, शीळ फाटा रोड, डोंबिवली, (पूर्व), जिल्हा-ठाणे. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 30
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 30
.कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40
.कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 40
रेडिओलॉजी टेक्नीशियन 30
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 30
बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स 40
8 लक्ष्मण देवराम सोनावणे कनिष्ठ महाविद्यालय, भिवंडी-मुरबाड रोड, वाडेघर,कल्याण (प.) दु.क्र.-0251-2212372 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40
कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40
मार्केटींग रिटेल मॅनेजमेट 40
टुरिझम ऍ़ण्ड हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट 40
बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स 40
9 जी.आर.पाटील कनिष्ठ महाविद्यालय, बदलापूर. मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 30
10 महात्मा गांधी नेरुळ कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40
अप्थॉल्मीक टेक्प्नीशियन 30
11 श्री मा बालनिकेतन, ठाणे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 30
कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40
12 एन.आर.भगत  ज्यु. कॉलेज,  नेरुळ, नवी मुंबई कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40
बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स, 40
13 संत अग्रसेन हायस्कुल, वाघोबा नगर, कळवा, पूर्व. मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट 40
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 40
14 हबीब एज्युकेशन ऍ़ण्ड वेल्फर सोसायटीचे सोयेब हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय, मुंब्रा, जि.ठाणे. इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 30
रेडिओलॉजी टेक्नीशियन 30
बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स 40
मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट 40
मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट 40
कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40
ऑप्थॉल्मीक टेक्नीशियन 30
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 40
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नीशियन 30
15 शारदा एज्युकेशन सोसायटीचे आनंद विश्व गुरूकुल, रघुनाथ नगर, मित्तल पार्क जवळ, वागळे इस्टेट, ठाणे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 40
16 शेठ हिराचंद मुथा कनिष्ठ महाविद्यालय, आधारवाडी जेल रोड, उंबर्डे गाव, कल्याण रेडिओलॉजी टेक्नीशियन 1 30
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
बँकिंग, फायनान्शियल इन्शुरन्स, सर्व्हिसेस, 1 40
17 उत्कर्ष मंडळाचे शिरवणे विद्यालय व ज्यु.कॉलेज, प्लॉट नं.12, सेक्टर-2, फेज-2, नेरुळ, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 30
कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40
18 श्री. माँ एज्युकेशन ट्रस्टचे श्री. मॉ विद्यालय, घोडबंदर रोड समोर, पातलीपाडा, ठाणे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 30
कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40
मेडिकल लॅब टेक्नीशियन 30
19 श्री. ज्ञानवर्धिनी संस्थेचे श्री. राजर्षी शाहू विद्यालय, बाफना मोटार्स वर्कशॉपच्या मागे, घोडबंदर रोड, भाईंदरपाडा, ठाणे कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40
बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स 40
20 शुभमराजे कनिष्ठ महाविद्यालय, माझी आई शाळा संकुलन,  घोडबंदर रोड, पातलीपाडा, ठाणे-7. दु.क्र.25862590 बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स 40
21 विश्वेश्वर एज्युकेशन सोसायटीचे वेस्टन कॉलेज ऑफ कॉमर्स ऍ़ण्ड बिझनेस मॅनेजमेंट, प्लॉ नं.2, सेक्टर-9, सानपाडा, नवी मुंबई. दु.क्र.27753226/227/228 अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 40
मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट 40
बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स 40
22 सहज जीवन एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित एस.एस. हायस्कूल ऍ़ण्ड जयु. कॉलेज, प्लॉट नं. 9, सेक्टर-44, सीवुडस्, नेरूळ, नवी मुंबई इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 30
कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 40
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 40
लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 40
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 40
23 खानदेश विदर्भ मित्र मंडळ संचलित श्री. आर.व्ही.पवार ज्यु.कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स ऍ़ण्ड व्होकेशन, भारत कॉलनी, कामत घर, भिवंडी,जि.ठाणे. बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स 40
बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्शुरन्स 40
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 40