Desk Information

कार्यासन क्रमांक कार्यासनाचे नाव कार्यासन अधिकारी पर्यवेक्षीय अधिकारी ई-मेल
कार्यासन क्र. 1 आस्थापना व नोंदणी विभाग श्रीमती  प्रा.  स. दामले श्री  सं. ना. बागुरे est.romumbai@dvet.gov.in
कार्यासन क्र. 2 लेखा विभाग श्रीमती सं. श पाठारे श्रीमती दि. मो. पाटील account.romumbai@dvet.gov.in
कार्यासन क्र. 3 प्रशिक्षण, परीक्षा विभाग आणि मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सूचना विभाग श्री एस. एस. देउळगावकर
श्री का. ग. सुपे
श्री कै. स. रावते
श्रीमती आरती पाबरेकर
trg2230.romumbai@dvet.gov.in
कार्यासन क्र. 4 भांडार विभाग श्री आर. बी. बोजेवार श्री स. वि. पाटील store.romumbai@dvet.gov.in
कार्यासन क्र. 5 व्यवसाय शिक्षण व अशासकीय आस्थापना श्री र. श. शेख श्रीमती नि. कै. मरसकोल्हे trg2203.romumbai@dvet.gov.in
कार्यासन क्र. 6 नियोजन व बांधकाम विभाग श्रीमती गि. कै. भैरे श्री प्र. त्रि. पळसकर construction.romumbai@dvet.gov.in
कार्यासन क्र. 7 विधी व न्याय विभाग श्री मो. दि. पवार श्री कै. स. रावते est.romumbai@dvet.gov.in