Desk Information

कार्यासन क्रमांक कार्यासनाचे नाव कार्यासन अधिकारी पर्यवेक्षीय अधिकारी ई-मेल
कार्यासन क्र. 1 आस्थापना व नोंदणी विभाग श्रीमती  प्रा.  स. दामले श्री प. का.सोनावणे est.romumbai@dvet.gov.in
कार्यासन क्र. 2 लेखा विभाग श्री पी . बी. बडेकर  श्री प. का.सोनावणे account.romumbai@dvet.gov.in
कार्यासन क्र. 3 प्रशिक्षण, परीक्षा विभाग आणि मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सूचना विभाग श्री एस. एस. देउळगावकर श्रीमती योगिता शंभरकर

श्रीमती आरती पाबरेकर

श्री. वल्लभ गायकवाड

trg2230.romumbai@dvet.gov.in
कार्यासन क्र. 4 भांडार विभाग श्री आर. बी. बोजेवार श्रीमती निलिमा मरसकोल्हे store.romumbai@dvet.gov.in
कार्यासन क्र. 5 व्यवसाय शिक्षण व अशासकीय आस्थापना श्री प्रमोद वंजारी श्रीमती निलिमा मरसकोल्हे trg2203.romumbai@dvet.gov.in
कार्यासन क्र. 6 नियोजन व बांधकाम विभाग श्री र. श. शेख श्री प. का.सोनावणे construction.romumbai@dvet.gov.in
कार्यासन क्र. 7 विधी व न्याय विभाग श्री नितिन कडु श्री विनोद खेवलकर est.romumbai@dvet.gov.in