MCVC Govt

अ.क्र. प्रादेशिक कार्यालयाचे नांव जिल्हा संस्थचे  नांव इंडेक्स कोड अभ्यासक्रमाचे नांव तुकड्या प्रवेश क्षमता प्रत्यक्ष विद्यार्थी  प्रवेश
(सन २०१९-२०)
इ.११वी इ.१२ वी
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
मुंबई मुंबई शहर शासकीय तांत्रिक विद्यालय, दादर, मुंबई-28 31 05 902 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 7 11
मुंबई मुंबई शहर शासकीय तांत्रिक विद्यालय, दादर, मुंबई-28 31 05 902 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 30 4 2
मुंबई मुंबई शहर शासकीय तांत्रिक विद्यालय, दादर, मुंबई-28 31 05 902 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30 11 13
1 एकूण मुंबई शहर 3 90 22 26
मुंबई मुंबई उपनगर शासकीय तांत्रिक विद्यालय, विलेपार्ले इलेक्ट्रीकल  टेक्नॉलॉजी 1 30 29 27
मुंबई मुंबई उपनगर शासकीय तांत्रिक विद्यालय, विलेपार्ले ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 30 26 24
मुंबई मुंबई उपनगर शासकीय तांत्रिक विद्यालय, विलेपार्ले कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 30 8 13
मुंबई मुंबई उपनगर शासकीय तांत्रिक विद्यालय, मुलुंड, मिठागर रोड बाळासाहेब ठाकुरवाडी, मुलुंड पूर्व, मुंबई – 81 J 33.06.903 ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 30 27 23
मुंबई मुंबई उपनगर शासकीय तांत्रिक विद्यालय, मुलुंड, मिठागर रोड बाळासाहेब ठाकुरवाडी, मुलुंड पूर्व, मुंबई – 81 J 33.06.903 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 24 17
मुंबई मुंबई उपनगर शासकीय तांत्रिक विद्यालय, मुलुंड, मिठागर रोड बाळासाहेब ठाकुरवाडी, मुलुंड पूर्व, मुंबई – 81 J 33.06.903 कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30 24 27
मुंबई मुंबई उपनगर शासकीय तांत्रिक विद्यालय, मुलुंड, मिठागर रोड बाळासाहेब ठाकुरवाडी, मुलुंड पूर्व, मुंबई – 81 J 33.06.903 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 30 0 0
मुंबई मुंबई उपनगर रतन वालावलकर तंत्र माध्यम‍िक शाळा व कन‍िष्ठ महाव‍िद्यालय, खार(प.), मुंबई-52 J 32.01.013/3201904 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 30 0 0
मुंबई मुंबई उपनगर रतन वालावलकर तंत्र माध्यम‍िक शाळा व कन‍िष्ठ महाव‍िद्यालय, खार(प.), मुंबई-52 J 32.01.013/3201904 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30 17 14
3 एकूण मुंबई उपनगर 9 270 155 145
1 मुंबई ठाणे शासकीय तांत्रिक विद्यालय,ठाणे 1614902 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 30 12 29
1 मुंबई ठाणे शासकीय तांत्रिक विद्यालय,ठाणे 1614902 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30 20 25
1 मुंबई ठाणे शासकीय तांत्रिक विद्यालय,ठाणे 1614902 कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30 9 12
1 मुंबई ठाणे शासकीय तांत्रिक विद्यालय,ठाणे 1614902 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 40 9 15
2 मुंबई ठाणे शासकीय तांत्रिक विद्यालय, उल्हासनगर J1618901 कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30 14 14
2 मुंबई ठाणे शासकीय तांत्रिक विद्यालय, उल्हासनगर J1618901 ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 30 14 17
2 मुंबई ठाणे शासकीय तांत्रिक विद्यालय, उल्हासनगर J1618901 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 30 18 26
2 मुंबई ठाणे शासकीय तांत्रिक विद्यालय, उल्हासनगर J1618901 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 40 4 14
2 एकूण ठाणे जिल्हा 8 260 100 152
पालघर जिल्हा निरंक निरंक निरंक निरंक
मुंबई रायगड शासकीय तांत्रिक विदयालय केंद्र पेण, ता. पेण, जि. रायगड 1706902 3 90 75 80
मुंबई रायगड शासकीय तांत्रिक विदयालय केंद्र महाड, ता. महाड, जि. रायगड 17.14.902 3 90 47 45
2 एकूण रायगड जिल्हा १८० १२२ १२५
मुंबई रत्नागिरी शासकीय तांत्रिक विद्यालय केंद्र, रत्नागिरी 25.08.902 इले.टेक्नॉलॉजी 30 20 19
मुंबई रत्नागिरी शासकीय तांत्रिक विद्यालय केंद्र, रत्नागिरी 25.08.902 मेकॅ. टेक्नॉलॉजी 30 20 17
मुंबई रत्नागिरी शासकीय तांत्रिक विद्यालय केंद्र, रत्नागिरी 25.08.902 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 30 23 17
मुंबई रत्नागिरी शासकीय तांत्रिक विद्यालय केंद्र, रत्नागिरी 25.08.902 कॉम्पूटर टेक्नॉलॉजी 30 17 12
1 एकूण रत्नागिरी जिल्हा 120 80 65
1 मुंबई सिंधुदुर्ग टोपीवाला स्मारक तंत्रशाळा तंत्र माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविदयालय,सावंतवाडी 2606903 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 30 0 0
1 मुंबई सिंधुदुर्ग टोपीवाला स्मारक तंत्रशाळा तंत्र माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविदयालय,सावंतवाडी 2606903 इलेक्ट्रिकल्स टेक्नॉलॉजी 1 30 15 11
1 मुंबई सिंधुदुर्ग टोपीवाला स्मारक तंत्रशाळा तंत्र माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविदयालय,सावंतवाडी 2606903 अॅटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 30 25 19
1 एकूण सिंधुदूर्ग जिल्हा 90 40 30
१० एकूण मुंबई विभाग ३३ १०१० ५१९ ५४३