Pre SSC GOVT

माध्यमिक स्तरावरील पुर्व व्यावसयिक अभ्यासक्रम  ( शासकीय )
अ.क्र. प्रादेशिक कार्यालयाचे नांव जिल्हा संस्थचे  नांव इंडेक्स कोड डीव्हीईटी कोड अभ्यासक्रमाचे नांव तुकड्या प्रवेश क्षमता प्रत्यक्ष विद्यार्थी  प्रवेश
(सन २०१९-२०)
इ.  ०९ वी इ. १० वी
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
मुंबई मुंबई शहर एल्फिस्टन तांत्रिक विद्यालय मुंबई – 01 3101015 2735192025 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 60 0 0
मुंबई मुंबई शहर एल्फिस्टन तांत्रिक विद्यालय मुंबई- 01 3101015 2735192025 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60 0 0
मुंबई मुंबई शहर शासकीय तांत्रिक विद्यालय दादर ,मुंबई- 28 31 05 902 2735192003 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120 21 13
मुंबई मुंबई शहर शासकीय तांत्रिक विद्यालय दादर ,मुंबई- 28 31 05 902 2735192003 आटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 4 120 0 0
मुंबई मुंबई शहर शासकीय तांत्रिक विद्यालय दादर ,मुंबई- 28 31 05 902 2735192003 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120 0 0
मुंबई मुंबई शहर शासकीय तांत्रिक विद्यालय दादर ,मुंबई- 28 31 05 902 2735192003 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 2 60 0 0
2 एकूण मुंबई शहर १८ ५४० २१ १३
1 मुंबई मुंबई उपनगर शासकीय तांत्रिक विद्यालय, मुलुंड, मिठागर रोड बाळासाहेब ठाकुरवाडी, मुलुंड पूर्व, मुंबई – 81 J 33.06.903 2735182025 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 3 180 43 51
1 मुंबई मुंबई उपनगर शासकीय तांत्रिक विद्यालय, मुलुंड, मिठागर रोड बाळासाहेब ठाकुरवाडी, मुलुंड पूर्व, मुंबई – 81 J 33.06.903 2735182025 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 3 180 139 66
2 मुंबई मुंबई उपनगर शासकीय तांत्रिक विद्यालय, विलेपार्ले, नरवीर तानाजी मालुसरे मार्ग,   विलेपार्ले,‍ पश्चिम मुंबई -56 2735182026 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120 81 56
2 मुंबई मुंबई उपनगर शासकीय तांत्रिक विद्यालय, विलेपार्ले, नरवीर तानाजी मालुसरे मार्ग,   विलेपार्ले,‍ पश्चिम मुंबई -57 2735182026 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120 65 45
2 मुंबई मुंबई उपनगर शासकीय तांत्रिक विद्यालय, विलेपार्ले, नरवीर तानाजी मालुसरे मार्ग,   विलेपार्ले,‍ पश्चिम मुंबई -58 2735182026 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 2 60 0 0
2 मुंबई मुंबई उपनगर शासकीय तांत्रिक विद्यालय, विलेपार्ले, नरवीर तानाजी मालुसरे मार्ग,   विलेपार्ले,‍ पश्चिम मुंबई -59 2735182026 ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 4 120 0 0
3 मुंबई मुंबई उपनगर शासकीय तांत्रिक विद्यालय, बोरीवली, मुंबई – 32.06.078 2735182165 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 60 60 51
3 मुंबई मुंबई उपनगर शासकीय तांत्रिक विद्यालय, बोरीवली, मुंबई – 32.06.079 2735182165 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 60 60 48
3 एकूण मुंबई उपनगर 22 900 448 317
मुंबई ठाणे शासकीय तांत्रिक विद्यालय, ठाणे 4000004 2735172027 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120 73 33
मुंबई ठाणे शासकीय तांत्रिक विद्यालय, ठाणे 4000004 2735172027 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60 63 52
मुंबई ठाणे शासकीय तांत्रिक विद्यालय, उल्हासनगर 4000005 2735172028 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120 122 104
मुंबई ठाणे शासकीय तांत्रिक विद्यालय, उल्हासनगर 4000005 2735172028 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60 66 51
3 मुंबई ठाणे शासकीय तांत्रिक विद्यालय, बदलापूर 40013 2735172023 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 60 60 49
3 मुंबई ठाणे शासकीय तांत्रिक विद्यालय, बदलापूर 40013 2735172023 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60 60 62
4 मुंबई ठाणे शासकीय तांत्रिक विद्यालय, भिवंडी 2735172024 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 60 0 0
4 मुंबई ठाणे शासकीय तांत्रिक विद्यालय, भिवंडी 2735172024 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60 0 0
5 मुंबई ठाणे शासकीय तांत्रिक विद्यालय, मुरबाड 4000001 2735172025 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120 132 129
6 मुंबई ठाणे शासकीय तांत्रिक विद्यालय, शहापूर S40014 2735172026 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 60 60 50
6 मुंबई ठाणे शासकीय तांत्रिक विद्यालय, शहापूर S40014 2735172026 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60 60 57
6 एकुण ठाणे जिल्हा 50 840 1144 904
मुंबई पालघर शासकीय तांत्रिक विद्यालय, वसई S40003 2736412019 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120 0 0
मुंबई पालघर शासकीय तांत्रिक विद्यालय, वसई S40003 2736412019 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60 0 0
मुंबई पालघर शासकीय तांत्रिक विद्यालय, तलासरी 40002 2736412018 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120 109 81
मुंबई पालघर शासकीय तांत्रिक विद्यालय, डहाणू. 40015 2736412016 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 60 57 28
मुंबई पालघर शासकीय तांत्रिक विद्यालय, डहाणू. 40015 2736412016 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60 57 46
मुंबई पालघर शासकीय तांत्रिक विद्यालय, जव्हार 4000016 2736412017 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 60 53 67
मुंबई पालघर शासकीय तांत्रिक विद्यालय, जव्हार 4000016 2736412017 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60 36 47
4 एकूण पालघर जिल्हा 18 540 312 269
मुंबई रायगड शासकीय तांत्रिक विद्यालय पेण ४०००६ 2735202006 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी ६० ५९ ५५
मुंबई रायगड शासकीय तांत्रिक विद्यालय पेण ४०००६ 2735202006 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 १२० १२१ १२२
2 मुंबई रायगड शासकीय तांत्रिक विद्यालय रोहा 40.00.007 2735202007 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 १२० ५६ १७
2 मुंबई रायगड शासकीय तांत्रिक विद्यालय रोहा 40.00.007 2735202007 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 120 57 64
मुंबई रायगड शासकीय तांत्रिक विद्यालय महाड 40.00.09 2735202005 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 60 66 63
3 मुंबई रायगड शासकीय तांत्रिक विद्यालय महाड 40.00.09 2735202005 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 120 75 52
4 मुंबई रायगड शासकीय तांत्रिक विद्यालय श्रीवर्धन 40.00.02 2735202008 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 60 60 60
4 मुंबई रायगड शासकीय तांत्रिक विद्यालय श्रीवर्धन 40.00.02 2735202008 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 60 60 55
4 एकूण रायगड जिल्हा १३ ७२० ५५४ ४८८
1 मुंबई रत्नागिरी शासकीय तांत्रिक विद्यालय केंद्र, रत्नागिरी 25.08.501 2735282009 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 3 180 133 127
1 मुंबई रत्नागिरी शासकीय तांत्रिक विद्यालय केंद्र, रत्नागिरी 25.08.501 2735282009 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 120 108 73
2 मुंबई रत्नागिरी शासकीय तांत्रिक विद्यालय केंद्र, खेड 25.04.501 2735282007 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 60 0 24
2 मुंबई रत्नागिरी शासकीय तांत्रिक विद्यालय केंद्र, खेड 25.04.501 2735282007 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 60 61 21
3 मुंबई रत्नागिरी शासकीय तांत्रिक विद्यालय केंद्र, राजापूर 25.07.501 2735282008 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 120 30 31
3 मुंबई रत्नागिरी शासकीय तांत्रिक विद्यालय केंद्र, राजापूर 25.07.501 2735282008 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 60 23 26
3 एकूण रत्नागिरी जिल्हा ६०० ३५५ ३०२
मुंबई सिंधुदुर्ग टोपीवाला स्मारक तंत्रशाळा तंत्र माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविदयालय,सावंतवाडी 3101015 2735292041 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 60 60 57
मुंबई सिंधुदुर्ग टोपीवाला स्मारक तंत्रशाळा तंत्र माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविदयालय,सावंतवाडी 3101015 2735292041 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60 73 65
मुंबई सिंधुदुर्ग शासकीय तांत्रिक विद्यालय शिरगांव 2601501 2735292012 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 60 63 66
मुंबई सिंधुदुर्ग शासकीय तांत्रिक विद्यालय शिरगांव 2601501 2735292012 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60 64 61
मुंबई सिंधुदुर्ग शासकीय तांत्रिक विद्यालय मालवण 91 2735292011 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 60 56 67
मुंबई सिंधुदुर्ग शासकीय तांत्रिक विद्यालय मालवण 92 2735292011 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60 56 64
4 एकूण सिंधुदूर्ग जिल्हा १२ ३६० ३७२ ३८०
२६ एकूण मुंबई विभाग १४२ ४५०० ३२०६ २६७३