Bifocal Aided

.+ २ स्तरावरील द्विलक्षी  व्यवसाय अभ्यासक्रम ( अशासकीय  अनुदानित )
अ.क्र. प्रादेशिक कार्यालयाचे नांव जिल्हा संस्थचे  नांव इंडेक्स कोड डीव्हीईटी कोड अभ्यासक्रमाचे नांव तुकड्या प्रवेश क्षमता प्रत्यक्ष विद्यार्थी  प्रवेश
(सन २०१९-२०)
इ. ११वी इ. १२ वी
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
मुंबई मुंबई शहर महात्मा फुले तांत्रिक विद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालय, परेल,मुंबई-12  ३१.०३.०१8 2735192007 इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स 1 50 18 16
मुंबई मुंबई शहर महात्मा फुले तांत्रिक विद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालय, परेल,मुंबई-12  ३१.०३.०१8 2735192007 मेकॅनिकल मेंटेनन्स 1 50 12 20
मुंबई मुंबई शहर शारदाश्रम  विद्यामंदीर तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, दादर,मुंबई 28 J 31 05 003 2735192013 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50 25 18
मुंबई मुंबई शहर शारदाश्रम  विद्यामंदीर तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, दादर,मुंबई 28 J 31 05 003 2735192013 इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स 1 50 20 11
मुंबई मुंबई शहर शारदाश्रम  विद्यामंदीर तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, दादर,मुंबई 28 J 31 05 003 2735192013 मेकॅनिकल मेंटेनन्स 1 50 19 21
मुंबई मुंबई शहर शारदाश्रम  विद्यामंदीर तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, दादर,मुंबई 28 J 31 05 003 2735192013 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 11 14
3 मुंबई मुंबई शहर डॉ.ॲन्टोन्निओ डिसिल्वा टेक्निकल हायस्कूल, दादर, मुंबई -28 J 31 05 004 2735192017 इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स 2 100 31 46
मुंबई मुंबई शहर डॉ.ॲन्टोन्निओ डिसिल्वा टेक्निकल हायस्कूल, दादर, मुंबई -28 J 31 05 004 2735192017 स्कूटर व मोटार सायकल दुरुस्ती 1 50 9 21
मुंबई मुंबई शहर डॉ.ॲन्टोन्निओ डिसिल्वा टेक्निकल हायस्कूल, दादर, मुंबई -28 J 31 05 004 2735192017 मेकॅनिकल मेंटेनन्स 1 50 20 23
4 मुंबई मुंबई शहर अन्जुमन-ए-ईस्लाम एम. एच. साबुसिध्दिक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, भायखळा, मुंबई 08 J ३१ ०३ ०03 2735192018 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50 31 27
मुंबई मुंबई शहर अन्जुमन-ए-ईस्लाम एम. एच. साबुसिध्दिक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, भायखळा, मुंबई 08 J ३१ ०३ ०03 2735192018 इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स 1 50 31 23
मुंबई मुंबई शहर अन्जुमन-ए-ईस्लाम एम. एच. साबुसिध्दिक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, भायखळा, मुंबई 08 J ३१ ०३ ०03 2735192018 जनरल सिव्हील इंजिनिअरींग 1 50 31 21
मुंबई मुंबई शहर अन्जुमन-ए-ईस्लाम एम. एच. साबुसिध्दिक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, भायखळा, मुंबई 08 J ३१ ०३ ०03 2735192018 मेकॅनिकल मेंटेनन्स 1 50 31 25
5 मुंबई मुंबई शहर आर.ए.पोद्दार कॉलेज ऑफ  कॉमर्स ॲण्ड इकॉनिमिक्स,माटुंगा,मुंबई- 19 J31 04 002 2735192019 ऑफिस मॅनेजमेंट 1 50 30 29
5 मुंबई मुंबई शहर आर.ए.पोद्दार कॉलेज ऑफ  कॉमर्स ॲण्ड इकॉनिमिक्स, माटुंगा, मुंबई- 19 J31 04 002 2735192019 मार्केटिंग ॲण्ड सेल्समनशिप 1 50 30 30
6 मुंबई मुंबई शहर आर. एम. भट हायस्कूल ॲण्ड ज्युनियर कॉलेज , परेल, मुंबई-12 J31 03 015 2735192020 ऑफिस मॅनेजमेंट 1 50 25 25
6 मुंबई मुंबई शहर आर. एम. भट हायस्कूल ॲण्ड ज्युनियर कॉलेज , परेल, मुंबई-12 J31 03 015 2735192020 मार्केटिंग ॲण्ड सेल्समनशिप 1 50 27 24
7 मुंबई मुंबई शहर सोफिया कॉलेज ऑफ वुमेन, भुलाभाई देसाई रोड,मुंबई-26 J31 02 011 2735192021  बॅकिंग 1 50 25 25
7 मुंबई मुंबई शहर सोफिया कॉलेज ऑफ वुमेन, भुलाभाई देसाई रोड,मुंबई-26 J31 02 011 2735192021 ऑफिस मॅनेजमेंट 1 50 25 25
8 मुंबई मुंबई शहर रामनिवास  रुईया  ज्युनियर कॉलेज, माटुंगा,मुंबई -19 J31 04 001 2735192015 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50 49 43
9 मुंबई मुंबई शहर भवनस हजारिमल सोमाणी कॉलेज ऑफ आर्टस् ॲण्ड सायन्स,चौपाटी, मुंबई – 07 J31 02 009 2735192022 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50 23 48
10 मुंबई मुंबई शहर डी.जी.रुपारेल कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्ड कॉमर्स,माहिम,मुंबई – 16 J31 05 014 2735192002 इलेक्ट्रॉनिक्स 2 100 50 49
10 मुंबई मुंबई शहर डी.जी.रुपारेल कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स, ॲण्ड कॉमर्स, माहिम, मुंबई- 16 J31 05 014 2735192002 इलेक्ट्रीकल मेंटेनन्स 2 100 50 49
10 एकूण मुंबई शहर 26 1300 623 633
1 मुंबई मुंबई उपनगर एस.के.सोमय्या विनय मंदिर विद्याविहार,        मुंबई -77 2735182081 बँकिंग 1 50
1 मुंबई मुंबई उपनगर एस.के.सोमय्या विनय मंदिर विद्याविहार,        मुंबई -77 2735182081 मार्केटिंग ॲण्ड सेल्समनशिप 1 50
2 मुंबई मुंबई उपनगर साठये कॉलेज, दिक्षित रोड, विलेपार्ले (पूर्व) मुंबई – 56 J 32.02.003 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50 50 46
2 मुंबई मुंबई उपनगर साठये कॉलेज, दिक्षित रोड, विलेपार्ले (पूर्व) मुंबई – 56 J 32.02.003 इलेक्टीकल मेंटेनन्स 1 50 50 45
2 मुंबई मुंबई उपनगर साठये कॉलेज, दिक्षित रोड, विलेपार्ले (पूर्व) मुंबई – 56 J 32.02.003 मेकॅनिकल मेंटेनन्स 1 25 25 23
2 मुंबई मुंबई उपनगर साठये कॉलेज, दिक्षित रोड, विलेपार्ले (पूर्व) मुंबई – 56 J 32.02.003 स्कूटर व मोटार सायकल दुरुस्ती 1 25 25 24
3 मुंबई मुंबई उपनगर स्वामी विवेकानंद कनिष्ठ महाविद्यालय (इंग्रजी माध्यम) सिंधी सोसायटी, चेंबूर मुंबई – 71 2735182106 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
4 मुंबई मुंबई उपनगर एस.एस.मल्टिपरपज तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, घाटकोपर, 2735182053 इलेक्ट्रीकल मेंटेनन्स 1 50 13 16
4 मुंबई मुंबई उपनगर एस.एस.मल्टिपरपज तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, घाटकोपर, 2735182053 मेकॅनिकल मेंटेनन्स 1 50 10 8
5 एकूण मुंबई उपनगर 9 400 173 162
1 मुंबई ठाणे शाद आदम शेख भिवंडी 1619003 2735172077 इलेक्ट्रीकल मेंटेंनंन्स 1 50 31 28
1 मुंबई ठाणे शाद आदम शेख भिवंडी 1619003 2735172078 मेकॅनिकल मेंटेंनंन्स 1 50 26 36
1 एकूण ठाणे जिल्हा 2 100 57 64
पालघर जिल्हा निरंक 0 0 0 0
1 मुंबई रायगड जे.एस.एम.कॉलेज अलिबाग 17.07.008 2735202010 इलेक्ट्रॅानिक्स 1 50 34 45
2 मुंबई रायगड डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज महाड 17.10.021 2735202002 बॅकिग 1 50 50 48
मुंबई रायगड डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज महाड 17.10.021 2735202002 ऑफिसमॅनेजमेंन्ट 1 50 0 0
3 मुंबई रायगड प्रायव्हेट हायस्कुल पेण 17.06.001 2735202019 मार्केटिंग ॲण्ड सेल्समनशिप 1 50 0 0
3 एकूण रायगड जिल्हा २०० ८४ ९३
1 मुंबई रत्नागिरी र. ए. संस्थेचे अभ्यंकर कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालय, रत्नागिरी.  ॲङ एन.व्ही. जोशी मार्ग, जिल्हा न्यायालया जवळ, रत्नागिरी. 415 612 25.08.901 2735282028 फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी 1 50 50 43
2 मुंबई रत्नागिरी डी.बी.जे. कॉलेज, चिपळूण 25.01.001 बॅकींग 50 50 50
एकूण रत्नागिरी जिल्हा 2 100 100 93
1 मुंबई सिंधुदुर्ग बॅ.बाळासाहेब खर्डेकर कॉलेज,वेंगुर्ला 2608001 2735292004 स्मॉल इंडस्ट्रिज ॲण्ड सेल्फ एम्लॉयमेंट 1 50 30 20
2 मुंबई सिंधुदुर्ग बॅ.बाळासाहेब खर्डेकर कॉलेज,वेंगुर्ला 2608001 2735292004 हॉर्टिकल्चर 1 50 55 46
2 एकूण सिंधुदूर्ग जिल्हा 100 85 66
२१ एकूण मुंबई विभाग ४५ २२०० ११२२ ११११