Bifocal UnAided

 .+ २ स्तरावरील द्विलक्षी  व्यवसाय अभ्यासक्रम  ( खाजगी विनाअनुदानित )
अ.क्र. प्रादेशिक कार्यालयाचे नांव जिल्हा संस्थचे  नांव इंडेक्स कोड डीव्हीईटी कोड अभ्यासक्रमाचे नांव तुकड्या प्रवेश क्षमता प्रत्यक्ष विद्यार्थी  प्रवेश
(सन २०१९-२०)
इ. ११वी इ. १२ वी
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
मुंबई मुंबई शहर किशनचंद चेलाराम कॉलेज, चर्चगेट, मुंबई-20 J31 01 004 2735192026 इलेक्ट्रॉनिक्स 4 200 37 81
मुंबई मुंबई शहर किशनचंद चेलाराम कॉलेज, चर्चगेट, मुंबई-20 J31 01 004 2735192026 इलेक्ट्रीकल मेन्टनन्स 3 150 80 76
मुंबई मुंबई शहर किशनचंद चेलाराम कॉलेज, चर्चगेट, मुंबई-20 J31 01 004 2735192026 ऑफिस मॅनेजमेंट 2 100 97 94
मुंबई मुंबई शहर किशनचंद चेलाराम कॉलेज, चर्चगेट, मुंबई-20 J31 01 004 2735192026 कॉम्प्युटर सायन्स 3 150 60 75
मुंबई मुंबई शहर जयहिंद कॉलेज, चर्चगेट, मुंबई-20 J 31 01  002 2735192027 इलेक्ट्रॉनिक्स 3 150 75 71
मुंबई मुंबई शहर जयहिंद कॉलेज, चर्चगेट, मुंबई-20 J 31 01  002 2735192027 कॉम्प्युटर सायन्स 3 150 75 71
मुंबई मुंबई शहर रामनिवास रुईया कॉलेज, माटुंगा, मुंबई- 19 J31 04 001 इलेक्ट्रॉनिक्स 2 100 49 48
मुंबई मुंबई शहर रामनिवास रुईया कॉलेज, माटुंगा, मुंबई- 19 J31 04 001 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100 99 97
मुंबई मुंबई शहर डी.जी.रुपारेल कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्ड कॉमर्स,  माहिम, मुंबई-16 J31 05 014 2735192002 इलेक्ट्रॉनिक्स 2 100 50 47
मुंबई मुंबई शहर डी.जी.रुपारेल कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्ड कॉमर्स,  माहिम, मुंबई-16 J31 05 014 2735192002 कॉम्प्युटर सायन्स 4 200 100 90
मुंबई मुंबई शहर महर्षि दयानंद कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्ड कॉमर्स, परेल, मुंबई-12 J ३१ ०३ ०१० इलेक्ट्रॉनिक्स 3 150 0 0
मुंबई मुंबई शहर महर्षि दयानंद कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्ड कॉमर्स,परेल, मुंबई-12 J ३१ ०३ ०१0 कॉम्प्युटर सायन्स 4 200 ६० १४४
मुंबई मुंबई शहर नागरिक शिक्षण संस्थेचे भाऊसाहेब हिरे विद्यालय ॲण्ड ज्युनियर कॉलेज, ताडदेव,मुंबई-34 J 31 02 013 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
मुंबई मुंबई शहर बेरामजी जीजीभाय चॅरिटेबल इन्स्टि. ॲण्ड ज्युनियर कॉलेज, चर्नीरोड, मुंबई -04 J 31 02 002 2735192028 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50 8 10
मुंबई मुंबई शहर एस.आय.ई.एस.कॉलेज ऑफ आर्टस्,सायन्स ॲण्ड कॉमर्स, सायन(प), मुंबई-22 J31 04 019 2735192029 इलेक्ट्रॉनिक्स 2 100 64 92
मुंबई मुंबई शहर एस.आय.ई.एस.कॉलेज ऑफ आर्टस्,सायन्स ॲण्ड कॉमर्स, सायन(प), मुंबई-22 J31 04 019 2735192029 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100 96 97
मुंबई मुंबई शहर एस.आय.डब्ल्यु.एस.एन. आर. स्वामी ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इकॉनॉमिक्स, वडाळा, मुंबई-31 J31 04 005 2735192030 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50 23 16
मुंबई मुंबई शहर एस.आय.डब्ल्यु.एस.एन. आर. स्वामी ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इकॉनॉमिक्स, वडाळा, मुंबई-31 J31 04 005 2735192030 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 25 24
१० मुंबई मुंबई शहर विल्सन कॉलेज, चौपाटी, मुंबई-07 J ३१ ०2 ०१0 2735192031 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50 44 48
१० मुंबई मुंबई शहर विल्सन कॉलेज, चौपाटी, मुंबई-07 J ३१ ०2 ०१0 2735192031 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 43 46
११ मुंबई मुंबई शहर एम.एच.साबुसिध्दीक तांत्रिक विद्यालय व  कनिष्ठ महाविद्यालय, भायखळा, मुंबई -08 J ३१ ०३ ०03 इलेक्ट्रीकल मेन्टनन्स 1 50 39 29
११ मुंबई मुंबई शहर एम.एच.साबुसिध्दीक तांत्रिक विद्यालय व  कनिष्ठ महाविद्यालय, भायखळा, मुंबई -08 J ३१ ०३ ०03 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50 48 35
११ मुंबई मुंबई शहर एम.एच.साबुसिध्दीक तांत्रिक विद्यालय व  कनिष्ठ महाविद्यालय, भायखळा, मुंबई -08 J ३१ ०३ ०03 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100 63 48
११ मुंबई मुंबई शहर एम.एच.साबुसिध्दीक तांत्रिक विद्यालय व  कनिष्ठ महाविद्यालय, भायखळा, मुंबई -08 J ३१ ०३ ०03 मेकॅनिकल मेंटेनन्स 1 50 46 34
१२ मुंबई मुंबई शहर गुरुनानक खालसा कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्‍ड कॉमर्स, माटुंगा(पू.), मुंबई-19 J31 04 004 इलेक्ट्रॉनिक्स 2 100 36 49
१२ मुंबई मुंबई शहर गुरुनानक खालसा कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्‍ड कॉमर्स, माटुंगा(पू.), मुंबई-19 J31 04 004 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100 46 48
१३ मुंबई मुंबई शहर महात्मा फुले  टेक्निकल हायस्कुल व ज्युनियर कॉलेज,  परेल, मुंबई-12 J ३१ ०३ ०१8 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50 0 0
१३ मुंबई मुंबई शहर महात्मा फुले  टेक्निकल हायस्कुल व ज्युनियर कॉलेज,  परेल, मुंबई-12 J ३१ ०३ ०१8 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 8 16
१४ मुंबई मुंबई शहर द आंध्र एज्युकेशन सोसायटी ज्युनिअर कॉलेज, वडाळा,  मुंबई -31 J 31 04 009 2735192032 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50 21 14
१४ मुंबई मुंबई शहर द आंध्र एज्युकेशन सोसायटी ज्युनिअर कॉलेज, वडाळा,  मुंबई -31 J 31 04 009 2735192032 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 42 41
१५ मुंबई मुंबई शहर मुंबई  ज्युनिअर कॉलेज ऑफ आर्टस्, सायन्स ॲण्ड कॉमर्स,  वडाळा-पूर्व, मुंबई-37 J31 04 021 2735192033 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50 19 25
१५ मुंबई मुंबई शहर मुंबई  ज्युनिअर कॉलेज ऑफ आर्टस्, सायन्स ॲण्ड कॉमर्स,  वडाळा-पूर्व, मुंबई-37 J31 04 021 2735192033 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 3 33
१५ मुंबई मुंबई शहर मुंबई  ज्युनिअर कॉलेज ऑफ आर्टस्, सायन्स ॲण्ड कॉमर्स,  वडाळा-पूर्व, मुंबई-37 J31 04 021 2735192033 बॅकिंग 1 50 2 6
१६ मुंबई मुंबई शहर भवनस हजारिमल सोमाणी कॉलेज ऑफ आर्टस् ॲण्ड सायन्स, चौपाटी,  मुंबई -07 J31 02 009 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50 0 13
१६ मुंबई मुंबई शहर भवनस हजारिमल सोमाणी कॉलेज ऑफ आर्टस् ॲण्ड सायन्स, चौपाटी,  मुंबई -07 J31 02 009 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100 42 44
१७ मुंबई मुंबई शहर डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी ,किर्ती एम. डुंगरसी कॉलेज, दादर, मुंबई-28 J31 05 013 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 50 48
१८ मुंबई मुंबई शहर पेस ज्युनिअर सायन्स कॉलेज,दादर (प),मुंबई – 28 J31 05 022 2735192036 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100 18 66
१८ मुंबई मुंबई शहर पेस ज्युनिअर सायन्स कॉलेज,दादर (प),मुंबई – 28 J31 05 023 2735192036 इलेक्ट्रीकल मेन्टनन्स 7 350 73 143
१९ मुंबई मुंबई शहर मनपा  भवानी शंकर रोड ज्युनिअर कॉलेज ऑफ सायन्स, दादर (प.), मुंबई -28 इलेक्ट्रीकल मेन्टनन्स 2 100 60 92
२० मुंबई मुंबई शहर नवनित ज्युनिअर कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्‍ड कॉमर्स, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-08 J31 02 018 2735192079 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50 3 16
२० मुंबई मुंबई शहर नवनित ज्युनिअर कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्‍ड कॉमर्स, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-08 J31 02 018 2735192079 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 8 25
२१ मुंबई मुंबई शहर कामराज मेमोरिअल इंग्लिश हायस्कूल ॲण्ड ज्युनिअर कॉलेज,  धारावी, मुंबई-17 J31 04 027 2735192080 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 8 0
21 एकूण मुंबई शहर 79 3950 1660 2052
मुंबई मुंबई उपनगर स्वामी विवेकानंद क.महाविद्यालय, चेंबूर,    मुंबई J 33.03.903 2735182105 कॉम्प्युटर सायन्स 2 60 40 49
मुंबई मुंबई उपनगर ॲटोमिक एनर्जी क.महाविद्यालय अणुशक्ती नगर, ट्राम्बे,मुंबई इलेक्ट्रीकल मेंटेनन्स 1 50 0 0
मुंबई मुंबई उपनगर ॲटोमिक एनर्जी क.महाविद्यालय अणुशक्ती नगर, ट्राम्बे,मुंबई इलेक्टॉनिक्स 1 50 0 0
मुंबई मुंबई उपनगर ॲटोमिक एनर्जी क.महाविद्यालय अणुशक्ती नगर, ट्राम्बे,मुंबई कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
मुंबई मुंबई उपनगर .आर.डी.नॅशनल महाविद्यालय व डब्न्यु.ए.विज्ञान 2735182076 इलेक्टॉनिक्स 2 100 0 0
मुंबई मुंबई उपनगर .आर.डी.नॅशनल महाविद्यालय व डब्न्यु.ए.विज्ञान 2735182076 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100 0 0
मुंबई मुंबई उपनगर साठे कनिष्ठ महाविद्यालय, दिक्षित मार्ग, विलेपार्ले  (पू),  मुंबई-57 J 32.002.03 2735182087 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 50 47
मुंबई मुंबई उपनगर साठे कनिष्ठ महाविद्यालय, दिक्षित मार्ग, विलेपार्ले  (पू),  मुंबई-57 J 32.002.03 2735182087 इलेक्टॉनिक्स 1 40 40 40
मुंबई मुंबई उपनगर नॅशनल एज्यु.सोसायटीचे क.महाविद्यालय, भांडूप(प), मुंबई-78 3306020 2735182061 इलेक्टॉनिक्स 2 50 39 36
मुंबई मुंबई उपनगर नॅशनल एज्यु.सोसायटीचे क.महाविद्यालय, भांडूप(प), मुंबई-78 3306020 2735182061 कॉम्प्युटर सायन्स 2 50 26 21
मुंबई मुंबई उपनगर नॅशनल एज्यु.सोसायटीचे क.महाविद्यालय, भांडूप(प), मुंबई-78 3306020 2735182061 ऑफीस मॅनेजमेंट 1 25 11 10
मुंबई मुंबई उपनगर नॅशनल एज्यु.सोसायटीचे क.महाविद्यालय, भांडूप(प), मुंबई-78 3306020 2735182061 बॅकींग 1 25 24 24
मुंबई मुंबई उपनगर मेघजी मथुरादास कॉलेज ऑफ आर्टस्   (भवन्स कॉलेज) J 32.03.011 2735182185 कॉम्प्युटर सायन्स 4 200 100 99
मुंबई मुंबई उपनगर मेघजी मथुरादास कॉलेज ऑफ आर्टस्   (भवन्स कॉलेज) J 32.03.011 2735182185 इलेक्टॉनिक्स 5 250 119 103
मुंबई मुंबई उपनगर एस.के.सोमय्या विनयमंदिर क.महाविद्यालय, विद्याविहार, मुंबई 2735182039 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100 0 0
मुंबई मुंबई उपनगर एस.के.सोमय्या विनयमंदिर क.महाविद्यालय, विद्याविहार, मुंबई 2735182039 इलेक्टॉनिक्स 2 100 0 0
मुंबई मुंबई उपनगर के.जे.सोमय्या क.महाविद्यालय, विद्याविहार,  मुंबई J 33.04.003 2735182186 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100 87 99
मुंबई मुंबई उपनगर के.जे.सोमय्या क.महाविद्यालय, विद्याविहार,  मुंबई J 33.04.003 2735182186 इलेक्टॉनिक्स 2 100 98 100
मुंबई मुंबई उपनगर विद्यानिधी हायस्कूल व ज्यु. कॉलेज, जुहू,  मुंबई- J 32.03.035 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100 79 93
मुंबई मुंबई उपनगर विद्यानिधी हायस्कूल व ज्यु. कॉलेज, जुहू,  मुंबई- J 32.03.035 इलेक्टॉनिक्स 1 50 31 31
१० मुंबई मुंबई उपनगर बांद्रा उर्दू हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज J 32.01.001 इलेक्टॉनिक्स 1 25 3 7
१० मुंबई मुंबई उपनगर बांद्रा उर्दू हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज J 32.01.001 कॉम्प्युटर सायन्स 1 25 10 11
११ मुंबई मुंबई उपनगर रिझवी कॉलेज ऑफ सायन्स व कॉमर्स, J 32.01.905 2735182080 इलेक्टॉनिक्स 1 25+5 16 18
११ मुंबई मुंबई उपनगर रिझवी कॉलेज ऑफ सायन्स व कॉमर्स, J 32.01.905 2735182080 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
१२ मुंबई मुंबई उपनगर पाटुक तांत्रिक विद्यालय व क. महाविद्यालय, वाकोला मेकॅनिकल मेटनन्स 1 50 0 0
१२ मुंबई मुंबई उपनगर पाटुक तांत्रिक विद्यालय व क. महाविद्यालय, वाकोला कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
१३ मुंबई मुंबई उपनगर ठाकूर कॉलेज ऑफ सायन्स ॲण्ड कॉमर्स, ठाकूर व्ह‍िलेज, कांदिवली (पू), मुंबई-101 J 32.05.004 2735182111 कॉम्प्युटर सायन्स 8 400 379 393
१३ मुंबई मुंबई उपनगर ठाकूर कॉलेज ऑफ सायन्स ॲण्ड कॉमर्स, ठाकूर व्ह‍िलेज, कांदिवली (पू), मुंबई-101 J 32.05.004 2735182111 इलेक्टॉनिक्स 1 50 30 49
१४ मुंबई मुंबई उपनगर चिकित्सा समुंहाचे एस.एस.पाटकर क.महाविद्यालय, विलेपार्ले 2735182082 इलेक्टॉनिक्स 3 150 0 0
१४ मुंबई मुंबई उपनगर चिकित्सा समुंहाचे एस.एस.पाटकर क.महाविद्यालय, विलेपार्ले 2735182082 कॉम्प्युटर सायन्स 4 200 0 0
१४ मुंबई मुंबई उपनगर चिकित्सा समुंहाचे एस.एस.पाटकर क.महाविद्यालय, विलेपार्ले 2735182082 बँकिंग 1 50 0 0
१४ मुंबई मुंबई उपनगर चिकित्सा समुंहाचे एस.एस.पाटकर क.महाविद्यालय, विलेपार्ले 2735182082 ऑफिस मॅनेजमेंट 1 50 0 0
१४ मुंबई मुंबई उपनगर चिकित्सा समुंहाचे एस.एस.पाटकर क.महाविद्यालय, विलेपार्ले 2735182082 मार्केटींग अन्ड सेल्समनशिप 1 50 0 0
१५ मुंबई मुंबई उपनगर स्वामी विवेकानंद इंटरनॅशलन स्कूल ॲण्ड ज्यू.कॉलेज, कांदिवली (पू) 2735182108 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100 0 0
१५ मुंबई मुंबई उपनगर स्वामी विवेकानंद इंटरनॅशलन स्कूल ॲण्ड ज्यू.कॉलेज, कांदिवली (पू) 2735182108 इलेक्टॉनिक्स 1 50 0 0
१६ मुंबई मुंबई उपनगर श्री विले पार्ले केळवानी मंडळचे श्रीमती जी.पी. पी. हायस्कूल व क. महाविद्यालय, विलेपार्ले J 32.03.002 2735182096 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100 41 47
१६ मुंबई मुंबई उपनगर श्री विले पार्ले केळवानी मंडळचे श्रीमती जी.पी. पी. हायस्कूल व क. महाविद्यालय, विलेपार्ले J 32.03.002 2735182096 इलेक्टॉनिक्स 2 100 19 23
१७ मुंबई मुंबई उपनगर द कांदीवली एज्यु. टस्टचे श्री.टि.पी. भाटीया ज्यु.कॉलेज ऑफ सायन्स, कांदीवली ,प मुंबई -67 2735182116 इलेक्टॉनिक्स 5 250 0 0
१७ मुंबई मुंबई उपनगर द कांदीवली एज्यु. टस्टचे श्री.टि.पी. भाटीया ज्यु.कॉलेज ऑफ सायन्स, कांदीवली ,प मुंबई -67 2735182116 इलेक्टिकल मेंटनन्स 4 200 0 0
१७ मुंबई मुंबई उपनगर द कांदीवली एज्यु.टस्टचे श्री.टि.पी.भाटीया ज्यु.कॉलेज ऑफ सायन्स, कांदीवली ,प मुंबई -67 2735182116 मेकॅनिकल मेंटनन्स 2 100 0 0
१७ मुंबई मुंबई उपनगर द कांदीवली एज्यु. टस्टचे श्री.टि.पी. भाटीया ज्यु.कॉलेज ऑफ सायन्स, कांदीवली ,प मुंबई -67 2735182116 कॉम्प्युटर सायन्स 5 250 0 0
१८ मुंबई मुंबई उपनगर नॅशनल एज्यकेशन सोसायटीचे रत्नम कॉलेज ऑफ सायन्स, एन ई एस कॉम्प्लेक्स, एन एच एस मार्ग, भांडूप  (प.)-78 2735182060 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
१८ मुंबई मुंबई उपनगर नॅशनल एज्यकेशन सोसायटीचे रत्नम कॉलेज ऑफ सायन्स, एन ई एस कॉम्प्लेक्स, एन एच एस मार्ग, भांडूप  (प.)-78 2735182060 इलेक्टॉनिक्स 1 50 0 0
१९ मुंबई मुंबई उपनगर आर आर इंटरनॅशनल कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड सायन्स बोरीवली (प) मुंबई 103 2735182077 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100 0 0
२० मुंबई मुंबई उपनगर राजस्थानी सेवासंघ क.महाविद्यालय, जे.बी.नगर,अंधेरी 2735182180 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
२० मुंबई मुंबई उपनगर राजस्थानी सेवासंघ क.महाविद्यालय,  जे.बी.नगर, अंधेरी 2735182180 इलेक्टॉनिक्स 1 50 0 0
२१ मुंबई मुंबई उपनगर सी.डी.बर्फीवाला कनिष्ठ महाविद्यालय,  अंधेरी 2735182184 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
२१ मुंबई मुंबई उपनगर सी.डी.बर्फीवाला कनिष्ठ महाविद्यालय,  अंधेरी 2735182184 इलेक्टॉनिक्स 1 50 0 0
२२ मुंबई मुंबई उपनगर कला विद्यालय ज्यु कॉलेज ऑफ कॉमर्स,  प्लॉट नं. एम.3, आर.एस.सी.19.  मालवणी मालाड (प.)    मुंबई 95. 2735182187 इलेक्टॉनिक्स 1 50 0 0
२३ मुंबई मुंबई उपनगर मालाड कादिवली एज्यु. सोसायटीचे, दि.बॉम्बे सबर्बन ग्रेन डिलर्स ज्यु कॉलेज ऑफ कॉमर्स, भविष्य भारत कॅम्पस, एस. व्ही.रोड मालाड (प.) 64 2735182188 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100 65 50
२३ मुंबई मुंबई उपनगर मालाड कादिवली एज्यु. सोसायटीचे, दि.बॉम्बे सबर्बन ग्रेन डिलर्स ज्यु कॉलेज ऑफ कॉमर्स, भविष्य भारत कॅम्पस, एस. व्ही.रोड मालाड (प.) 64 2735182188 इलेक्टॉनिक्स 1 50 32 28
२४ मुंबई मुंबई उपनगर सेंट ॲण्डुज सोसायटी फॉर एज्यु. ॲण्ड रिसर्च सेंटर, सेंट डामनिक रोड,बादेे(प.) 2735182102 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 50 45
२४ मुंबई मुंबई उपनगर सेंट ॲण्डुज सोसायटी फॉर एज्यु. ॲण्ड रिसर्च सेंटर, सेंट डामनिक रोड,बादेे(प.) 2735182102 इलेक्टॉनिक्स 1 50 0 0
२५ मुंबई मुंबई उपनगर रामनिरंजन झुनझुनवाला कॉलेज, घाटकोपर,  मुंबई -86 33.04.011 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 47 49
२६ मुंबई मुंबई उपनगर चेंबुर तु्र्भे शिक्षण संस्थेचे ना. ग. आचार्य व दा. कृ मराठे कनिष्ठ महा. चेंबूर, J 33.03.003 2735182179 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 48 46
२६ मुंबई मुंबई उपनगर चेंबुर तु्र्भे शिक्षण संस्थेचे ना. ग. आचार्य व दा. कृ मराठे कनिष्ठ महा. चेंबूर, J 33.03.003 2735182179 मार्केटिंग ॲण्ड सेल्सशिप(प्रवेश नाहीत) 1 50 0 0
२६ मुंबई मुंबई उपनगर चेंबुर तु्र्भे शिक्षण संस्थेचे ना. ग. आचार्य व दा. कृ मराठे कनिष्ठ महा. चेंबूर, J 33.03.003 2735182179 बॅकिंग (प्रवेश नाहीत) 1 50 0 0
२७ मुंबई मुंबई उपनगर विद्या विकास एज्यु.सोसा.संचलित विकास हायस्कूल व ज्यू कॉलेज कत्रमवार नगर -2 विकोळी (पूर्व) J 33.05.003 इलेक्टॉनिक्स 1 25 0 10
२८ मुंबई मुंबई उपनगर विद्या विकास एज्यु. ट्रस्टचे लॉर्डस युनिव्हर्सल ज्यु कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, टोपीवाला मार्ग, ऑफ स्टेशन रोड, गोरंगाव (प)-104 2735182189 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100 0 0
२८ मुंबई मुंबई उपनगर विद्या विकास एज्यु. ट्रस्टचे लॉर्डस युनिव्हर्सल ज्यु कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, टोपीवाला मार्ग, ऑफ स्टेशन रोड, गोरंगाव (प)-104 2735182189 इलेक्टॉनिक्स 1 50 0 0
२९ मुंबई मुंबई उपनगर एस.एम. शेटटी हायस्कूल व ज्युनि. हिरानंदानी कॉम्पेक्स जवळ, पवई   मुंबई -76. कॉम्प्युटर सायन्स 5 250 76 112
३० मुंबई मुंबई उपनगर मिठीबाई कनिष्ठ महाविद्यालय, वैकुंठलाल मेहता मार्ग, विलेपार्ले,    मुंबई-56 2735182052 इलेक्टॉनिक्स 3 150 95 108
३० मुंबई मुंबई उपनगर मिठीबाई कनिष्ठ महाविद्यालय, वैकुंठलाल मेहता मार्ग, विलेपार्ले,    मुंबई-56 2735182052 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100 100 87
३१ मुंबई मुंबई उपनगर इस्माइल युसुफ कला वाणिज्य व विज्ञान ज्यु. कॉलेज, जोगेश्वरी,   मुंबई ’60 2735182032 इलेक्टॉनिक्स 1 50 0 0
३१ मुंबई मुंबई उपनगर इस्माइल युसुफ कला वाणिज्य व विज्ञान ज्यु. कॉलेज, जोगेश्वरी,   मुंबई ’60 2735182032 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
३२ मुंबई मुंबई उपनगर श्रीमती दुर्गादेवी शर्मा चॅरिटेबल ट्रस्टचे चंद्रभान शर्मा ज्यु.कॉलेज, पवई, मुंबई-76 2735182176 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100 39 37
३२ मुंबई मुंबई उपनगर श्रीमती दुर्गादेवी शर्मा चॅरिटेबल ट्रस्टचे चंद्रभान शर्मा ज्यु.कॉलेज, पवई, मुंबई-76 2735182176 इलेक्टॉनिक्स 2 100 5 9
३२ मुंबई मुंबई उपनगर श्रीमती दुर्गादेवी शर्मा चॅरिटेबल ट्रस्टचे चंद्रभान शर्मा ज्यु.कॉलेज, पवई, मुंबई-76 2735182176 बँकिंग 1 50 14 30
३२ मुंबई मुंबई उपनगर श्रीमती दुर्गादेवी शर्मा चॅरिटेबल ट्रस्टचे चंद्रभान शर्मा ज्यु.कॉलेज, पवई, मुंबई-76 2735182176 मार्केटिंग ॲण्ड सेल्समनशिप 1 50 23 20
३३ मुंबई मुंबई उपनगर निर्मला एज्युकेशन सोसायटीचे विद्यानिकेतन ज्युनिअर कॉलेज, घाटकोपर, मुंबई-77 2735182126 इलेक्टॉनिक्स 1 50 0 0
३३ मुंबई मुंबई उपनगर निर्मला एज्युकेशन सोसायटीचे विद्यानिकेतन ज्युनिअर कॉलेज, घाटकोपर, मुंबई-77 2735182126 कॉम्प्युटर सायन्स 3 150 0 0
३४ मुंबई मुंबई उपनगर विद्यानिकेतन ज्युनिअर कॉलेज, ऑफ कॉमर्स अँड सायन्स कांदीवली (प)मुंबई 67 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
३५ मुंबई मुंबई उपनगर स्वामी रामकृष्ण ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सायन्स ॲण्ड आर्टस. गोवंडी, (पू) मुंबई-88 2735182178 इलेक्टॉनिक्स 3 150 0 0
३५ मुंबई मुंबई उपनगर स्वामी रामकृष्ण ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सायन्स ॲण्ड आर्टस. गोवंडी, (पू) मुंबई-88 2735182178 कॉम्प्युटर सायन्स 3 150 0 0
३५ मुंबई मुंबई उपनगर स्वामी रामकृष्ण ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सायन्स ॲण्ड आर्टस. गोवंडी, (पू) मुंबई-88 2735182178 मार्केटिंग ॲण्ड सेल्समनशिप 1 50 0 0
३५ मुंबई मुंबई उपनगर स्वामी रामकृष्ण ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सायन्स ॲण्ड आर्टस. गोवंडी, (पू) मुंबई-88 2735182178 बँकिंग 1 50 0 0
३५ मुंबई मुंबई उपनगर स्वामी रामकृष्ण ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सायन्स ॲण्ड आर्टस. गोवंडी, (पू) मुंबई-88 2735182178 ऑफिस मॅनेजमेंट 1 50 0 0
३६ मुंबई मुंबई उपनगर सेंट रॉक्स कॉलेज कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, एक्सर व्हिलेज, बोरीवली, मुंबई-92 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100 0 0
३६ मुंबई मुंबई उपनगर सेंट रॉक्स कॉलेज कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, एक्सर व्हिलेज, बोरीवली, मुंबई-92 इलेक्ट्रीकल मेंटनंन्स 1 50 0 0
३७ मुंबई मुंबई उपनगर निर्मल कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स,  मुन्सिपल  स्कुल बिल्डींग, महात्मा गांधी मार्ग,कांदीवली, (प)मुंबई-67 2735182064 इलेक्टॉनिक्स 2 100 0 0
३७ मुंबई मुंबई उपनगर निर्मल कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स,  मुन्सिपल  स्कुल बिल्डींग, महात्मा गांधी मार्ग,कांदीवली, (प)मुंबई-67 2735182064 कॉम्प्युटर सायन्स 3 150 0 0
३८ मुंबई मुंबई उपनगर .आयडीयल हायस्कूल ॲण्ड ज्युनिअर कॉलेज, ट्रॉम्बे , मुंबई-88 2735182182 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
३९ मुंबई मुंबई उपनगर निर्मला एज्युकेशन सोसायटीचे कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, 90 फिट रोड, ठाकूर कॉम्प्लेक्स कांदिवली,  (पू.) मुंबई 101 J 32.04.011 2735182064 कॉम्प्युटर सायन्स 8 400 236 315
३९ मुंबई मुंबई उपनगर निर्मला एज्युकेशन सोसायटीचे कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, 90 फिट रोड, ठाकूर कॉम्प्लेक्स कांदिवली,  (पू.) मुंबई 101 2735182064 इलेक्टॉनिक्स 2 100 3 66
३९ मुंबई मुंबई उपनगर निर्मला एज्युकेशन सोसायटीचे कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, 90 फिट रोड, ठाकूर कॉम्प्लेक्स कांदिवली,  (पू.) मुंबई 101 2735182064 इलेक्ट्रीकल मेंटेंनंन्स 4 200 79 163
४० मुंबई मुंबई उपनगर निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, मालाड, मुंबई-99 2735182063 कॉम्प्युटर सायन्स 6 300 0 0
४१ मुंबई मुंबई उपनगर नित्यानंद गुरु एज्यु. टस्टचे  एडन हायस्कुल व ज्यु. कॉलेज,मोहाले व्हीलेज, सफेदफुल, कुर्ला, प , मुंबई-72 2735182192 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
४१ मुंबई मुंबई उपनगर नित्यानंद गुरु एज्यु. टस्टचे  एडन हायस्कुल व ज्यु. कॉलेज,मोहाले व्हीलेज, सफेदफुल, कुर्ला, प , मुंबई-72 2735182192 इलेक्टॉनिक्स 1 50 0 0
४१ मुंबई मुंबई उपनगर नित्यानंद गुरु एज्यु. टस्टचे  एडन हायस्कुल व ज्यु. कॉलेज,मोहाले व्हीलेज, सफेदफुल, कुर्ला, प , मुंबई-72 2735182192 मार्केटिंग ॲण्ड सेल्समनशिप 1 50 0 0
४१ मुंबई मुंबई उपनगर नित्यानंद गुरु एज्यु. टस्टचे  एडन हायस्कुल व ज्यु. कॉलेज,मोहाले व्हीलेज, सफेदफुल, कुर्ला, प , मुंबई-72 2735182192 बॅकिंग 1 50 0 0
४२ मुंबई मुंबई उपनगर पुणे विद्यार्थी गृहाचे, विद्याभवन हायस्कुल आणि ज्यु.कॉलेज, सी.टी. एस.ने.218ए, बॅ.पै.नगर घाटकोपर प,मुंबई-67 2735182075 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100 0 0
४२ मुंबई मुंबई उपनगर पुणे विद्यार्थी गृहाचे, विद्याभवन हायस्कुल आणि ज्यु.कॉलेज, सी.टी. एस.ने.218ए, बॅ.पै.नगर घाटकोपर प,मुंबई-67 2735182075 इलेक्टॉनिक्स 2 100 0 0
४३ मुंबई मुंबई उपनगर ज्ञानप्रसारक शिक्षण संस्थेचे संदेश विदयालय,ॲण्ड सायन्स विक्रोळी पू.मुंबई-83 2735182175 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
४३ मुंबई मुंबई उपनगर ज्ञानप्रसारक शिक्षण संस्थेचे संदेश विदयालय,ॲण्ड सायन्स विक्रोळी पू.मुंबई-83 2735182175 इलेक्टॉनिक्स 1 50 0 0
४४ मुंबई मुंबई उपनगर रामानंद आर्या डी ए व्ही महाविदयालय,रेल्वे स्टेशन दातार कॉलनी जवळ भांडूप पू,मुंबई-42 J 33.05.008 2735182078 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 49 49
४५ मुंबई मुंबई उपनगर उत्तर भारत यांचे आय डी उत्तरी भारत सभा हिंदी हायस्कुल व ज्यु.कॉलेज , स्टेशन रोड, भांडूप प मुंबई-78 (IDUBS Junior college) 2735182120 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100 0 0
४६ मुंबई मुंबई उपनगर स्वामी विवेकानंद एज्यु. सोसायटीचे स्वामी विवेकानंद विदयालय व ज्यु.कॉलेज, शिवसृष्टी, नेहरुनगर, कुर्ला पूर्व,मुंबई-24 2735182109 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
४६ मुंबई मुंबई उपनगर स्वामी विवेकानंद एज्यु. सोसायटीचे स्वामी विवेकानंद विदयालय व ज्यु.कॉलेज, शिवसृष्टी, नेहरुनगर, कुर्ला पूर्व,मुंबई-24 2735182109 इलेक्टॉनिक्स 1 50 0 0
४७ मुंबई मुंबई उपनगर पाल राजेंद्र एज्यु. टस्टचे अल्फा ज्‍यु.कॉलेज ऑफ सायन्स, विलेपार्ले, पूर्व, मुंबई-57 2735182069 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
४७ मुंबई मुंबई उपनगर पाल राजेंद्र एज्यु. टस्टचे अल्फा ज्‍यु.कॉलेज ऑफ सायन्स, विलेपार्ले, पूर्व, मुंबई-57 2735182069 इलेक्टॉनिक्स 1 50 0 0
४७ मुंबई मुंबई उपनगर पाल राजेंद्र एज्यु. टस्टचे अल्फा ज्‍यु.कॉलेज ऑफ सायन्स, विलेपार्ले, पूर्व, मुंबई-57 2735182069 इलेक्टिकल मेंटनन्स 1 50 0 0
४७ मुंबई मुंबई उपनगर पाल राजेंद्र एज्यु. टस्टचे अल्फा ज्‍यु.कॉलेज ऑफ सायन्स, विलेपार्ले, पूर्व, मुंबई-57 2735182069 मेकॅनिकल मेंटनन्स 1 50 0 0
४७ मुंबई मुंबई उपनगर पाल राजेंद्र एज्यु. टस्टचे अल्फा ज्‍यु.कॉलेज ऑफ सायन्स, विलेपार्ले, पूर्व, मुंबई-57 2735182069 स्कुटर व मोटार सायकल दुरुस्ती 1 50 0 0
४८ मुंबई मुंबई उपनगर उत्तर भारत यांचे आय डी उत्तरी भारत संघ मुंबई संचलीत, उत्तर भारतीय संघ ज्यु. कॉलेज, बांद्रा पूर्व,मुंबई-51 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
४८ मुंबई मुंबई उपनगर उत्तर भारत यांचे आय डी उत्तरी भारत संघ मुंबई संचलीत, उत्तर भारतीय संघ ज्यु. कॉलेज, बांद्रा पूर्व,मुंबई-51 इलेक्टॉनिक्स 1 50 0 0
४९ मुंबई मुंबई उपनगर बोरीवली सोसायटी संचलीत सेठ गोपालजी हेमराज हायस्कुल व कनिष्ठ महाविदयालय, एम.जी रोड,बोरीवली पुर्व,मुंबई-66 2735182114 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
५० मुंबई मुंबई उपनगर श्री.एम.बी मेहता एज्यु.टस्टचे प्रकाश डिगरी कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, कांदीवली ,प मुंबई 67 2735182092 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
५१ मुंबई मुंबई उपनगर रावसाहेब बाळाराम ज्ञानदेव ठाकूर विदयामंदीर संचलीत वामनराव मुरंजन ज्यु.कॉलेज ऑफ सायन्स,मुलुंड पर्व,मुंबई-81 2735182174 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
५१ मुंबई मुंबई उपनगर रावसाहेब बाळाराम ज्ञानदेव ठाकूर विदयामंदीर संचलीत वामनराव मुरंजन ज्यु.कॉलेज ऑफ सायन्स,मुलुंड पर्व,मुंबई-81 2735182174 इलेक्टॉनिक्स 1 50 0 0
५१ मुंबई मुंबई उपनगर रावसाहेब बाळाराम ज्ञानदेव ठाकूर विदयामंदीर संचलीत वामनराव मुरंजन ज्यु.कॉलेज ऑफ सायन्स,मुलुंड पर्व,मुंबई-81 2735182174 इलेक्टिकल मेंटनन्स 1 50 0 0
५२ मुंबई मुंबई उपनगर श्री.एन.डी.भुत्ता चॅरीटेबल संचलीत काशीबाई नगरदास गुप्ता व्होकेशनल टेक्निकल ज्यु.कॉलेज,अंधेरी ,पू.मुंबई-67 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
५३ मुंबई मुंबई उपनगर विद्या विकास एज्यु. टस्टचे विदया विकास युनिवर्सल ज्यु.कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स,चिंचोली बंदर रोड, मालाड,प मुंबई -64 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 5 10
५४ मुंबई मुंबई उपनगर बृहन मुंबई नगरपालीकेच विज्ञान कनिष्ठ महाविदयालय, दिक्षित मार्ग, विलेपार्ले,मुंबई-67 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100 37 69
५५ मुंबई मुंबई उपनगर कॉम्प्युटर सायन्स 4 200 0 0
५६ मुंबई मुंबई उपनगर म्युनि.कार्पोरेशन ग्रेटर मुंबईचे रतनबाई वालबाई म.न.पा.विज्ञान कनिष्ठ महाविदयालय, आर. आर.टी रोड , मुलुंड प,मुंबई-80 2735182056 इलेक्टिकल मेटनन्स 2 100 69 73
५७ मुंबई मुंबई उपनगर शारदा एज्यु.सोसायटीचे डॉन बास्को हायस्कलु व ज्यु.कॉलेज ,टागोर नगर,विक्रोळी,पूर्व,मुंबई-83 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
५७ मुंबई मुंबई उपनगर शारदा एज्यु.सोसायटीचे डॉन बास्को हायस्कलु व ज्यु.कॉलेज ,टागोर नगर,विक्रोळी,पूर्व,मुंबई-83 बॅकींग 1 50 0 0
५८ मुंबई मुंबई उपनगर इंडीयन एज्यु. सोसायटीचे ज्यु.कॉलेज ऑफ आर्टस कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, न्यु इंग्लीश स्कुल,शासकीय वसाहत, वांद्रे,पूर्व,मुंबई-51 J 32.01.033 2735182031 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 6 14
५८ मुंबई मुंबई उपनगर इंडीयन एज्यु. सोसायटीचे ज्यु.कॉलेज ऑफ आर्टस कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, न्यु इंग्लीश स्कुल,शासकीय वसाहत, वांद्रे,पूर्व,मुंबई-51 J 32.01.033 2735182031 इलेक्टॉनिक्स 1 50 1 3
५८ मुंबई मुंबई उपनगर इंडीयन एज्यु. सोसायटीचे ज्यु.कॉलेज ऑफ आर्टस कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, न्यु इंग्लीश स्कुल,शासकीय वसाहत, वांद्रे,पूर्व,मुंबई-51 J 32.01.033 2735182031 इलेक्टिकल मेंटनन्स 1 50 3 9
५९ मुंबई मुंबई उपनगर जोगेश्वरी एज्यु.सोसायटीचे  ज्यु.कॉलेज ऑफ सायन्स ॲण्ड कॉमर्स, जोगेश्वरी, पूर्व,मुंबई-60 J 32.02.029 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 17 14
५९ मुंबई मुंबई उपनगर जोगेश्वरी एज्यु.सोसायटीचे  ज्यु.कॉलेज ऑफ सायन्स ॲण्ड कॉमर्स, जोगेश्वरी, पूर्व,मुंबई-60 J 32.02.029 2735182037 बॅकींग 1 50 0 0
६० मुंबई मुंबई उपनगर मन्नास वैभव एज्यु. टस्टचे रविंद्र भारती हायस्कुल व ज्यु. कॉलेज सिध्दार्थ नगर, गोरेगाव,प,मुंबई-104 2735182048 इलेक्टॉनिक्स 1 50 0 0
६० मुंबई मुंबई उपनगर मन्नास वैभव एज्यु. टस्टचे रविंद्र भारती हायस्कुल व ज्यु. कॉलेज सिध्दार्थ नगर, गोरेगाव,प,मुंबई-104 2735182048 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
६१ मुंबई मुंबई उपनगर विदयाभूषण शिक्षण संस्था,शिवई संकुल शिवल्लभ, क्रॉसरोड, दहिसर, पूर्व, मुंबई-68 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
६१ मुंबई मुंबई उपनगर विदयाभूषण शिक्षण संस्था,शिवई संकुल शिवल्लभ, क्रॉसरोड, दहिसर, पूर्व, मुंबई-68 इलेक्टॉनिक्स 1 50 0 0
६१ मुंबई मुंबई उपनगर विदयाभूषण शिक्षण संस्था,शिवई संकुल शिवल्लभ, क्रॉसरोड, दहिसर, पूर्व, मुंबई-68 बॅकींग 1 50 0 0
६२ मुंबई मुंबई उपनगर नालंदा एज्यु. फाऊडेशन संचलीत डॉ बाबसाहेब ज्यु. कॉलेज, ऑफ आर्टस सायन्स ॲण्ड कॉमर्स, पी. एल. लोखंडे ,मुंबई-89 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
६२ मुंबई मुंबई उपनगर नालंदा एज्यु. फाऊडेशन संचलीत डॉ बाबसाहेब ज्यु. कॉलेज, ऑफ आर्टस सायन्स ॲण्ड कॉमर्स, पी. एल. लोखंडे ,मुंबई-89 इलेक्टॉनिक्स 1 50 0 0
६३ मुंबई मुंबई उपनगर विलेपार्ले संचलीत  माधवराव भागवत हायस्कुल , विलपार्ले, पूर्व, मुंबई -57 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
६४ मुंबई मुंबई उपनगर जी.ए.लालानी टस्टचे मातृछाया कनिष्ठ महाविदयालय, सी.एस. रोड नं.2,आनंद नगर, दहिसर , पूर्व,मुंबई-68 2735182191 बॅकींग 1 50 0 0
६४ मुंबई मुंबई उपनगर जी.ए.लालानी टस्टचे मातृछाया कनिष्ठ महाविदयालय, सी.एस. रोड नं.2,आनंद नगर, दहिसर , पूर्व,मुंबई-68 2735182191 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
६५ मुंबई मुंबई उपनगर मरोळ एज्यु.ॲकॅडमी ज्यु.कॉलेज,मरोळ मरोशी रोड, अंधेरी,पूर्व,मुंबई-59 2735182169 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
६६ मुंबई मुंबई उपनगर बोर्ड ऑफ एज्यु. कांदीवलीचे डी आर व्यास ज्युनि.कॉलेज आर्टस,कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, हेमूकलानी रोड,कांदीवली ,प मुंबई-67 2735182168 बॅकींग 1 50 0 0
६६ मुंबई मुंबई उपनगर बोर्ड ऑफ एज्यु. कांदीवलीचे डी आर व्यास ज्युनि.कॉलेज आर्टस,कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, हेमूकलानी रोड,कांदीवली ,प मुंबई-67 2735182168 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
६६ मुंबई मुंबई उपनगर बोर्ड ऑफ एज्यु. कांदीवलीचे डी आर व्यास ज्युनि.कॉलेज आर्टस,कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, हेमूकलानी रोड,कांदीवली ,प मुंबई-67 2735182168 मार्केटिंग ॲण्ड सेल्समन 1 50 0 0
६७ मुंबई मुंबई उपनगर एज्यु.बोर्ड ऑफ मुलुंडचे जय भारत कनिष्ठ महा.ओल्ड बॅरेक्स 8/10, मुलुंड कॉलनी, मुलुंड (प) 33.06.009 2735182018 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
६७ मुंबई मुंबई उपनगर एज्यु.बोर्ड ऑफ मुलुंडचे जय भारत कनिष्ठ महा.ओल्ड बॅरेक्स 8/10, मुलुंड कॉलनी, मुलुंड (प) 33.06.009 2735182018 इलेक्टॉनिक्स 1 50 0 0
६८ मुंबई मुंबई उपनगर शिक्षण प्रसारक मंडळ द्वारा संचलीत मुलुंड विदयामंदीर ज्यु. कॉलेज, जे.एन.रोड मुलुंड,प,मुंबई-80 J 33.06.027 2735182117 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
६८ मुंबई मुंबई उपनगर शिक्षण प्रसारक मंडळ द्वारा संचलीत मुलुंड विदयामंदीर ज्यु. कॉलेज, जे.एन.रोड मुलुंड,प,मुंबई-80 J 33.06.027 2735182117 इलेक्टॉनिक्स 1 50 0 0
६९ मुंबई मुंबई उपनगर पेस एज्यु.टस्टचे पेस ज्युनि सायन्स कॉलेज, गोरा गांधी कॉम्प्लेक्स, चंदावरकर मार्ग, बोरीवली,प,मुंबई-92 32.06.024 2735182068 कॉम्प्युटर सायन्स 3 150 113 74
६९ मुंबई मुंबई उपनगर पेस एज्यु.टस्टचे पेस ज्युनि सायन्स कॉलेज, गोरा गांधी कॉम्प्लेक्स, चंदावरकर मार्ग, बोरीवली,प,मुंबई-92 32.06.024 2735182068 इलेक्टिकल मेंटनन्स 4 200 107 64
७० मुंबई मुंबई उपनगर पेस एज्यु.टस्टचे पेस ज्युनि सायन्स कॉलेज, शॉपर पॉईंट बिल्डिंग, एस.व्ही.रोड, अंधेरी,प, मुंबई-58 J 32.03.036 2735182066 कॉम्प्युटर सायन्स 6 300 300 180
७० मुंबई मुंबई उपनगर पेस एज्यु.टस्टचे पेस ज्युनि सायन्स कॉलेज, शॉपर पॉईंट बिल्डिंग, एस.व्ही.रोड, अंधेरी,प, मुंबई-58 J 32.03.036 2735182066 इलेक्टिकल मेंटनन्स 7 350 349 234
७१ मुंबई मुंबई उपनगर पेस एज्यु टस्टचे पेस ज्यनि. सायन्स कॉलेज, कच्छि भवन जैन मंदीराजवळ,आय टी पवई, मुंबई-76 2735182067 कॉम्प्युटर सायन्स 5 250 0 0
७१ मुंबई मुंबई उपनगर पेस एज्यु टस्टचे पेस ज्यनि. सायन्स कॉलेज, कच्छि भवन जैन मंदीराजवळ,आय टी पवई, मुंबई-76 2735182067 इलेक्टिकल मेंटनन्स 4 200 0 0
७२ मुंबई मुंबई उपनगर होली फॅमीली हायस्कुल ॲण्ड ज्यु.कॉलेज,महाकाली कॅव्हेज, अंधेरी, मुंबई 2735182172 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
७३ मुंबई मुंबई उपनगर रुस्तमजी इंटरनॅशनल स्कुल ॲण्ड ज्युनि. कॉलेज, जयवंत सावंत रोड, दहीसर पूर्व, मुंबई-68 2735182162 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
७३ मुंबई मुंबई उपनगर रुस्तमजी इंटरनॅशनल स्कुल ॲण्ड ज्युनि. कॉलेज, जयवंत सावंत रोड, दहीसर पूर्व, मुंबई-68 2735182162 ईलेक्ट्रीकल मेंटनंन्स 1 50 0 0
७४ मुंबई मुंबई उपनगर कुमारी कस्तुरी विदयालय, ज्युनि.सायन्स, भाडूप, प.मुंबई-78 2735182035 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
७५ मुंबई मुंबई उपनगर के एच एम डब्ल्यु ज्यु कॉलेज अँड सायन्य, ओशिवरा लेबर मेमोरियल चॅरिटेबल ट्रस्ट, रिलाईफ रोड, ओशिवरा, जोगेश्वरी (प) मुंबई 102 2735182160 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
७६ मुंबई मुंबई उपनगर डॉन बास्को  ज्यु कॉलेज, वझीरा नाका, बोरीवली,मुंबई-91 2735182016 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
७७ मुंबई मुंबई उपनगर श्री राम पंडागळे एज्यु ट्रस्ट चे नामदार अजित पवार ज्यु कॉलेज आर्टस कॉमर्स अँड सायन्स देविदास लेन फडके ब्रिजजवळ मंडपेश्वर नर्सिंग होम जवळ बोरीवली (प) मुंबई कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
७८ मुंबई मुंबई उपनगर जे जे ॲकॅडमी इंग्लिश मिडीयम संकुल व कनिष्ठ महाविद्यालय मुलुंड कॉलनी रोड मुलुंड (प) मुंबई J 33.06.042 2735182033 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 15 14
७९ मुंबई मुंबई उपनगर हिंद सेवा परिषदेचे पब्लिक ज्यु कॉलेज शिक्षालय हिंद नगर वाकोला मार्केट पब्लिक महाविद्यालय मार्ग सांताक्रूझ (पू) मुंबई 55 2735182161 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
८० मुंबई मुंबई उपनगर कांदिवली एज्यु सोसा चे श्री बी के श्रॉफ कॉलेज कांदिवली (प) मुंबई 101 2735182038 बँकिंग 1 50 50 0
८० मुंबई मुंबई उपनगर कांदिवली एज्यु सोसा चे श्री बी के श्रॉफ कॉलेज कांदिवली (प) मुंबई 101 2735182038 मार्केटींग 1 50 50 0
८१ मुंबई मुंबई उपनगर समता नगर रहिवासी शिक्षण संस्थेचे समता विद्यामंदिर ज्यु कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲन्ड सायन्स, समता नगर बस डेपोजवळ, समता नगर कांदिवली (पू) मुंबई 3205021 2735182085 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 2 17
८२ मुंबई मुंबई उपनगर खार एज्युकेशन सोसायटीचे ज्यु. कॉलेज ऑफ सायन्स एस व्ही रोड खार रोड प मुं 52 J 32.01.026 2735182163 इलेक्ट्रीकल मेंटेनन्स 1 50 50 42
८२ मुंबई मुंबई उपनगर खार एज्युकेशन सोसायटीचे ज्यु. कॉलेज ऑफ सायन्स एस व्ही रोड खार रोड प मुं 52 J 32.01.026 2735182163 स्कु.मोटर सायकल सव्हिसींग 1 50 50 50
८३ मुंबई मुंबई उपनगर दि.सोसायटी ऑफ द पुअर सिस्टर्स संचलित डिव्हाईन चाईल्ड हायस्कूल  ॲण्ड ज्यु कॉलेज सर एम.व्ही. रोड अंधेरी पूर्व मुंबई-93 2735182173 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
८४ मुंबई मुंबई उपनगर सेठ मोतीभाई पचान राष्ट्रीय शाळा ज्यु. कॉलेज, व्ही.पी. रोड, मुलुंड,प. मुंबई- 80 J 33.06.038 2735182164 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 12 34
८५ मुंबई मुंबई उपनगर श्री जी. पी.एम. ज्यु. कॉलेज ऑफ सायन्य ॲन्ड कॉमर्स, राजश्री शाहू महाराज रोड, तेली गल्ली, अंधेरी, पु. मुंबई- 69 2735182024 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
८५ मुंबई मुंबई उपनगर श्री जी. पी.एम. ज्यु. कॉलेज ऑफ सायन्य ॲन्ड कॉमर्स, राजश्री शाहू महाराज रोड, तेली गल्ली, अंधेरी, पु. मुंबई- 69 2735182024 ईलेक्ट्रॉनीक्स 1 50 0 0
८६ मुंबई मुंबई उपनगर बिलासराय काशिनाथ गाडिया ज्यु कॉलेज ऑफ सायन्स कष्णा रियालीटीज बिहाईड सुंदर नगर ऑफ एस व्ही रोड ॲन्ड लिक रोड मालाड प मु 64 2735182065 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
८७ मुंबई मुंबई उपनगर प्रियदर्शनी शिक्षण मंडळ, एम.जे. ज्यु. कॉलेज, बोरीवली (प) मुंबई – 2735182074 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
८७ मुंबई मुंबई उपनगर प्रियदर्शनी शिक्षण मंडळ, एम.जे. ज्यु. कॉलेज, बोरीवली (प) मुंबई – 2735182074 ईलेक्ट्रीकल मेंटनंन्स 1 50 0 0
८८ मुंबई मुंबई उपनगर डॉन बास्को  ज्यु कॉलेज, वझीरा नाका, एल टी रोड, बोरीवली,मुंबई-91 2735182016 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
८९ मुंबई मुंबई उपनगर श्रीनिवास बंगरका ज्युनि कॉलेज, जे बी नगर, अंधेरी (पू) मुंबई 59 J 32.02.008 2735182180 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 2 17
८९ मुंबई मुंबई उपनगर श्रीनिवास बंगरका ज्युनि कॉलेज, जे बी नगर, अंधेरी (पू) मुंबई 59 J 32.02.008 2735182180 ईलेक्ट्रॉनिक्स 1 50 2 5
९० मुंबई मुंबई उपनगर सुदर्शन इंग्लिश हायस्कूल व ज्यु कॉलेज ऑफ आर्टस्, कॉमर्स आणि सायन्स प्लॉट नं 409, कामा इस्टेट, वालभट्ट रोड,पंजाब नॅशनल बॅुकेच्या पुढे, मुंबई-63 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100 0 0
९१ मुंबई मुंबई उपनगर राजस्थान रिलीफ सोसायटी नवजीवन विद्यालय कॉमर्स व सायन्स कनिष्ठ महाविद्यालय मालाड पूर्व मुंबई 97 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
९२ मुंबई मुंबई उपनगर श्रीमती जे बी खोत हायस्कूल क्र.2 व ज्यू कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲन्ड सायन्स, साईबाबा नगर, बोरीवली पश्चिम, मुं-98 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 0 0
९३ मुंबई मुंबई उपनगर बंट संघाचे ए.एस.शेट्टी हायर एज्युकेशन सोसायटी, बंटारा भावना मार्ग, कुर्ला (पू) मुंबई 3301018 2735182007 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50 9 9
93 एकूण मुंबई उपनगर 288 14075 3452 3456
1 मुंबई ठाणे सरस्वती विद्यालय हायस्कुल ऍ़ण्ड ज्यु.कॉलेज ऑफ सायन्स, राबोडी, ठाणे. 71301 2735172076 संगणक शास्त्र-2 2 100 31 33
2 मुंबई ठाणे फादर ऍ़ग्नल मल्टीपर्पज स्कुल ऍ़ण्ड ज्यु.कॉलेज, सेक्टर 1-ए, वाशी, नवी मुंबई. 1615010 2735172017 इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50 46 50
2 मुंबई ठाणे फादर ऍ़ग्नल मल्टीपर्पज स्कुल ऍ़ण्ड ज्यु.कॉलेज, सेक्टर 1-ए, वाशी, नवी मुंबई. 1615010 2735172017 संगणक शास्त्र-1 2 100 50 40
3 मुंबई ठाणे पिपल्स एज्युकेशन सोसायटीज इंग्लीश मिडियम हायस्कुल ऍ़ण्ड ज्यु.कॉलेज ऑफ सायन्स, मिठबंदर रोड, कोपरी, ठाणे. 1614036 2735172063 कॉम्प्युटर सायन्स-2 2 100 93 93
3 मुंबई ठाणे पिपल्स एज्युकेशन सोसायटीज इंग्लीश मिडियम हायस्कुल ऍ़ण्ड ज्यु.कॉलेज ऑफ सायन्स, मिठबंदर रोड, कोपरी, ठाणे. 1614036 2735172063 इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50 27 30
4 मुंबई ठाणे रयत शिक्षण संस्थेचे कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज, वाशी, नवी मुंबई. J1615009 2735172069 संगणक शास्त्र-3 3 150 46 62
4 मुंबई ठाणे रयत शिक्षण संस्थेचे कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज, वाशी, नवी मुंबई. J1615009 2735172069 इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50 14 12
4 मुंबई ठाणे रयत शिक्षण संस्थेचे कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज, वाशी, नवी मुंबई. J1615009 2735172069 बँकींग-1 1 50 0 0
4 मुंबई ठाणे रयत शिक्षण संस्थेचे कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज, वाशी, नवी मुंबई. J1615009 2735172069 ऑफीस मॅनेजमेंट-1 1 50 0 0
5 मुंबई ठाणे श्री.मा.एज्युकेशन ट्रस्टचे श्री मा बालनिकेतन हायस्कुल व ज्यु.कॉलेज, कोपरी व्हीलेज, ठाणे पूर्व). 2735172085 संगणक शास्त्र -2 2 100 0 0
5 मुंबई ठाणे श्री.मा.एज्युकेशन ट्रस्टचे श्री मा बालनिकेतन हायस्कुल व ज्यु.कॉलेज, कोपरी व्हीलेज, ठाणे पूर्व). 2735172085 इलेक्ट्रॉनिक्स-2 2 100 0 0
5 मुंबई ठाणे श्री.मा.एज्युकेशन ट्रस्टचे श्री मा बालनिकेतन हायस्कुल व ज्यु.कॉलेज, कोपरी व्हीलेज, ठाणे पूर्व). 2735172085 बँकींग-1 1 50 0 0
6 मुंबई ठाणे बिर्ला कॉलेज  ऑफ आर्टस,सायन्स ऍ़ण्ड कॉमर्स, बिर्ला कॉलेज रोड, कल्याण, जि.ठाणे. J1617008 संगणक शास्त्र 2 2 100 82 92
6 मुंबई ठाणे बिर्ला कॉलेज  ऑफ आर्टस,सायन्स ऍ़ण्ड कॉमर्स, बिर्ला कॉलेज रोड, कल्याण, जि.ठाणे. J1617008 इलेक्ट्रॉनिक्स 2 2 100 79 93
7 मुंबई ठाणे साकेत कॉलेज आफॅ आर्टस सायन्स ऍ़ण्ड कॉमर्स ज्यु.कॉलेज, साकेत विद्यानगरी, चिंचपाडा रोड, कल्याण, जि.ठाणे. J1617038 2735172073 संगणक शास्त्र-2 2 100 11 34
7 मुंबई ठाणे साकेत कॉलेज आफॅ आर्टस सायन्स ऍ़ण्ड कॉमर्स ज्यु.कॉलेज, साकेत विद्यानगरी, चिंचपाडा रोड, कल्याण, जि.ठाणे. J1617038 2735172073 इलेक्ट्रॉनिक्स-2 1 50 5 13
8 मुंबई ठाणे सुशिलादेवी देशमुख विद्यालय, ऐरोली संगणक शास्त्र-2 3 150 0 0
8 मुंबई ठाणे सुशिलादेवी देशमुख विद्यालय, ऐरोली इलेक्ट्रॉनिक्स-2 3 150 0 0
9 मुंबई ठाणे महात्मा गांधी मिशनचे प्रायमरी व सेकंडरी स्कुल, सेक्टर-8,, नेरुळ 1615016 2735172046 संगणक शास्त्र-2 2 100 30 36
10 मुंबई ठाणे रॉयल कॉलेज ऑफ आर्टस् सायन्स ऍ़ण्ड कॉमर्स, पेनकर पाडा,   मिरारोड 1616010 कॉम्प्युटर सायन्स-2 2 100 51 44
11 मुंबई ठाणे के. एम. अग्रवाल कला, वाणिज्य व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय, रामबाग लेन क्र. 4, कल्याण (प) J1617006 संगणक शास्त्र-4 4 200 133 144
11 मुंबई ठाणे के. एम. अग्रवाल कला, वाणिज्य व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय, रामबाग लेन क्र. 4, कल्याण (प) J1617006 इलेक्ट्रॉनिक्स-4 4 200 69 139
12 मुंबई ठाणे एल.पी. रावल,  ज्युनियर कॉलेज, रावल नगर, मिरारोड, ठाणे. 2735172042 संगणक शास्त्र-1 1 50 0 0
12 मुंबई ठाणे एल.पी. रावल,  ज्युनियर कॉलेज, रावल नगर, मिरारोड, ठाणे. 2735172042 इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50 0 0
12 मुंबई ठाणे एल.पी. रावल,  ज्युनियर कॉलेज, रावल नगर, मिरारोड, ठाणे. 2735172042 जनरल सिव्हिल 1 50 0 0
13 मुंबई ठाणे शेठ हिराचंद मुथा कनिष्ठ महाविद्यालय, आधारवाडी, जेल रोड, उंबरडेगांव, कल्याण 1617043 संगणक शास्त्र-2 2 100 21 83
13 मुंबई ठाणे शेठ हिराचंद मुथा कनिष्ठ महाविद्यालय, आधारवाडी, जेल रोड, उंबरडेगांव, कल्याण 1617043 इलेक्ट्रॉनिक्स-2 2 100 6 13
13 मुंबई ठाणे शेठ हिराचंद मुथा कनिष्ठ महाविद्यालय, आधारवाडी, जेल रोड, उंबरडेगांव, कल्याण 1617043 बँकींग-1 1 50 0 0
14 मुंबई ठाणे जे.एच. पोतदार हायस्कूल ऍ़न्ड कनिष्ठ महाविद्यालय, क्रॉस  रोड, भाईंदर, जि.ठाणे. 1616017 2735172084 संगणक शास्त्र-2 2 100 44 46
15 मुंबई ठाणे न्यु इंग्लिश हायस्कूल ऍ़न्ड कनिष्ठ महाविद्यालय, उल्हासनगर 2735172058 संगणक शास्त्र-4 4 200 0 0
15 मुंबई ठाणे न्यु इंग्लिश हायस्कूल ऍ़न्ड कनिष्ठ महाविद्यालय, उल्हासनगर 2735172058 इलेक्ट्रॉनिक्स-3 3 150 0 0
15 मुंबई ठाणे न्यु इंग्लिश हायस्कूल ऍ़न्ड कनिष्ठ महाविद्यालय, उल्हासनगर 2735172058 बँकींग-1 1 50 0 0
15 मुंबई ठाणे न्यु इंग्लिश हायस्कूल ऍ़न्ड कनिष्ठ महाविद्यालय, उल्हासनगर 2735172058 स्कुटर व मोटार सायकल दुरुस्ती-1 1 50 0 0
15 मुंबई ठाणे न्यु इंग्लिश हायस्कूल ऍ़न्ड कनिष्ठ महाविद्यालय, उल्हासनगर 2735172058 मार्केटिंग ऍ़ण्ड सेल्समनशिप 1 50 0 0
15 मुंबई ठाणे न्यु इंग्लिश हायस्कूल ऍ़न्ड कनिष्ठ महाविद्यालय, उल्हासनगर 2735172058 इलेक्ट्रीकल मेंटेंनंन्स 1 50 0 0
15 मुंबई ठाणे न्यु इंग्लिश हायस्कूल ऍ़न्ड कनिष्ठ महाविद्यालय, उल्हासनगर 2735172058 मेकॅनिकल मेंटेंनंन्स 1 50 0 0
16 मुंबई ठाणे सेंट मेरी ज्यु. कॉलेज, सेक्टर 10ए, वाशी,  नवी मुंबई . 1615023 2735172094 इलेक्ट्रॉनिक्स-2 3 150 27 37
16 मुंबई ठाणे सेंट मेरी ज्यु. कॉलेज, सेक्टर 10ए, वाशी,  नवी मुंबई . 1615023 2735172094 संगणक शास्त्र-2 3 150 68 68
17 मुंबई ठाणे लक्ष्मण देवराम सोनवणे, ज्यु. कॉलेज, दुर्गाडी किल्ल्याजवळ, मुरबाड रोड. संगणक शास्त्र-2 2 100 0 0
17 मुंबई ठाणे लक्ष्मण देवराम सोनवणे, ज्यु. कॉलेज, दुर्गाडी किल्ल्याजवळ, मुरबाड रोड. इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50 0 0
18 मुंबई ठाणे श्रीमती रमाबेन बाबुभाई कनकिया, ज्यु. कॉलेज,  मिरारोड . संगणक शास्त्र-1 1 50 0 0
19 मुंबई ठाणे बी.एन. बांदोडकर कॉलेज ऑफ सायन्स,  ठाणे. J1614014 संगणक शास्त्र-1 1 50 50 48
20 मुंबई ठाणे आर. के. अभंग माध्यमिक विद्यालय, व कनिष्ठ महाविद्यालय, उल्हासनगर J1614014 संगणक शास्त्र-1 1 50 0 0
21 मुंबई ठाणे डी.वाय. पाटील एज्युकेशन ऍ़केडमीचे ज्ञानपुष्प विद्यानिकेतन ऍ़ण्ड ज्यु. कॉलेज, सेक्टर-4, सीबीडी, बेलापूर, नवी मुंबई . संगणक शास्त्र-2 2 100 0 0
21 मुंबई ठाणे डी.वाय. पाटील एज्युकेशन ऍ़केडमीचे ज्ञानपुष्प विद्यानिकेतन ऍ़ण्ड ज्यु. कॉलेज, सेक्टर-4, सीबीडी, बेलापूर, नवी मुंबई . इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50 0 0
22 मुंबई ठाणे डोंबिवली युवक एज्युकेशन ट्रस्टचे रॉयल ज्यु.कॉलेज, ब्राम्हण सभेसमोर, टिळक क्रॉस रोड, डोंबिवली (पूर्व) J1617025 2735172013 संगणक शास्त्र-2 3 150 140 115
22 मुंबई ठाणे डोंबिवली युवक एज्युकेशन ट्रस्टचे रॉयल ज्यु.कॉलेज, ब्राम्हण सभेसमोर, टिळक क्रॉस रोड, डोंबिवली (पूर्व) J1617025 2735172013 बँकींग-1* 1 50 46 0
22 मुंबई ठाणे डोंबिवली युवक एज्युकेशन ट्रस्टचे रॉयल ज्यु.कॉलेज, ब्राम्हण सभेसमोर, टिळक क्रॉस रोड, डोंबिवली (पूर्व) J1617025 2735172013 मार्केटिंग ऍ़ण्ड सेल्समनशिप * 1 50 0 0
22 मुंबई ठाणे डोंबिवली युवक एज्युकेशन ट्रस्टचे रॉयल ज्यु.कॉलेज, ब्राम्हण सभेसमोर, टिळक क्रॉस रोड, डोंबिवली (पूर्व) J1617025 2735172013 इलेक्ट्रॉनिक्स-2 2 100 63 98
23 मुंबई ठाणे मो.ह.विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, शिवाजी पथ,  ठाणे. J1614005 संगणक शास्त्र-2 2 100 88 97
23 मुंबई ठाणे मो.ह.विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, शिवाजी पथ,  ठाणे. J1614005 इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50 36 27
24 मुंबई ठाणे जीवन दिप शैक्षणिक संस्था, पोई संचलित कला, वाणिज्य विज्ञान विद्यालय,गोवली, ता.कल्याण, जि.ठाणे. 2735172200 संगणक शास्त्र-1 1 50 0 0
24 मुंबई ठाणे जीवन दिप शैक्षणिक संस्था, पोई संचलित कला, वाणिज्य विज्ञान विद्यालय,गोवली, ता.कल्याण, जि.ठाणे. 2735172200 इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50 0 0
25 मुंबई ठाणे साईनाथ एज्यु.ट्रस्ट, वाशी, सेक्टर-10 अ, नवी मुंबई. संगणक शास्त्र-1 1 50 0 0
25 मुंबई ठाणे साईनाथ एज्यु.ट्रस्ट, वाशी, सेक्टर-10 अ, नवी मुंबई. इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50 0 0
26 मुंबई ठाणे जी.आर.पाटील, विद्यामंदिर व कनिष्ठ महाविद्यालय, बदलापूर, जिल्हा-ठाणे. 2735172018 संगणक शास्त्र-1 1 50 0 0
26 मुंबई ठाणे जी.आर.पाटील, विद्यामंदिर व कनिष्ठ महाविद्यालय, बदलापूर, जिल्हा-ठाणे. 2735172018 इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50 0 0
27 मुंबई ठाणे गौतम एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित, स्वामी विवेकानंद ज्यु.कॉलेज,  प्लॉट 30, सेक्टर 5, कोपर खैराणे,  नवी मुंबई. संगणक शास्त्र-2 2 100 0 0
27 मुंबई ठाणे गौतम एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित, स्वामी विवेकानंद ज्यु.कॉलेज,  प्लॉट 30, सेक्टर 5, कोपर खैराणे,  नवी मुंबई. इलेक्ट्रॉनिक्स-2 2 100 0 0
28 मुंबई ठाणे बी.एस.जोधळे विद्यालय व कनिष्ठ महविद्यालय, मुंब्रा पोलिस स्टेशनच्या मागे, मुंब्रा. संगणक शास्त्र-2 2 100 0 0
28 मुंबई ठाणे बी.एस.जोधळे विद्यालय व कनिष्ठ महविद्यालय, मुंब्रा पोलिस स्टेशनच्या मागे, मुंब्रा. इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50 0 0
29 मुंबई ठाणे भारतरत्न श्रीमती इंदिरा गांधी विद्यामंदिर, राजठाकूर कनिष्ठ महाविद्यालय,  ठाणे. मार्केटिंग ऍ़ण्ड सेल्समनशिप-1 1 50 0 0
29 मुंबई ठाणे भारतरत्न श्रीमती इंदिरा गांधी विद्यामंदिर, राजठाकूर कनिष्ठ महाविद्यालय,  ठाणे. बँकींग-1 1 50 0 0
30 मुंबई ठाणे पद्मावती व्यंकटेशन हायस्कुल ऍ़ण्ड ज्यु.कॉलेज, कळवा, जि.ठाणे. J1614039 संगणक शास्त्र-1 1 50 19 18
31 मुंबई ठाणे हबीब एज्युकेशन ऍ़ण्ड वेल्फर सोसायटीचे सोयेब हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय, मुंब्रा, जि.ठाणे. 1614029 संगणक शास्त्र-1 2 100 0 0
31 मुंबई ठाणे हबीब एज्युकेशन ऍ़ण्ड वेल्फर सोसायटीचे सोयेब हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय, मुंब्रा, जि.ठाणे. 1614029 स्कुटर व मोटार सायकल दुरुस्ती -1 1 50 0 0
31 मुंबई ठाणे हबीब एज्युकेशन ऍ़ण्ड वेल्फर सोसायटीचे सोयेब हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय, मुंब्रा, जि.ठाणे. 1614029 बँकींग-1 1 50 0 0
31 मुंबई ठाणे हबीब एज्युकेशन ऍ़ण्ड वेल्फर सोसायटीचे सोयेब हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय, मुंब्रा, जि.ठाणे. 1614029 मार्केटिंग ऍ़ण्ड सेल्समनशिप 1 50 0 0
31 मुंबई ठाणे हबीब एज्युकेशन ऍ़ण्ड वेल्फर सोसायटीचे सोयेब हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय, मुंब्रा, जि.ठाणे. 1614029 स्मॉल इंडस्ट्रीज ऍ़ण्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट-1 1 50 0 0
31 मुंबई ठाणे हबीब एज्युकेशन ऍ़ण्ड वेल्फर सोसायटीचे सोयेब हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय, मुंब्रा, जि.ठाणे. 1614029 इलेक्ट्रीेकल मेन्टेंेनन्स-1 1 50 0 0
32 मुंबई ठाणे जी.आर.पाटील विद्यामंदिर व कनिष्ठ महाविद्यालय, डोंबिवली . संगणक शास्त्र 2 2 100 0 0
32 मुंबई ठाणे जी.आर.पाटील विद्यामंदिर व कनिष्ठ महाविद्यालय, डोंबिवली . इलेक्ट्रॉनिक्स 1 1 50 0 0
33 मुंबई ठाणे मॉडेल कॉलेज ऑफ सायस ऍ़ण्ड कॉमर्स, कल्याण, जि.ठाणे J1617013 संगणक शास्त्र-1 1 50 50 50
33 मुंबई ठाणे मॉडेल कॉलेज ऑफ सायस ऍ़ण्ड कॉमर्स, कल्याण, जि.ठाणे J1617013 इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50 49 40
34 मुंबई ठाणे पुणे विद्यार्थीगृह, सदाशिव पेठ, पुणे-विद्याभवन हायस्कुल  नेरुळ J1615038 संगणकशास्त्र-1 1 50 24 19
34 मुंबई ठाणे पुणे विद्यार्थीगृह, सदाशिव पेठ, पुणे-विद्याभवन हायस्कुल  नेरुळ J1615038 इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50 25 21
35 मुंबई ठाणे वर्तकनगर शिक्षण मंडळ संचलित श्रीमती सावित्रीदेवी थिराणी विद्यामंदिर अँड श्री सुशिलकुमार थिराणी ज्यु. कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड सायन्स, वर्तकनगर, ठाणे (प). J1614052 संगणक शास्त्र-1 1 50 35 40
35 मुंबई ठाणे वर्तकनगर शिक्षण मंडळ संचलित श्रीमती सावित्रीदेवी थिराणी विद्यामंदिर अँड श्री सुशिलकुमार थिराणी ज्यु. कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड सायन्स, वर्तकनगर, ठाणे (प). J1614052 इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50 0 0
35 मुंबई ठाणे वर्तकनगर शिक्षण मंडळ संचलित श्रीमती सावित्रीदेवी थिराणी विद्यामंदिर अँड श्री सुशिलकुमार थिराणी ज्यु. कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड सायन्स, वर्तकनगर, ठाणे (प). J1614052 बँकींग-1 1 50 0 0
36 मुंबई ठाणे श्री. गोवर्धनी सार्वजनीक सेवा संस्था संचलित गौरव हायस्कुल व ज्यु. कॉलेज, सेक्टर-48, प्लॉट-48, नेरुळ, नवी मुंबई, जि.ठाणे. संगणक शास्त्र-1 1 50 0 0
37 मुंबई ठाणे श्री विद्या शिक्षण प्रसारक सस्था, शिवनिकेतन माध्य. विद्यालय व शुभमराजे कनिष्ठ महाविद्यालय, घोडबंदर रोड, पातलीपाडा, ठाणे. J1614045 इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50 5 19
37 मुंबई ठाणे श्री विद्या शिक्षण प्रसारक सस्था, शिवनिकेतन माध्य. विद्यालय व शुभमराजे कनिष्ठ महाविद्यालय, घोडबंदर रोड, पातलीपाडा, ठाणे. J1614045 संगणक शास्त्र-2 2 100 99 96
37 मुंबई ठाणे श्री विद्या शिक्षण प्रसारक सस्था, शिवनिकेतन माध्य. विद्यालय व शुभमराजे कनिष्ठ महाविद्यालय, घोडबंदर रोड, पातलीपाडा, ठाणे. J1614045 बँकींग-2 2 100 34 21
37 मुंबई ठाणे श्री विद्या शिक्षण प्रसारक सस्था, शिवनिकेतन माध्य. विद्यालय व शुभमराजे कनिष्ठ महाविद्यालय, घोडबंदर रोड, पातलीपाडा, ठाणे. J1614045 इलेक्ट्रीकल मेंटेंनंन्स 1 50 20 25
38 मुंबई ठाणे ज्ञानोदय शिक्षण प्रचारक समिती, ठाणे आर.टी.पी. हाईस्कुल,  विमको नाका,  डोंबिवली(पूर्व). 2735172012 संगणक शास्त्र-1 1 50 0 0
39 मुंबई ठाणे शेठ टि.जे.एज्युकेशन सोसायटीचे शेठ नानजीभाई ठाकूर ठाणावाला ज्यु.कॉलेज ऑफ कॉमर्स  खारकर आळी, ठाणे(प.) इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50 0 0
39 मुंबई ठाणे शेठ टि.जे.एज्युकेशन सोसायटीचे शेठ नानजीभाई ठाकूर ठाणावाला ज्यु.कॉलेज ऑफ कॉमर्स  खारकर आळी, ठाणे(प.) संगणक शास्त्र-1 1 50 0 0
39 मुंबई ठाणे शेठ टि.जे.एज्युकेशन सोसायटीचे शेठ नानजीभाई ठाकूर ठाणावाला ज्यु.कॉलेज ऑफ कॉमर्स  खारकर आळी, ठाणे(प.) बँकिंग 1 50 0 0
40 मुंबई ठाणे आर.के..ज्यु.कॉलेज ऑफ आटर्स, सायस आणि कॉमर्स, पतरी पुल, नेतिवली कल्याण इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50 0 0
40 मुंबई ठाणे आर.के..ज्यु.कॉलेज ऑफ आटर्स, सायस आणि कॉमर्स, पतरी पुल, नेतिवली कल्याण संगणक शास्त्र-1 1 50 0 0
41 मुंबई ठाणे शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित एन.आर.भगत हायस्कुल व ज्यु.कॉलेज, सेक्टर-4, फेज-3, नेरुळ, नवी मुंबई. संगणक शास्त्र-1 1 50 0 0
41 मुंबई ठाणे शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित एन.आर.भगत हायस्कुल व ज्यु.कॉलेज, सेक्टर-4, फेज-3, नेरुळ, नवी मुंबई. इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50 0 0
42 मुंबई ठाणे ज्ञान साधना कॉलेज आर्टस, सायन्स ऍ़ण्ड कॉमर्स, ठाणे ऑफ ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, साठे वाडी, ठाणे. J1614009 संगणक शास्त्र-2 2 100 20 44
43 मुंबई ठाणे ज्ञानोदय शिक्षण प्रचारक समिती, ठाणे संचलित ज्ञानोदय विद्यामंदिर व कनिष्ठ महाविद्यालय, सावरकर नगर, पाडा नं.4, ठाणे. 2735172011 संगणक शास्त्र-1 1 50 0 0
44 मुंबई ठाणे ठाणे जिल्हा आगरी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे, प्रगती कॉलेज ऑफ आर्टस ऍ़ण्ड कॉमर्स, आयरे रोड, दत्त नगर, डोंबिवली(पूर्व), जि.ठाणे. J1617029 कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50 39 37
44 मुंबई ठाणे ठाणे जिल्हा आगरी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे, प्रगती कॉलेज ऑफ आर्टस ऍ़ण्ड कॉमर्स, आयरे रोड, दत्त नगर, डोंबिवली(पूर्व), जि.ठाणे. J1617029 इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50 12 14
45 मुंबई ठाणे साने गुरुजी सेवा मंडळ, संचलित, रा.वि.नेरुारकर कनिष्ठ महाविद्यालय, पाडुरंग वाडी, मानपाडा रोड, डोंबिवली (पूर्व), जि.ठाणे. कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50 0 0
46 मुंबई ठाणे जीवन ज्येाती ट्रस्ट संचलित आर्य  गुरुकुल  इंटर नॅशनल ज्युनियर कॉलेज सेक्टर-20 एैरोली नवी मुबंई J1615042 कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50 123 76
46 मुंबई ठाणे जीवन ज्येाती ट्रस्ट संचलित आर्य  गुरुकुल  इंटर नॅशनल ज्युनियर कॉलेज सेक्टर-20 एैरोली नवी मुबंई J1615042 इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50 6 18
47 मुंबई ठाणे गौतम एज्युकेशन ट्रस्ट संचलीत, हील स्प्रिंग ज्यु. कॉलेज, गांधारेगाव, कल्याण 2735172022 कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50 0 0
47 मुंबई ठाणे गौतम एज्युकेशन ट्रस्ट संचलीत, हील स्प्रिंग ज्यु. कॉलेज, गांधारेगाव, कल्याण 2735172022 इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50 0 0
48 मुंबई ठाणे जनरल एज्यु.इ.चे स.वा.जोशी विद्यालय, सरस्वती कॉलनी, डोंबिवली J1617059 कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50 39 41
49 मुंबई ठाणे आय.सी.एल. शिक्षण संस्थेचे मोतीलाल झुनझुनवाला महाविद्यालय,  सेक्टर-9 अे, अमलेंदू रॉय मार्ग, वाशी, नवी मुंबई, ता.जि.ठाणे. कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50 0 0
49 मुंबई ठाणे आय.सी.एल. शिक्षण संस्थेचे मोतीलाल झुनझुनवाला महाविद्यालय,  सेक्टर-9 अे, अमलेंदू रॉय मार्ग, वाशी, नवी मुंबई, ता.जि.ठाणे. इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50 0 0
50 मुंबई ठाणे प्रेरणा एज्युकेशन ट्रस्ट, शॉप नं.54, गजानन मार्के नेहरु चौक जवळ, उल्हासनगर J1618028 संगणकशास्त्र-1 1 50 13 20
50 मुंबई ठाणे प्रेरणा एज्युकेशन ट्रस्ट, शॉप नं.54, गजानन मार्के नेहरु चौक जवळ, उल्हासनगर J1618028 मार्केटींग ऍ़ँड सेल्समनशिप 1 50 0 0
51 मुंबई ठाणे उत्कर्ष मंडळाचे शिरवणे विद्यालय व ज्यु.कॉलेज, प्लॉट नं.12, सेक्टर-2, फेज-2, नेरुळ, नवी मुंबई. 2180503598 2.735E+09 संगणकशास्त्र-1 1 50 25 18
52 मुंबई ठाणे एस.आय.सी. एस.ज्यु. कॉलेज, सुभाष वाडी, अंबरनाथ, जि.ठाणे. J1602002 संगणकशास्त्र-1 1 50 13 15
52 मुंबई ठाणे एस.आय.सी. एस.ज्यु. कॉलेज, सुभाष वाडी, अंबरनाथ, जि.ठाणे. J1602002 इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50 0 0
53 मुंबई ठाणे शारदा एज्युकेशन सोसायटीचे आनंद विश्व गुरूकुल, रघुनाथ नगर, मित्तल पार्क जवळ, वागळे इस्टेट, ठाणे संगणकशास्त्र-1 1 50 0 0
53 मुंबई ठाणे शारदा एज्युकेशन सोसायटीचे आनंद विश्व गुरूकुल, रघुनाथ नगर, मित्तल पार्क जवळ, वागळे इस्टेट, ठाणे बँकींग-1 1 50 0 0
53 मुंबई ठाणे शारदा एज्युकेशन सोसायटीचे आनंद विश्व गुरूकुल, रघुनाथ नगर, मित्तल पार्क जवळ, वागळे इस्टेट, ठाणे ऑफिस मॅनेजमेंट-1 1 50 0 0
54 मुंबई ठाणे जी.आर.पाटील विद्यामंदिर व कनिष्ठ महाविद्यालय, मांडा, टिटवाळा, ता.कल्याण, जि.ठाणे. कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50 0 0
55 मुंबई ठाणे गुडविल एज्युकेशन संचलित ज्ञानेश्वर ज्ञानमंदिर इंग्लिश हायस्कुल, चरई, ठाणे (प) 2735172010 कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50 0 0
55 मुंबई ठाणे गुडविल एज्युकेशन संचलित ज्ञानेश्वर ज्ञानमंदिर इंग्लिश हायस्कुल, चरई, ठाणे (प) 2735172010 बँकींग-1 1 50 0 0
55 मुंबई ठाणे गुडविल एज्युकेशन संचलित ज्ञानेश्वर ज्ञानमंदिर इंग्लिश हायस्कुल, चरई, ठाणे (प) 2735172010 ऑफिस मॅनेजमेंट-1 1 50 0 0
56 मुंबई ठाणे पेस ज्युनियर सायन्स कॉलेज, ठाणे,3 रा मजला, गुरुकुल कॅम्पॉस, गोखले रोड, नौैपाडा, ठाणे (पू.)400602.    दु.क्र.67955562/9819794728 J1614070 इलेक्ट्रीकल मेंटेंनंन्स-4 4 200 153 154
56 मुंबई ठाणे पेस ज्युनियर सायन्स कॉलेज, ठाणे,3 रा मजला, गुरुकुल कॅम्पॉस, गोखले रोड, नौैपाडा, ठाणे (पू.)400602.    दु.क्र.67955562/9819794728 J1614070 कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50 169 97
57 मुंबई ठाणे पेस ज्युनियर सायन्स कॉलेज, नेरुळ,1 ला मजला, अमृता सदन, सेक्टर-22, नेरुळ (प.) नवी मुंबई-400706.       दु.क्र.27720152 j1615049 इलेक्ट्रीकल मेंटेंनंन्स-4 7 350 237 99
57 मुंबई ठाणे पेस ज्युनियर सायन्स कॉलेज, नेरुळ,1 ला मजला, अमृता सदन, सेक्टर-22, नेरुळ (प.) नवी मुंबई-400706.       दु.क्र.27720152 j1615049 कॉम्प्युटर सायन्स-1 3 150 87 37
58 मुंबई ठाणे जवाहरलाल नेहरू इ.ऑफ एज्यु. सायन्स ऍ़ण्ड टेक्नी. रिसर्च ट्रस्ट नांदेड संचलित यशवंतराव चव्हाण ज्यु. कॉलेज ऑफ आर्टस्, कॉमर्स ऍ़ण्ड सायन्स सिडको, प्लॉट नं. 23, सेक्टर-15, कोपरखैराणे, नवी मुंबई 16.15.046 कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50 17 1
58 मुंबई ठाणे जवाहरलाल नेहरू इ.ऑफ एज्यु. सायन्स ऍ़ण्ड टेक्नी. रिसर्च ट्रस्ट नांदेड संचलित यशवंतराव चव्हाण ज्यु. कॉलेज ऑफ आर्टस्, कॉमर्स ऍ़ण्ड सायन्स सिडको, प्लॉट नं. 23, सेक्टर-15, कोपरखैराणे, नवी मुंबई 16.15.046 बँकींग-1 1 50 9 0
59 मुंबई ठाणे ज्ञानविकास मंडळाचे न्यु इंग्लिश स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, कळवा, ठाणे बेलापूर रोड, कळवा, ठाणे J1614033 2735172009 कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50 32 21
60 मुंबई ठाणे ज्ञान विकास मंडळाचे कनिष्ठ महाविद्यालय, वाणिज्य व विज्ञान प्लॉट नं. 9 अ, सेक्टर-11, ऐरोली, नवी मुंबई J1615036 कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50 40 50
60 मुंबई ठाणे ज्ञान विकास मंडळाचे कनिष्ठ महाविद्यालय, वाणिज्य व विज्ञान प्लॉट नं. 9 अ, सेक्टर-11, ऐरोली, नवी मुंबई J1615036 2735172009 इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50 0 0
61 मुंबई ठाणे त्रिदल एज्युकेशन सोसायटीचे पाटील बालमंदिर ऍ़ण्ड ज्यु. कॉलेज यादव नगर रोड, मोहने, ता.कल्याण्, जि. ठाणे कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50 0 0
61 मुंबई ठाणे त्रिदल एज्युकेशन सोसायटीचे पाटील बालमंदिर ऍ़ण्ड ज्यु. कॉलेज यादव नगर रोड, मोहने, ता.कल्याण्, जि. ठाणे मार्केटींग ऍ़ँड सेल्समनशिप 1 50 0 0
62 मुंबई ठाणे सिद्धी एज्युकेशन ट्रस्टचे बी.ए. तलरेजा कॉलेज, आर्टस्, कॉमर्स व सायन्स, व्हिलेज वालिवली, बारवी डॅम रोड, बदलापूर (प), जि. ठाणे 1602017 कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50 2 4
62 मुंबई ठाणे सिद्धी एज्युकेशन ट्रस्टचे बी.ए. तलरेजा कॉलेज, आर्टस्, कॉमर्स व सायन्स, व्हिलेज वालिवली, बारवी डॅम रोड, बदलापूर (प), जि. ठाणे 1602017 मार्केटींग ऍ़ँड सेल्समनशिप 1 50 0 0
62 मुंबई ठाणे सिद्धी एज्युकेशन ट्रस्टचे बी.ए. तलरेजा कॉलेज, आर्टस्, कॉमर्स व सायन्स, व्हिलेज वालिवली, बारवी डॅम रोड, बदलापूर (प), जि. ठाणे 1602017 बँकींग-1 1 50 0 0
63 मुंबई ठाणे राममूर्ती एज्युकेशन सोसायटीचे सेंट झेवियर्स इंग्लिश हायस्कूल व ज्यु. कॉलेज, राय मास्टर कंपाऊंड, चितळसर मानपाडा, ठाणे J1614066 संगणक शास्त्र-1 1 50 44 48
63 मुंबई ठाणे राममूर्ती एज्युकेशन सोसायटीचे सेंट झेवियर्स इंग्लिश हायस्कूल व ज्यु. कॉलेज, राय मास्टर कंपाऊंड, चितळसर मानपाडा, ठाणे J1614066 बँकींग-1 1 50 31 29
63 मुंबई ठाणे राममूर्ती एज्युकेशन सोसायटीचे सेंट झेवियर्स इंग्लिश हायस्कूल व ज्यु. कॉलेज, राय मास्टर कंपाऊंड, चितळसर मानपाडा, ठाणे J1614066 ऑफिस मॅनेजमेंट-1 1 50 0 0
64 मुंबई ठाणे गोपाळराव पाटील शिक्षणप्रसारक मंडळाचे न्यु कळवा हायस्कूल आणि ज्यु. कॉलेज, कळवा, ठाणे संगणक शास्त्र-1 1 50 0 0
65 मुंबई ठाणे तेरणा पब्लीक चॅरीटेबल ट्रस्टचे तेरणा विद्यालय ऍ़ण्ड ज्यु. कॉलेज विज्ञान शाखा, नेरूळ, नवी मुंबई 1615029 संगणक शास्त्र-1 1 50 23 23
65 मुंबई ठाणे तेरणा पब्लीक चॅरीटेबल ट्रस्टचे तेरणा विद्यालय ऍ़ण्ड ज्यु. कॉलेज विज्ञान शाखा, नेरूळ, नवी मुंबई 1615029 बँकींग-1 1 50 0 0
66 मुंबई ठाणे सहज जीवन एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित एस.एस. हायस्कूल ऍ़ण्ड ज्यु. कॉलेज, प्लॉट नं. 9, सेक्टर-44, सीवुडस्, नेरूळ, नवी मुंबई संगणक शास्त्र-1 1 50 0 0
66 मुंबई ठाणे सहज जीवन एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित एस.एस. हायस्कूल ऍ़ण्ड ज्यु. कॉलेज, प्लॉट नं. 9, सेक्टर-44, सीवुडस्, नेरूळ, नवी मुंबई बँकींग-1 1 50 0 0
67 मुंबई ठाणे महात्मा फुले विद्या प्रसारक मंडळाचे छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालय, बेलवली, दुसरा मजला, पवार कॉम्प्लेक्स, बदलापूर इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50 0 0
67 मुंबई ठाणे महात्मा फुले विद्या प्रसारक मंडळाचे छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालय, बेलवली, दुसरा मजला, पवार कॉम्प्लेक्स, बदलापूर बँकींग-1 1 50 0 0
68 मुंबई ठाणे प्रिती ऍ़केडमी एजयुकेशन सोसायटीचे प्रिती ऍ़केडमी इंग्रजी माध्यमिक व उच्च माघ्य. विद्यालय,  विज्ञान व वाणिज्य, कमला नेहरू नगर, धोबीघाट, बस स्टॉप जवळ, मुरबाड रोड, शहाड, ता. उल्हासनगर, जि. ठाणे संगणक शास्त्र-1 1 50 0 0
68 मुंबई ठाणे प्रिती ऍ़केडमी एजयुकेशन सोसायटीचे प्रिती ऍ़केडमी इंग्रजी माध्यमिक व उच्च माघ्य. विद्यालय,  विज्ञान व वाणिज्य, कमला नेहरू नगर, धोबीघाट, बस स्टॉप जवळ, मुरबाड रोड, शहाड, ता. उल्हासनगर, जि. ठाणे बँकींग-1 1 50 0 0
69 मुंबई ठाणे शिवाई विद्यालय इंंग्रजी माध्यमिक आणि ज्यु.कॉलेज ऑफ आर्टस्,कॉमर्स ऍ़ण्ड सायन्स, पोखरण रोड नं.1, शिवाई नगर, ठाणे, दु.क्र.25852424. संगणक शास्त्र-1 1 50 0 0
70 मुंबई ठाणे तिलक एज्युकेश सोसायटीचे वाशी इंग्लीश हायस्कुल व ज्युनियर कॉलेज, फ्लॅट नं.131, से.28, वाशी, नवी मुंबई. दु.क्र.27655267/  9820170219 J1615012 संगणक शास्त्र-1 1 50 38 30
70 मुंबई ठाणे तिलक एज्युकेश सोसायटीचे वाशी इंग्लीश हायस्कुल व ज्युनियर कॉलेज, फ्लॅट नं.131, से.28, वाशी, नवी मुंबई. दु.क्र.27655267/  9820170219 J1615012 इलेक्ट्रॉनिक्स-2 2 100 0 11
71 मुंबई ठाणे टिळक एज्युकेश सोसायटीचे टिळक ज्युनियर कॉलेज, प्लॉट नं. 31, से.25, नेरूळ, नवी मुंबई. दु.क्र.27711481/ 27710033 J1615032 संगणक शास्त्र-1 1 50 21 44
71 मुंबई ठाणे टिळक एज्युकेश सोसायटीचे टिळक ज्युनियर कॉलेज, प्लॉट नं. 31, से.25, नेरूळ, नवी मुंबई. दु.क्र.27711481/ 27710033 J1615032 इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50 0 19
72 मुंबई ठाणे सोसायटी ऑफ सेंट फ्रान्सिस झेवियर्स पिल्लार ऑफ फादर ऍ़ग्नेल आश्र्म संचलित फादर ऍ़ग्नेल मल्टीपरपोज स्कुल, ऍ़ण्ड ज्यु.कॉलेज, कोहोज, खुंटवली, चिंचपाडा, अंबरनाथ (प) J1602020 इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50 16 27
73 मुंबई ठाणे विशवेंदू विद्या प्रसारक मंडळाचे अभिनव विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, पी.36, एम.आय.डी.सी., फेज-2, डोंबिवली  (पूर्व)421203, भ. 9819024442. J1617024 2735172212 इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50 0 18
73 मुंबई ठाणे विशवेंदू विद्या प्रसारक मंडळाचे अभिनव विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, पी.36, एम.आय.डी.सी., फेज-2, डोंबिवली  (पूर्व)421203, भ. 9819024442. J1617024 2735172212 1.संगणकशास्त्र- 1 1 50 13 0
74 मुंबई ठाणे टिळक ज्यु.कॉलेज ऑफ सायन्स ऍ़ण्ड कॉमर्स,  फ्लॉट नं. 22,से. 5, घणसोली, 1615033 1.संगणकशास्त्र- 1 1 50 13 2
75 मुंबई ठाणे सरस्वती विद्याप्रसारक ट्रस्ट संचलित, सरस्वती हायस्कुल व ज्यु.कॉलेज, कावेसर, घोडबंदर रोड, ठाणे. संगणकशास्त्र- 1 1 50 0 0
76 मुंबई ठाणे श्री.सदानंद तिवारी, कमलादेवी एज्युकेशनल ट्रस्टचे कमलादेवी ज्यु.कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स एँड सायन्स, एस.टी.डेपोच्या मागे, विठठलवाडी, कल्याण – 421305 भ.क्र.9833177600 1.संगणकशास्त्र- 1 1 50 0 0
76 मुंबई ठाणे श्री.सदानंद तिवारी, कमलादेवी एज्युकेशनल ट्रस्टचे कमलादेवी ज्यु.कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स एँड सायन्स, एस.टी.डेपोच्या मागे, विठठलवाडी, कल्याण – 421305 भ.क्र.9833177600 2. बँकींग-1 1 50 0 0
77 मुंबई ठाणे महिला समिती ट्रस्ट, बारा बंगल्या समोर, स्टेशन रोड, ठाकुली (पू.), जि.ठाणे-421201. दु.क्र.0251-2471305/भ.क्र. 9987648399. 1.संगणकशास्त्र- 1 1 50 0 0
78 मुंबई ठाणे सेंट जॉर्ज एज्युकेशन सोसायटीचे क्राईस्ट ऍ़कॅडमी ज्यु.कॉलेज, कोपरखैराणे, नवी मुंबई दु.क्र.27549075/9769991415 j1615052 संगकशास्त्र – 1 1 50 37 36
79 मुंबई ठाणे सेंट झेविअर्स एज्युकेशन ट्रस्टचे सेंट झेविअर्स हायस्कुल आणि ज्यु. कॉलेज, नेरुळ, दु.क्र.27707519 J1615028 संगणकशास्त्र-1 1 50 46 48
80 मुंबई ठाणे ज्ञानगंगा एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित,‍ कनिष्ठ महाविदयाल, हायपरसीटी जवळ कासार वडवली नाका, घोडबंदर रोड, ठाणे , प. जिल्हा ठाणे J1614043 2735172213 संगणकशास्त्र-1 *2 100 38 60
81 मुंबई ठाणे गोएंका ॲण्ड असोसिएटस एज्युकेशनल ट्रस्ट, वसंत विहार हायस्कुल ॲण्ड ज्यु.कॉलेज, पोखरण रोड-2, ठाणे(प.)-400 601. भ.क्र.9867324533 j1614031 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 50 10 49
81 मुंबई ठाणे गोएंका ॲण्ड असोसिएटस एज्युकेशनल ट्रस्ट, वसंत विहार हायस्कुल ॲण्ड ज्यु.कॉलेज, पोखरण रोड-2, ठाणे(प.)-400 601. भ.क्र.9867324533 j1614031 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 50 5 44
81 मुंबई ठाणे गोएंका ॲण्ड असोसिएटस एज्युकेशनल ट्रस्ट, वसंत विहार हायस्कुल ॲण्ड ज्यु.कॉलेज, पोखरण रोड-2, ठाणे(प.)-400 601. भ.क्र.9867324533 j1614031 बँकींग, फायनान्सीयल सर्व्हीसेस इंश्युरन्स 1 50 4 22
82 मुंबई ठाणे श्री.महादेव बाबुराव चौघुले ज्यनियर कॉलेज, राहनाळ, भिवंडी, जि.ठाणे-421 302. दु.क्र.02522-278014 संगणकशास्त्र 1 50 0 0
83 मुंबई ठाणे साधु वासवाणी मिशन बाँम्बे चे साधु वासवाणी ज्यु.कॉलेज, प्लॉट नं.४, सेक्टर १५, सानपाडा, नवी मुंबई-४०० ७०५. दु.क्र.२७८१०४७९/५०/२७८१३३३१ संगणकशास्त्र 1 50 0 0
84 मुंबई ठाणे श्री. विद्या शिक्षण प्रसारक संस्था, घोडबंदर रोड, पातलीपाडा,ठाणे (प.) संचलित -न्यु सरस्वती इंग्लिश स्कुल व शुभमराजे कनिष्ठ महाविद्यालय, पातलीपाडा, ब्रम्हांड-हिरानंदानी ईस्टेट रोड,ठाणे (प.)-४०० ६०७. दु.क्र.०२२-२५८६२५९०/भ.क्र.९८६९७४९६०१ संगणकशास्त्र 1 50 0 0
85 मुंबई ठाणे केरलिया समाजम (रजि.) डोंबिवलीचे मॉडेल कॉलेज, खबारपाडा, आर.टी.बी.स्कुलच्या बाजुला, ठाकुर्ली (पूर्व ) जि.ठाणे. दु.क्र.-०२५१-२४७००१०/२४९२२७ संगणक शास्त्र-1 1 50 0 0
85 मुंबई ठाणे केरलिया समाजम (रजि.) डोंबिवलीचे मॉडेल कॉलेज, खबारपाडा, आर.टी.बी.स्कुलच्या बाजुला, ठाकुर्ली (पूर्व ) जि.ठाणे. दु.क्र.-०२५१-२४७००१०/२४९२२७ इलक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 50 0 0
86 मुंबई ठाणे अभिनव विद्यामंदिर शिक्षण मंडळ गोडदेव भाईंदर पूर्व, जिल्हा-ठाणे. J1617024 संगणक शास्त्र-1 1 50 13 0
86 मुंबई ठाणे अभिनव विद्यामंदिर शिक्षण मंडळ गोडदेव भाईंदर पूर्व, जिल्हा-ठाणे. J1617024 इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50 0 18
87 मुंबई ठाणे श्री.राहुल एज्युकेशन सोसायटी संचलित मदर मेरीज ज्यु.कॉलेज, नवघर रोड, भाईंदर (पूर्व), जि.पालघर-४०१ १०५. दु.क्र.०२५०-२८१५११२२/ २८१५११३३/ २८१७०५५६ संगणकशास्त्र 1 50 0 0