Bifocal UnAided

अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
जिल्हा: मुंबई शहर
1 किशनचंद चेलाराम कॉलेज, चर्चगेट, मुंबई-20 इलेक्ट्रॉनिक्स 4 200
इलेक्ट्रीकल मेन्टनन्स 3 150
ऑफिस मॅनेजमेंट 2 100
कॉम्प्युटर सायन्स 3 150
2 जयहिंद कॉलेज, चर्चगेट, मुंबई-20 इलेक्ट्रॉनिक्स 3 150
कॉम्प्युटर सायन्स 3 150
3 रामनिवास रुईया कॉलेज, माटुंगा, मुंबई- 19 इलेक्ट्रॉनिक्स 2 100
कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
4 डी.जी.रुपारेल कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्ड कॉमर्स,  माहिम, मुंबई-16 इलेक्ट्रॉनिक्स 2 100
कॉम्प्युटर सायन्स 4 200
5 महर्षि दयानंद कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्ड कॉमर्स, परेल, मुंबई-12 इलेक्ट्रॉनिक्स 3 150
कॉम्प्युटर सायन्स 4 200
6 नागरिक शिक्षण संस्थेचे भाऊसाहेब हिरे विद्यालय ॲण्ड ज्युनियर कॉलेज, ताडदेव,मुंबई-34 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
7 बेरामजी जीजीभाय चॅरिटेबल इन्स्टि. ॲण्ड ज्युनियर कॉलेज, चर्नीरोड, मुंबई -04 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
8 एस.आय.ई.एस.कॉलेज ऑफ आर्टस्,सायन्स ॲण्ड कॉमर्स, सायन(प), मुंबई-22     इलेक्ट्रॉनिक्स 2 100
कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
9 एस.आय.डब्ल्यु.एस.एन. आर. स्वामी ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इकॉनॉमिक्स, वडाळा, मुंबई-31    इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
10 विल्सन कॉलेज, चौपाटी, मुंबई-07      इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
11 एम.एच.साबुसिध्दीक तांत्रिक विद्यालय व  कनिष्ठ महाविद्यालय, भायखळा, मुंबई -08 इलेक्ट्रीकल मेन्टनन्स 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
मेकॅनिकल मेंटेनन्स 1 50
12 गुरुनानक खालसा कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्‍ड कॉमर्स, माटुंगा(पू.), मुंबई-19 इलेक्ट्रॉनिक्स 2 100
कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
13 महात्मा फुले  टेक्निकल हायस्कुल व ज्युनियर कॉलेज,  परेल, मुंबई-12 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
14 द आंध्र एज्युकेशन सोसायटी ज्युनिअर कॉलेज, वडाळा,  मुंबई -31 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
15 मुंबई  ज्युनिअर कॉलेज ऑफ आर्टस्, सायन्स ॲण्ड कॉमर्स,  वडाळा-पूर्व, मुंबई-37 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
बॅकिंग 1 50
16 भवनस हजारिमल सोमाणी कॉलेज ऑफ आर्टस् ॲण्ड सायन्स, चौपाटी,  मुंबई -07 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
17 डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, किर्ती एम. डुंगरसी कॉलेज, दादर, मुंबई-28 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
18 पेस ज्युनिअर सायन्स कॉलेज,दादर (प),मुंबई – 28 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
इलेक्ट्रीकल मेन्टनन्स 7 350
19 मनपा  भवानी शंकर रोड ज्युनिअर कॉलेज ऑफ सायन्स, दादर (प.), मुंबई -28                        इलेक्ट्रीकल मेन्टनन्स 2 100
20 नवनित ज्युनिअर कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्‍ड कॉमर्स, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-08 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
21 कामराज मेमोरिअल इंग्लिश हायस्कूल ॲण्ड ज्युनिअर कॉलेज,  धारावी, मुंबई-17 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
जिल्हा: मुंबई उपनगर
1 स्वामी विवेकानंद क.महाविद्यालय, चेंबूर,    मुंबई कॉम्प्युटर सायन्स 2 60
2 ॲटोमिक एनर्जी क.महाविद्यालय अणुशक्ती नगर, ट्राम्बे,मुंबई इलेक्ट्रीकल मेंटेनन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
3 .आर.डी.नॅशनल महाविद्यालय व डब्न्यु.ए.विज्ञान इलेक्टॉनिक्स 2 100
कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
4 साठे कनिष्ठ महाविद्यालय, दिक्षित मार्ग, विलेपार्ले  (पू),  मुंबई-57 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 40
5 नॅशनल एज्यु.सोसायटीचे क.महाविद्यालय, भांडूप(प), मुंबई-78 इलेक्टॉनिक्स 2 50
कॉम्प्युटर सायन्स 2 50
ऑफीस मॅनेजमेंट 1 25
बॅकींग 1 25
6 मेघजी मथुरादास कॉलेज ऑफ आर्टस्   (भवन्स कॉलेज) कॉम्प्युटर सायन्स 4 200
इलेक्टॉनिक्स 5 250
7 एस.के.सोमय्या विनयमंदिर क.महाविद्यालय, विद्याविहार, मुंबई कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
इलेक्टॉनिक्स 2 100
8 के.जे.सोमय्या क.महाविद्यालय, विद्याविहार,  मुंबई कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
इलेक्टॉनिक्स 2 100
9 विद्यानिधी हायस्कूल व ज्यु. कॉलेज, जुहू,  मुंबई- कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
इलेक्टॉनिक्स 1 50
10 बांद्रा उर्दू हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज इलेक्टॉनिक्स 1 25
कॉम्प्युटर सायन्स 1 25
11 रिझवी कॉलेज ऑफ सायन्स व कॉमर्स, इलेक्टॉनिक्स 1 25+5
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
12 पाटुक तांत्रिक विद्यालय व क. महाविद्यालय, वाकोला मेकॅनिकल मेटनन्स 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
13 ठाकूर कॉलेज ऑफ सायन्स ॲण्ड कॉमर्स, ठाकूर व्ह‍िलेज, कांदिवली (पू), मुंबई-101 कॉम्प्युटर सायन्स 8 400
इलेक्टॉनिक्स 1 50
14 चिकित्सा समुंहाचे एस.एस.पाटकर क.महाविद्यालय, विलेपार्ले इलेक्टॉनिक्स 3 150
कॉम्प्युटर सायन्स 4 200
बँकिंग 1 50
ऑफिस मॅनेजमेंट  1 50
मार्केटींग अन्ड सेल्समनशिप 1 50
15 स्वामी विवेकानंद इंटरनॅशलन स्कूल ॲण्ड ज्यू.कॉलेज, कांदिवली (पू) कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
इलेक्टॉनिक्स 1 50
16 श्री विले पार्ले केळवानी मंडळचे श्रीमती जी.पी. पी. हायस्कूल व क. महाविद्यालय, विलेपार्ले कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
इलेक्टॉनिक्स 2 100
17 द कांदीवली एज्यु. टस्टचे श्री.टि.पी. भाटीया ज्यु.कॉलेज ऑफ सायन्स, कांदीवली ,प मुंबई -67 इलेक्टॉनिक्स 5 250
इलेक्टिकल मेंटनन्स 4 200
मेकॅनिकल मेंटनन्स 2 100
कॉम्प्युटर सायन्स 5 250
18 नॅशनल एज्यकेशन सोसायटीचे रत्नम कॉलेज ऑफ सायन्स, एन ई एस कॉम्प्लेक्स, एन एच एस मार्ग, भांडूप  (प.)-78 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
19 आर आर इंटरनॅशनल कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड सायन्स बोरीवली (प) मुंबई 103 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
20 राजस्थानी सेवासंघ क.महाविद्यालय, जे.बी.नगर,अंधेरी कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
21 सी.डी.बर्फीवाला कनिष्ठ महाविद्यालय,  अंधेरी कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
22 कला विद्यालय ज्यु कॉलेज ऑफ कॉमर्स,  प्लॉट नं. एम.3, आर.एस.सी.19.  मालवणी मालाड (प.)    मुंबई 95. इलेक्टॉनिक्स 1 50
23 मालाड कादिवली एज्यु. सोसायटीचे, दि.बॉम्बे सबर्बन ग्रेन डिलर्स ज्यु कॉलेज ऑफ कॉमर्स, भविष्य भारत कॅम्पस, एस. व्ही.रोड मालाड (प.) 64 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
इलेक्टॉनिक्स 1 50
24 सेंट ॲण्डुज सोसायटी फॉर एज्यु. ॲण्ड रिसर्च सेंटर, सेंट डामनिक रोड,बादेे(प.) कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
25 रामनिरंजन झुनझुनवाला कॉलेज, घाटकोपर,  मुंबई -86 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
26 चेंबुर तु्र्भे शिक्षण संस्थेचे ना. ग. आचार्य व दा. कृ मराठे कनिष्ठ महा. चेंबूर, कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
मार्केटिंग ॲण्ड सेल्सशिप(प्रवेश नाहीत) 1 50
बॅकिंग (प्रवेश नाहीत) 1 50
27 विद्या विकास एज्यु.सोसा.संचलित विकास हायस्कूल व ज्यू कॉलेज कत्रमवार नगर -2 विकोळी (पूर्व) इलेक्टॉनिक्स 1 25
28 विद्या विकास एज्यु. ट्रस्टचे लॉर्डस युनिव्हर्सल ज्यु कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, टोपीवाला मार्ग, ऑफ स्टेशन रोड, गोरंगाव (प)-104 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
इलेक्टॉनिक्स 1 50
29 एस.एम. शेटटी हायस्कूल व ज्युनि. हिरानंदानी कॉम्पेक्स जवळ, पवई   मुंबई -76. कॉम्प्युटर सायन्स 5 250
30 मिठीबाई कनिष्ठ महाविद्यालय, वैकुंठलाल मेहता मार्ग, विलेपार्ले,    मुंबई-56 इलेक्टॉनिक्स 3 150
कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
31 इस्माइल युसुफ कला वाणिज्य व विज्ञान ज्यु. कॉलेज, जोगेश्वरी,   मुंबई ’60 इलेक्टॉनिक्स 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
32 श्रीमती दुर्गादेवी शर्मा चॅरिटेबल ट्रस्टचे चंद्रभान शर्मा ज्यु.कॉलेज, पवई, मुंबई-76 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
इलेक्टॉनिक्स 2 100
बँकिंग 1 50
मार्केटिंग ॲण्ड सेल्समनशिप 1 50
33 निर्मला एज्युकेशन सोसायटीचे विद्यानिकेतन ज्युनिअर कॉलेज, घाटकोपर, मुंबई-77 इलेक्टॉनिक्स 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 3 150
34 विद्यानिकेतन ज्युनिअर कॉलेज, ऑफ कॉमर्स अँड सायन्स कांदीवली (प)मुंबई 67 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
35 स्वामी रामकृष्ण ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सायन्स ॲण्ड आर्टस. गोवंडी, (पू) मुंबई-88 इलेक्टॉनिक्स 3 150
कॉम्प्युटर सायन्स 3 150
मार्केटिंग ॲण्ड सेल्समनशिप 1 50
बँकिंग 1 50
ऑफिस मॅनेजमेंट 1 50
36 सेंट रॉक्स कॉलेज कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, एक्सर व्हिलेज, बोरीवली, मुंबई-92 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
इलेक्ट्रीकल मेंटनंन्स 1 50
37 निर्मल कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स,  मुन्सिपल  स्कुल बिल्डींग, महात्मा गांधी मार्ग,कांदीवली, (प)मुंबई-67 इलेक्टॉनिक्स 2 100
कॉम्प्युटर सायन्स 3 150
38 .आयडीयल हायस्कूल ॲण्ड ज्युनिअर कॉलेज, ट्रॉम्बे , मुंबई-88 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
39 निर्मला एज्युकेशन सोसायटीचे कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, 90 फिट रोड, ठाकूर कॉम्प्लेक्स कांदिवली,  (पू.) मुंबई 101 कॉम्प्युटर सायन्स 8 400
इलेक्टॉनिक्स 2 100
इलेक्ट्रीकल मेंटेंनंन्स 4 200
40 निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, मालाड, मुंबई-99 कॉम्प्युटर सायन्स 6 300
41 नित्यानंद गुरु एज्यु. टस्टचे  एडन हायस्कुल व ज्यु. कॉलेज,मोहाले व्हीलेज, सफेदफुल, कुर्ला, प , मुंबई-72 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
मार्केटिंग ॲण्ड सेल्समनशिप 1 50
बॅकिंग 1 50
42 पुणे विद्यार्थी गृहाचे, विद्याभवन हायस्कुल आणि ज्यु.कॉलेज, सी.टी. एस.ने.218ए, बॅ.पै.नगर घाटकोपर प,मुंबई-67 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
इलेक्टॉनिक्स 2 100
43 ज्ञानप्रसारक शिक्षण संस्थेचे संदेश विदयालय,ॲण्ड सायन्स विक्रोळी पू.मुंबई-83 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
44 रामानंद आर्या डी ए व्ही महाविदयालय,रेल्वे स्टेशन दातार कॉलनी जवळ भांडूप पू,मुंबई-42 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
45 उत्तर भारत यांचे आय डी उत्तरी भारत सभा हिंदी हायस्कुल व ज्यु.कॉलेज , स्टेशन रोड, भांडूप प मुंबई-78 (IDUBS Junior college) कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
46 स्वामी विवेकानंद एज्यु. सोसायटीचे स्वामी विवेकानंद विदयालय व ज्यु.कॉलेज, शिवसृष्टी, नेहरुनगर, कुर्ला पूर्व,मुंबई-24 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
47 पाल राजेंद्र एज्यु. टस्टचे अल्फा ज्‍यु.कॉलेज ऑफ सायन्स, विलेपार्ले, पूर्व, मुंबई-57 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
इलेक्टिकल मेंटनन्स 1 50
मेकॅनिकल मेंटनन्स 1 50
स्कुटर व मोटार सायकल दुरुस्ती 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
48 उत्तर भारत यांचे आय डी उत्तरी भारत संघ मुंबई संचलीत, उत्तर भारतीय संघ ज्यु. कॉलेज, बांद्रा पूर्व,मुंबई-51 इलेक्टॉनिक्स 1 50
49 बोरीवली सोसायटी संचलीत सेठ गोपालजी हेमराज हायस्कुल व कनिष्ठ महाविदयालय, एम.जी रोड,बोरीवली पुर्व,मुंबई-66 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
50 श्री.एम.बी मेहता एज्यु.टस्टचे प्रकाश डिगरी कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, कांदीवली ,प मुंबई 67 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
51 रावसाहेब बाळाराम ज्ञानदेव ठाकूर विदयामंदीर संचलीत वामनराव मुरंजन ज्यु.कॉलेज ऑफ सायन्स,मुलुंड पर्व,मुंबई-81 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
इलेक्टिकल मेंटनन्स 1 50
52 श्री.एन.डी.भुत्ता चॅरीटेबल संचलीत काशीबाई नगरदास गुप्ता व्होकेशनल टेक्निकल ज्यु.कॉलेज,अंधेरी ,पू.मुंबई-67 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
53 विद्या विकास एज्यु. टस्टचे विदया विकास युनिवर्सल ज्यु.कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स,चिंचोली बंदर रोड, मालाड,प मुंबई -64 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
54 बृहन मुंबई नगरपालीकेच विज्ञान कनिष्ठ महाविदयालय, दिक्षित मार्ग, विलेपार्ले,मुंबई-67 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
55 म्युनि.कार्पोरेशन ग्रेटर मुंबईचे रतनबाई वालबाई म.न.पा.विज्ञान कनिष्ठ महाविदयालय, आर. आर.टी रोड , मुलुंड प,मुंबई-80 इलेक्टिकल मेटनन्स 2 100
56 शारदा एज्यु.सोसायटीचे डॉन बास्को हायस्कलु व ज्यु.कॉलेज ,टागोर नगर,विक्रोळी,पूर्व,मुंबई-83 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
57 शारदा एज्यु.सोसायटीचे डॉन बास्को हायस्कलु व ज्यु.कॉलेज ,टागोर नगर,विक्रोळी,पूर्व,मुंबई-83 बॅकींग 1 50
58 इंडीयन एज्यु. सोसायटीचे ज्यु.कॉलेज ऑफ आर्टस कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, न्यु इंग्लीश स्कुल,शासकीय वसाहत, वांद्रे,पूर्व,मुंबई-51 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
इलेक्टिकल मेंटनन्स 1 50
59 जोगेश्वरी एज्यु.सोसायटीचे  ज्यु.कॉलेज ऑफ सायन्स ॲण्ड कॉमर्स, जोगेश्वरी, पूर्व,मुंबई-60 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
बॅकींग 1 50
60 मन्नास वैभव एज्यु. टस्टचे रविंद्र भारती हायस्कुल व ज्यु. कॉलेज सिध्दार्थ नगर, गोरेगाव,प,मुंबई-104 इलेक्टॉनिक्स 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
61 विदयाभूषण शिक्षण संस्था,शिवई संकुल शिवल्लभ, क्रॉसरोड, दहिसर, पूर्व, मुंबई-68 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
बॅकींग 1 50
62 नालंदा एज्यु. फाऊडेशन संचलीत डॉ बाबसाहेब ज्यु. कॉलेज, ऑफ आर्टस सायन्स ॲण्ड कॉमर्स, पी. एल. लोखंडे ,मुंबई-89 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
63 विलेपार्ले संचलीत  माधवराव भागवत हायस्कुल , विलपार्ले, पूर्व, मुंबई -57 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
64 जी.ए.लालानी टस्टचे मातृछाया कनिष्ठ महाविदयालय, सी.एस. रोड नं.2,आनंद नगर, दहिसर , पूर्व,मुंबई-68 बॅकींग 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
65 मरोळ एज्यु.ॲकॅडमी ज्यु.कॉलेज,मरोळ मरोशी रोड, अंधेरी,पूर्व,मुंबई-59 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
66 बोर्ड ऑफ एज्यु. कांदीवलीचे डी आर व्यास ज्युनि.कॉलेज आर्टस,कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, हेमूकलानी रोड,कांदीवली ,प मुंबई-67 बॅकींग 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
मार्केटिंग ॲण्ड सेल्समन 1 50
67 एज्यु.बोर्ड ऑफ मुलुंडचे जय भारत कनिष्ठ महा.ओल्ड बॅरेक्स 8/10, मुलुंड कॉलनी, मुलुंड (प) कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
68 शिक्षण प्रसारक मंडळ द्वारा संचलीत मुलुंड विदयामंदीर ज्यु. कॉलेज, जे.एन.रोड मुलुंड,प,मुंबई-80 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
69 पेस एज्यु.टस्टचे पेस ज्युनि सायन्स कॉलेज, गोरा गांधी कॉम्प्लेक्स, चंदावरकर मार्ग, बोरीवली,प,मुंबई-92 कॉम्प्युटर सायन्स 3 150
इलेक्टिकल मेंटनन्स 4 200
70 पेस एज्यु.टस्टचे पेस ज्युनि सायन्स कॉलेज, शॉपर पॉईंट बिल्डिंग, एस.व्ही.रोड, अंधेरी,प, मुंबई-58 कॉम्प्युटर सायन्स 6 300
इलेक्टिकल मेंटनन्स 7 350
71 पेस एज्यु टस्टचे पेस ज्यनि. सायन्स कॉलेज, कच्छि भवन जैन मंदीराजवळ,आय टी पवई, मुंबई-76 कॉम्प्युटर सायन्स 5 250
इलेक्टिकल मेंटनन्स 4 200
72 होली फॅमीली हायस्कुल ॲण्ड ज्यु.कॉलेज,महाकाली कॅव्हेज, अंधेरी, मुंबई कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
73 रुस्तमजी इंटरनॅशनल स्कुल ॲण्ड ज्युनि. कॉलेज, जयवंत सावंत रोड, दहीसर पूर्व, मुंबई-68 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
ईलेक्ट्रीकल मेंटनंन्स 1 50
74 कुमारी कस्तुरी विदयालय, ज्युनि.सायन्स, भाडूप, प.मुंबई-78 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
75 के एच एम डब्ल्यु ज्यु कॉलेज अँड सायन्य, ओशिवरा लेबर मेमोरियल चॅरिटेबल ट्रस्ट, रिलाईफ रोड, ओशिवरा, जोगेश्वरी (प) मुंबई 102 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
76 डॉन बास्को  ज्यु कॉलेज, वझीरा नाका, बोरीवली,मुंबई-91 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
77 श्री राम पंडागळे एज्यु ट्रस्ट चे नामदार अजित पवार ज्यु कॉलेज आर्टस कॉमर्स अँड सायन्स देविदास लेन फडके ब्रिजजवळ मंडपेश्वर नर्सिंग होम जवळ बोरीवली (प) मुंबई   कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
78 जे जे ॲकॅडमी इंग्लिश मिडीयम संकुल व कनिष्ठ महाविद्यालय मुलुंड कॉलनी रोड मुलुंड (प) मुंबई कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
79 हिंद सेवा परिषदेचे पब्लिक ज्यु कॉलेज शिक्षालय हिंद नगर वाकोला मार्केट पब्लिक महाविद्यालय मार्ग सांताक्रूझ (पू) मुंबई 55 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
80 कांदिवली एज्यु सोसा चे श्री बी के श्रॉफ कॉलेज कांदिवली (प) मुंबई 101 बँकिंग 1 50
मार्केटींग 1 50
81 समता नगर रहिवासी शिक्षण संस्थेचे समता विद्यामंदिर ज्यु कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲन्ड सायन्स, समता नगर बस डेपोजवळ, समता नगर कांदिवली (पू) मुंबई  कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
82 खार एज्युकेशन सोसायटीचे ज्यु. कॉलेज ऑफ सायन्स एस व्ही रोड खार रोड प मुं 52 इलेक्ट्रीकल मेंटेनन्स 1 50
स्कु.मोटर सायकल सव्हिसींग 1 50
83 दि.सोसायटी ऑफ द पुअर सिस्टर्स संचलित डिव्हाईन चाईल्ड हायस्कूल  ॲण्ड ज्यु कॉलेज सर एम.व्ही. रोड अंधेरी पूर्व मुंबई-93 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
84 सेठ मोतीभाई पचान राष्ट्रीय शाळा ज्यु. कॉलेज, व्ही.पी. रोड, मुलुंड,प. मुंबई- 80 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
85 श्री जी. पी.एम. ज्यु. कॉलेज ऑफ सायन्य ॲन्ड कॉमर्स, राजश्री शाहू महाराज रोड, तेली गल्ली, अंधेरी, पु. मुंबई- 69 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
ईलेक्ट्रॉनीक्स 1 50
86 बिलासराय काशिनाथ गाडिया ज्यु कॉलेज ऑफ सायन्स कष्णा रियालीटीज बिहाईड सुंदर नगर ऑफ एस व्ही रोड ॲन्ड लिक रोड मालाड प मु 64 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
87 प्रियदर्शनी शिक्षण मंडळ, एम.जे. ज्यु. कॉलेज, बोरीवली (प) मुंबई –  कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
ईलेक्ट्रीकल मेंटनंन्स 1 50
88 डॉन बास्को  ज्यु कॉलेज, वझीरा नाका, एल टी रोड, बोरीवली,मुंबई-91 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
89 श्रीनिवास बंगरका ज्युनि कॉलेज, जे बी नगर, अंधेरी (पू) मुंबई 59 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
ईलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
90 सुदर्शन इंग्लिश हायस्कूल व ज्यु कॉलेज ऑफ आर्टस्, कॉमर्स आणि सायन्स प्लॉट नं 409, कामा इस्टेट, वालभट्ट रोड,पंजाब नॅशनल बॅुकेच्या पुढे, मुंबई-63 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
91 राजस्थान रिलीफ सोसायटी नवजीवन विद्यालय कॉमर्स व सायन्स कनिष्ठ महाविद्यालय मालाड पूर्व मुंबई 97 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
92 श्रीमती जे बी खोत हायस्कूल क्र.2 व ज्यू कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲन्ड सायन्स, साईबाबा नगर, बोरीवली पश्चिम, मुं-98 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
93 बंट संघाचे ए.एस.शेट्टी हायर एज्युकेशन सोसायटी, बंटारा भावना मार्ग, कुर्ला (पू) मुंबई कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
जिल्हा: ठाणे
1 सरस्वती विद्यालय हायस्कुल ऍ़ण्ड ज्यु.कॉलेज ऑफ सायन्स, राबोडी, ठाणे. संगणक शास्त्र-2 2 100
2 फादर ऍ़ग्नल मल्टीपर्पज स्कुल ऍ़ण्ड ज्यु.कॉलेज, सेक्टर 1-ए, वाशी, नवी मुंबई. इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
संगणक शास्त्र-1 2 100
3 पिपल्स एज्युकेशन सोसायटीज इंग्लीश मिडियम हायस्कुल ऍ़ण्ड ज्यु.कॉलेज ऑफ सायन्स, मिठबंदर रोड, कोपरी, ठाणे. कॉम्प्युटर सायन्स-2 2 100
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
4 रयत शिक्षण संस्थेचे कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज, वाशी, नवी मुंबई. संगणक शास्त्र-3 3 150
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
बँकींग-1 1 50
ऑफीस मॅनेजमेंट-1 1 50
5 श्री.मा.एज्युकेशन ट्रस्टचे श्री मा बालनिकेतन हायस्कुल व ज्यु.कॉलेज, कोपरी व्हीलेज, ठाणे पूर्व). संगणक शास्त्र -2 2 100
इलेक्ट्रॉनिक्स-2 2 100
बँकींग-1 1 50
6 बिर्ला कॉलेज  ऑफ आर्टस,सायन्स ऍ़ण्ड कॉमर्स, बिर्ला कॉलेज रोड, कल्याण, जि.ठाणे. संगणक शास्त्र 2 2 100
इलेक्ट्रॉनिक्स 2 2 100
7 साकेत कॉलेज आफॅ आर्टस सायन्स ऍ़ण्ड कॉमर्स ज्यु.कॉलेज, साकेत विद्यानगरी, चिंचपाडा रोड, कल्याण, जि.ठाणे. संगणक शास्त्र-2 2 100
इलेक्ट्रॉनिक्स-2 1 50
8 सुशिलादेवी देशमुख विद्यालय, ऐरोली संगणक शास्त्र-2 3 150
इलेक्ट्रॉनिक्स-2 3 150
9 महात्मा गांधी मिशनचे प्रायमरी व सेकंडरी स्कुल, सेक्टर-8,, नेरुळ संगणक शास्त्र-2 2 100
10 रॉयल कॉलेज ऑफ आर्टस् सायन्स ऍ़ण्ड कॉमर्स, पेनकर पाडा,   मिरारोड कॉम्प्युटर सायन्स-2 2 100
11 के. एम. अग्रवाल कला, वाणिज्य व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय, रामबाग लेन क्र. 4, कल्याण (प) संगणक शास्त्र-4 4 200
इलेक्ट्रॉनिक्स-4 4 200
12 एल.पी. रावल,  ज्युनियर कॉलेज, रावल नगर, मिरारोड, ठाणे. संगणक शास्त्र-1 2 100
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
जनरल सिव्हिल 1 50
13 शेठ हिराचंद मुथा कनिष्ठ महाविद्यालय, आधारवाडी, जेल रोड, उंबरडेगांव, कल्याण संगणक शास्त्र-2 2 100
इलेक्ट्रॉनिक्स-2 2 100
बँकींग-1 1 50
14 जे.एच. पोतदार हायस्कूल ऍ़न्ड कनिष्ठ महाविद्यालय, क्रॉस  रोड, भाईंदर, जि.ठाणे. संगणक शास्त्र-2 2 100
15 न्यु इंग्लिश हायस्कूल ऍ़न्ड कनिष्ठ महाविद्यालय, उल्हासनगर संगणक शास्त्र-4 4 200
इलेक्ट्रॉनिक्स-3 3 150
बँकींग-1 1 50
स्कुटर व मोटार सायकल दुरुस्ती-1 1 50
मार्केटिंग ऍ़ण्ड सेल्समनशिप 1 50
इलेक्ट्रीकल मेंटेंनंन्स 1 50
मेकॅनिकल मेंटेंनंन्स 1 50
16 सेंट मेरी ज्यु. कॉलेज, सेक्टर 10ए, वाशी,  नवी मुंबई . इलेक्ट्रॉनिक्स-2 3 150
संगणक शास्त्र-2 3 150
17 लक्ष्मण देवराम सोनवणे, ज्यु. कॉलेज, दुर्गाडी किल्ल्या जवळ, मुरबाड रोड. संगणक शास्त्र-2 2 100
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
18 श्रीमती रमाबेन बाबुभाई कनकिया, ज्यु. कॉलेज,  मिरारोड . संगणक शास्त्र-1 1 50
19 बी.एन. बांदोडकर कॉलेज ऑफ सायन्स,  ठाणे. संगणक शास्त्र-1 1 50
20 आर. के. अभंग माध्यमिक विद्यालय, व कनिष्ठ महाविद्यालय, उल्हासनगर संगणक शास्त्र-1 1 50
21 डी.वाय. पाटील एज्युकेशन ऍ़केडमीचे ज्ञानपुष्प विद्यानिकेतन ऍ़ण्ड ज्यु. कॉलेज, सेक्टर-4, सीबीडी, बेलापूर, नवी मुंबई . संगणक शास्त्र-2 2 100
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
22 डोंबिवली युवक एज्युकेशन ट्रस्टचे रॉयल ज्यु.कॉलेज, ब्राम्हण सभेसमोर, टिळक क्रॉस रोड, डोंबिवली (पूर्व) संगणक शास्त्र-2 3 150
बँकींग-1* 1 50
मार्केटिंग ऍ़ण्ड सेल्समनशिप * 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-2 2 100
23 मो.ह.विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, शिवाजी पथ,  ठाणे. संगणक शास्त्र-2 2 100
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
24 जीवन दिप शैक्षणिक संस्था, पोई संचलित कला, वाणिज्य विज्ञान विद्यालय,गोवली, ता.कल्याण, जि.ठाणे. संगणक शास्त्र-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
25 साईनाथ एज्यु.ट्रस्ट, वाशी, सेक्टर-10 अ, नवी मुंबई. संगणक शास्त्र-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
26 जी.आर.पाटील, विद्यामंदिर व कनिष्ठ महाविद्यालय, बदलापूर जिल्हा-ठाणे. संगणक शास्त्र-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
27 गौतम एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित, स्वामी विवेकानंद ज्यु.कॉलेज,  प्लॉट 30, सेक्टर 5, कोपर खैराणे,  नवी मुंबई. संगणक शास्त्र-2 2 100
इलेक्ट्रॉनिक्स-2 2 100
28 बी.एस.जोधळे विद्यालय व कनिष्ठ महविद्यालय, मुंब्रा पोलिस स्टेशनच्या मागे, मुंब्रा. संगणक शास्त्र-2 2 100
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
29 भारतरत्न श्रीमती इंदिरा गांधी विद्यामंदिर, राजठाकूर कनिष्ठ महाविद्यालय,  ठाणे. मार्केटिंग ऍ़ण्ड सेल्समनशिप-1 1 50
बँकींग-1 1 50
30 पद्मावती व्यंकटेशन हायस्कुल ऍ़ण्ड ज्यु.कॉलेज, कळवा, जि.ठाणे. संगणक शास्त्र-1 1 50
31 हबीब एज्युकेशन ऍ़ण्ड वेल्फर सोसायटीचे सोयेब हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय, मुंब्रा, जि.ठाणे. संगणक शास्त्र-1 2 100
स्कुटर व मोटार सायकल दुरुस्ती -1 1 50
बँकींग-1 1 50
मार्केटिंग ऍ़ण्ड सेल्समनशिप 1 50
स्मॉल इंडस्ट्रीज ऍ़ण्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट-1 1 50
इलेक्ट्रीेकल मेन्टेंेनन्स-1 1 50
32 जी.आर.पाटील विद्यामंदिर व कनिष्ठ महाविद्यालय, डोंबिवली . संगणक शास्त्र 2 2 100
इलेक्ट्रॉनिक्स 1 1 50
33 मॉडेल कॉलेज ऑफ सायस ऍ़ण्ड कॉमर्स, कल्याण, जि.ठाणे संगणक शास्त्र-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
34 पुणे विद्यार्थीगृह, सदाशिव पेठ, पुणे-विद्याभवन हायस्कुल  नेरुळ संगणकशास्त्र-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
35 वर्तकनगर शिक्षण मंडळ संचलित श्रीमती सावित्रीदेवी थिराणी विद्यामंदिर अँड श्री सुशिलकुमार थिराणी ज्यु. कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड सायन्स, वर्तकनगर, ठाणे (प). संगणक शास्त्र-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
बँकींग-1 1 50
36 श्री. गोवर्धनी सार्वजनीक सेवा संस्था संचलित गौरव हायस्कुल व ज्यु. कॉलेज, सेक्टर-48, प्लॉट-48, नेरुळ, नवी मुंबई, जि.ठाणे. संगणक शास्त्र-1 1 50
37 श्री विद्या शिक्षण प्रसारक सस्था, शिवनिकेतन माध्य. विद्यालय व शुभमराजे कनिष्ठ महाविद्यालय, घोडबंदर रोड, पातलीपाडा, ठाणे. इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
संगणक शास्त्र-2 2 100
बँकींग-2 2 100
इलेक्ट्रीकल मेंटेंनंन्स 1 50
38 ज्ञानोदय शिक्षण प्रचारक समिती, ठाणे आर.टी.पी. हाईस्कुल,  विमको नाका,  डोंबिवली(पूर्व). संगणक शास्त्र-1 1 50
39 शेठ टि.जे.एज्युकेशन सोसायटीचे शेठ नानजीभाई ठाकूर ठाणावाला ज्यु.कॉलेज ऑफ कॉमर्स  खारकर आळी, ठाणे(प.) इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
संगणक शास्त्र-1 1 50
बँकिंग 1 50
40 आर.के..ज्यु.कॉलेज ऑफ आटर्स, सायस आणि कॉमर्स, पतरी पुल, नेतिवली कल्याण इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
संगणक शास्त्र-1 1 50
41 शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित एन.आर.भगत हायस्कुल व ज्यु.कॉलेज, सेक्टर-4, फेज-3, नेरुळ, नवी मुंबई. संगणक शास्त्र-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
42 ज्ञान साधना कॉलेज आर्टस, सायन्स ऍ़ण्ड कॉमर्स, ठाणे ऑफ ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, साठे वाडी, ठाणे. संगणक शास्त्र-2 2 100
43 ज्ञानोदय शिक्षण प्रचारक समिती, ठाणे संचलित ज्ञानोदय विद्यामंदिर व कनिष्ठ महाविद्यालय, सावरकर नगर, पाडा नं.4, ठाणे. संगणक शास्त्र-1 1 50
44 ठाणे जिल्हा आगरी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे, प्रगती कॉलेज ऑफ आर्टस ऍ़ण्ड कॉमर्स, आयरे रोड, दत्त नगर, डोंबिवली(पूर्व), जि.ठाणे. कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
45 साने गुरुजी सेवा मंडळ, संचलित, रा.वि.नेरुारकर कनिष्ठ महाविद्यालय, पाडुरंग वाडी, मानपाडा रोड, डोंबिवली (पूर्व), जि.ठाणे. कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
46 जीवन ज्येाती ट्रस्ट संचलित आर्य  गुरुकुल  इंटर नॅशनल ज्युनियर कॉलेज सेक्टर-20 एैरोली नवी मुबंई कॉम्प्युटर सायन्स-1 3 150
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
47 गौतम एज्युकेशन ट्रस्ट संचलीत, हील स्प्रिंग ज्यु. कॉलेज, गांधारेगाव, कल्याण कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
48 जनरल एज्यु.इ.चे स.वा.जोशी विद्यालय, सरस्वती कॉलनी, डोंबिवली कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
49 आय.सी.एल. शिक्षण संस्थेचे मोतीलाल झुनझुनवाला महाविद्यालय,  सेक्टर-9 अे, अमलेंदू रॉय मार्ग, वाशी, नवी मुंबई, ता.जि.ठाणे. कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
50 प्रेरणा एज्युकेशन ट्रस्ट, शॉप नं.54, गजानन मार्के नेहरु चौक जवळ, उल्हासनगर संगणकशास्त्र-1 1 50
मार्केटींग ऍ़ँड सेल्समनशिप 1 50
51 उत्कर्ष मंडळाचे शिरवणे विद्यालय व ज्यु.कॉलेज, प्लॉट नं.12, सेक्टर-2, फेज-2, नेरुळ, नवी मुंबई. 2180503598 संगणकशास्त्र-1 1 50
52 एस.आय.सी. एस.ज्यु. कॉलेज, सुभाष वाडी, अंबरनाथ, जि.ठाणे. संगणकशास्त्र-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
53 शारदा एज्युकेशन सोसायटीचे आनंद विश्व गुरूकुल, रघुनाथ नगर, मित्तल पार्क जवळ, वागळे इस्टेट, ठाणे संगणकशास्त्र-1 1 50
बँकींग-1 1 50
ऑफिस मॅनेजमेंट-1 1 50
54 जी.आर.पाटील विद्यामंदिर व कनिष्ठ महाविद्यालय, मांडा, टिटवाळा, ता.कल्याण, जि.ठाणे. कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
55 गुडविल एज्युकेशन संचलित ज्ञानेश्वर ज्ञानमंदिर इंग्लिश हायस्कुल, चरई, ठाणे (प) कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
बँकींग-1 1 50
ऑफिस मॅनेजमेंट-1 1 50
56 पेस ज्युनियर सायन्स कॉलेज, ठाणे,3 रा मजला, गुरुकुल कॅम्पॉस, गोखले रोड, नौपाडा, ठाणे (पू.)400602.    दु.क्र.67955562/9819794728 इलेक्ट्रीकल मेंटेंनंन्स-4 4 200
कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
57 पेस ज्युनियर सायन्स कॉलेज, नेरुळ,1 ला मजला, अमृता सदन, सेक्टर-22, नेरुळ (प.) नवी मुंबई-400706.       दु.क्र.27720152 इलेक्ट्रीकल मेंटेंनंन्स-4 7 350
कॉम्प्युटर सायन्स-1 3 150
58 जवाहरलाल नेहरू इ.ऑफ एज्यु. सायन्स ऍ़ण्ड टेक्नी. रिसर्च ट्रस्ट नांदेड संचलित यशवंतराव चव्हाण ज्यु. कॉलेज ऑफ आर्टस्, कॉमर्स ऍ़ण्ड सायन्स सिडको, प्लॉट नं. 23, सेक्टर-15, कोपरखैराणे, नवी मुंबई कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
बँकींग-1 1 50
59 ज्ञानविकास मंडळाचे न्यु इंग्लिश स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, कळवा, ठाणे बेलापूर रोड, कळवा, ठाणे कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
60 ज्ञान विकास मंडळाचे कनिष्ठ महाविद्यालय, वाणिज्य व विज्ञान प्लॉट नं. 9 अ, सेक्टर-11, ऐरोली, नवी मुंबई कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
61 त्रिदल एज्युकेशन सोसायटीचे पाटील बालमंदिर ऍ़ण्ड ज्यु. कॉलेज यादव नगर रोड, मोहने, ता.कल्याण्, जि. ठाणे कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
मार्केटींग ऍ़ँड सेल्समनशिप 1 50
62 सिद्धी एज्युकेशन ट्रस्टचे बी.ए. तलरेजा कॉलेज, आर्टस्, कॉमर्स व सायन्स, व्हिलेज वालिवली, बारवी डॅम रोड, बदलापूर (प), जि. ठाणे कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
मार्केटींग ऍ़ँड सेल्समनशिप 1 50
बँकींग-1 1 50
63 राममूर्ती एज्युकेशन सोसायटीचे सेंट झेवियर्स इंग्लिश हायस्कूल व ज्यु. कॉलेज, राय मास्टर कंपाऊंड, चितळसर मानपाडा, ठाणे संगणक शास्त्र-1 1 50
बँकींग-1 1 50
ऑफिस मॅनेजमेंट-1 1 50
64 गोपाळराव पाटील शिक्षणप्रसारक मंडळाचे न्यु कळवा हायस्कूल आणि ज्यु. कॉलेज, कळवा, ठाणे संगणक शास्त्र-1 1 50
65 तेरणा पब्लीक चॅरीटेबल ट्रस्टचे तेरणा विद्यालय ऍ़ण्ड ज्यु. कॉलेज विज्ञान शाखा, नेरूळ, नवी मुंबई संगणक शास्त्र-1 1 50
बँकींग-1 1 50
66 सहज जीवन एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित एस.एस. हायस्कूल ऍ़ण्ड ज्यु. कॉलेज, प्लॉट नं. 9, सेक्टर-44, सीवुडस्, नेरूळ, नवी मुंबई संगणक शास्त्र-1 1 50
बँकींग-1 1 50
67 महात्मा फुले विद्या प्रसारक मंडळाचे छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालय, बेलवली, दुसरा मजला, पवार कॉम्प्लेक्स, बदलापूर इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
बँकींग-1 1 50
68 प्रिती ऍ़केडमी एजयुकेशन सोसायटीचे प्रिती ऍ़केडमी इंग्रजी माध्यमिक व उच्च माघ्य. विद्यालय,  विज्ञान व वाणिज्य, कमला नेहरू नगर, धोबीघाट, बस स्टॉप जवळ, मुरबाड रोड, शहाड, ता. उल्हासनगर, जि. ठाणे संगणक शास्त्र-1 1 50
बँकींग-1 1 50
69 शिवाई विद्यालय इंग्रजी माध्यमिक आणि ज्यु.कॉलेज ऑफ आर्टस्,कॉमर्स ऍ़ण्ड सायन्स, पोखरण रोड नं.1, शिवाई नगर, ठाणे, दु.क्र.25852424. संगणक शास्त्र-1 1 50
70 तिलक एज्युकेश सोसायटीचे वाशी इंग्लीश हायस्कुल व ज्युनियर कॉलेज, फ्लॅट नं.131, से.28, वाशी, नवी मुंबई. दु.क्र.27655267/   संगणक शास्त्र-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-2 2 100
71 टिळक एज्युकेश सोसायटीचे टिळक ज्युनियर कॉलेज, प्लॉट नं. 31, से.25, नेरूळ, नवी मुंबई. दु.क्र.27711481/ 27710033 संगणक शास्त्र-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
72 सोसायटी ऑफ सेंट फ्रान्सिस झेवियर्स पिल्लार ऑफ फादर ऍ़ग्नेल आश्र्म संचलित फादर ऍ़ग्नेल मल्टीपरपोज स्कुल, ऍ़ण्ड ज्यु.कॉलेज, कोहोज, खुंटवली, चिंचपाडा, अंबरनाथ (प) इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
73 विशवेंदू विद्या प्रसारक मंडळाचे अभिनव विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, पी.36, एम.आय.डी.सी., फेज-2, डोंबिवली  (पूर्व)421203, भ. 9819024442. इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
1.संगणकशास्त्र- 1  1 50
74 टिळक ज्यु.कॉलेज ऑफ सायन्स ऍ़ण्ड कॉमर्स,  फ्लॉट नं. 22,से. 5, घणसोली, 1.संगणकशास्त्र- 1  1 50
75 सरस्वती विद्याप्रसारक ट्रस्ट संचलित, सरस्वती हायस्कुल व ज्यु.कॉलेज, कावेसर, घोडबंदर रोड, ठाणे. संगणकशास्त्र- 1 1 50
76 श्री.सदानंद तिवारी, कमलादेवी एज्युकेशनल ट्रस्टचे कमलादेवी ज्यु.कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स एँड सायन्स, एस.टी.डेपोच्या मागे, विठठलवाडी, कल्याण – 421305 भ.क्र.9833177600 1.संगणकशास्त्र- 1  1 50
2. बँकींग-1  1 50
77 महिला समिती ट्रस्ट, बारा बंगल्या समोर, स्टेशन रोड, ठाकुली (पू.), जि.ठाणे-421201. दु.क्र.0251-2471305/भ.क्र. 9987648399. 1.संगणकशास्त्र- 1  1 50
78 सेंट जॉर्ज एज्युकेशन सोसायटीचे क्राईस्ट ऍ़कॅडमी ज्यु.कॉलेज, कोपरखैराणे, नवी मुंबई दु.क्र.27549075/9769991415 संगकशास्त्र – 1  1 50
79 सेंट झेविअर्स एज्युकेशन ट्रस्टचे सेंट झेविअर्स हायस्कुल आणि ज्यु. कॉलेज, नेरुळ, दु.क्र.27707519 संगणकशास्त्र-1 1 50
80 ज्ञानगंगा एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित,‍ कनिष्ठ महाविदयाल, हायपरसीटी जवळ कासार वडवली नाका, घोडबंदर रोड, ठाणे , प. जिल्हा ठाणे संगणकशास्त्र-1 *2 100
81 गोएंका ॲण्ड असोसिएटस एज्युकेशनल ट्रस्ट, वसंत विहार हायस्कुल ॲण्ड ज्यु.कॉलेज, पोखरण रोड-2, ठाणे(प.)-400 601. भ.क्र.9867324533 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 50
बँकींग, फायनान्सीयल सर्व्हीसेस इंश्युरन्स 1 50
82 श्री.महादेव बाबुराव चौघुले ज्यनियर कॉलेज, राहनाळ, भिवंडी, जि.ठाणे-421 302. दु.क्र.02522-278014 संगणकशास्त्र 1 50
83 साधु वासवाणी मिशन बाँम्बे चे साधु वासवाणी ज्यु.कॉलेज, प्लॉट नं.४, सेक्टर १५, सानपाडा, नवी मुंबई-४०० ७०५. दु.क्र.२७८१०४७९/५०/२७८१३३३१ संगणकशास्त्र 1 50
84 श्री. विद्या शिक्षण प्रसारक संस्था, घोडबंदर रोड, पातलीपाडा,ठाणे (प.) संचलित -न्यु सरस्वती इंग्लिश स्कुल व शुभमराजे कनिष्ठ महाविद्यालय, पातलीपाडा, ब्रम्हांड-हिरानंदानी ईस्टेट रोड,ठाणे (प.)-४०० ६०७. दु.क्र.०२२-२५८६२५९०/ भ.क्र.९८६९७४९६०१ संगणकशास्त्र 1 50
85 केरलिया समाजम (रजि.) डोंबिवलीचे मॉडेल कॉलेज, खबारपाडा, आर.टी.बी.स्कुलच्या बाजुला, ठाकुर्ली (पूर्व ) जि.ठाणे. दु.क्र.-०२५१-२४७००१०/२४९२२७ संगणक शास्त्र-1 1 50
85 केरलिया समाजम (रजि.) डोंबिवलीचे मॉडेल कॉलेज, खबारपाडा, आर.टी.बी.स्कुलच्या बाजुला, ठाकुर्ली (पूर्व ) जि.ठाणे. दु.क्र.-०२५१-२४७००१०/२४९२२८ इलक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 50
86 अभिनव विद्यामंदिर शिक्षण मंडळ गोडदेव भाईंदर पूर्व, जिल्हा-ठाणे. संगणक शास्त्र-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
87 श्री.राहुल एज्युकेशन सोसायटी संचलित मदर मेरीज ज्यु.कॉलेज, नवघर रोड, भाईंदर (पूर्व), ४०१ १०५. दु.क्र.०२५०-२८१५११२२/ २८१५११३३/ २८१७०५५६ संगणकशास्त्र 3 150
बँकींग, फायनान्सीयल सर्व्हीसेस इंश्युरन्स 2 100
88 श्री. राहुल एज्युकेशन सोसायटी संचालित क्विन मेरी ज्यु. कॉलेज ऑफ आर्टस,कॉमर्स अँड सायन्स, मिरा रोड, इस्ट-401105   संगणक शास्त्र 1 50
89 नारायण ज्यु. कॉलेज, ढोकाळी गांव, ठाणे प. संगणक शास्त्र 2 100
जिल्हा: पालघर
1 थॉमस बाप्तीस्टा कनिष्ठ महाविद्यालय, वसई-पापडी, ता.वसई. संगणक शास्त्र-2 2 100
2 अण्णासाहेब वर्तक वसई रोड (प.), जि-ठाणे. संगणक शास्त्र-3 3 150
3 परमाणू उर्जा कनिष्ठ महाविद्यालय, टी.ए.पी.पी. पोस्ट,  तारापूर, लि.ठाणे. इलेक्ट्रॉनिक्स-2 2 100
कॉम्प्युटर सायन्स-2 2 100
4 कानजी धरमजी हायस्कुल ऍ़ण्ड मोतीलाल कानजी ज्यु.कॉलेज, चिंचणी, ता.डहाणू. मेकॅनिकल मेंटेंनंन्स-1 1 50
इलेक्ट्रीकल मेंटेंनंन्स 1 50
संगणक शास्त्र 50
5 विष्णु वामन ठाकुर चारिटेबल कै. पांडूरंग र. पाटील उत्कर्ष माध्यमिक विद्यालय, ऍ़ण्ड ज्यु.कॉलेज, पी.पी.मार्ग, विरार (प.) कॉम्प्युटर सायन्स-5 5 250
इलेक्ट्रॉनिक्स-5 5 250
ऑफिस मॅनेजमेंट-2 2 100
बँकींग-2 2 100
6 शेठ कानजीभाई विठ्ठलदास पारेख आनंद ज्यु कॉलेज,  वसई संगणक शास्त्र-1 1 50
7 गोदरेज टेक्निकल हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, मु.पो बोर्डी, ता. डहाणू, ठाणे. संगणक शास्त्र-2 2 100
इलेकिट्रकल मेंटेनन्स 1 50
8 विद्याविकासिनी इंग्लिश हायस्कूल ऍ़ण्ड ज्युनियर कॉलेज, फादरवाडी, वसई, ठाणे . संगणक शास्त्र-2 2 100
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
9 बर्वे एज्युकेशन सोसायटीचे न्यु इंग्लिश हायस्कूल ऍ़न्ड कनिष्ठ महाविद्यालय, वसई गांव, ठाणे. संगणक शास्त्र-1 1 50
10 दि.बसीन एज्यु. सोसायटीचे आर.पी. वाघ हायस्कुल ज्य.कॉलेज, पार नाका, वसई. ठाणे संगणक शास्त्र-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
11 सेंट पिटर एज्यु.वेल्फर सोसायटी, प-201, झेलम एव्हरशाईन इस्टेट, वसई रोड. (प) संगणक शास्त्र-2 2 100
बँकींग-1 1 50
इलेक्ट्रीकल मेन्न्टेनन्स-1 1 50
12 आदर्श एज्यु. सोसायटी, मजिठीया पार्क, नालासोपारा (पूर्व)  संगणक शास्त्र-1 1 50
13 सेंट स्टॉनिसलॉस ज्यु. कॉलेज, रेल्व स्टेशन समोर, एस.टी. डेपोच्या जवळ,  नालासोपारा संगणकशास्त्र-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
बँकींग-1 1 50
14 डॉन बोस्को युवा विकास संस्था, नायगांव(पूर्व) पो.जुचंद्र, ता.वसई, जि.ठाणे. कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
15 मेहरनोश बमन बरजोर इराणी एज्युकेशन ट्रस्टचे मेहरनोश ज्यु. कॉलेज वेवजीए नानापाडा, ता. तलासरी, जि. ठाणे संगणक शास्त्र-1 1 50
16 निष्ठा एज्युकेशन वेलफेअर ट्रस्टचे विद्यावर्धिनी विद्यालय व ज्यु. कॉलेज, वजाई पाडा रोड, संतोष भुवन, नालासोपारा, जि. ठाणे संगणक शास्त्र-1 2 100
17 श्री.राजाराम सत्यनारायण दुबे, आदर्श शिक्षण संस्था, नालासोपारा व्दारा संचलित, श्री.आर.एस.दुबे ज्युनिअर कॉलेज् आॅफ आर्टस काॅमर्स सायन्स, संतोष भुवन नाका, गोखिवरे, पो.गवराई पाडा, ता.वसई, नालासोपारा, जि. ठाणे संगणक शास्त्र-1 1 50
18 आगाशी विरार अर्नाळा एज्युकेशन सोसायटी, आगाशी, एन.जी.वर्तक इंग्लीश मिडियम हायस्कुल व ज्यु.कालेज, गोपचरपाडा रोड, विरार, जि.ठाणे. दु.क्र.0250-2587210 संगणकशास्त्र-1 1 50
19 चिमा पाटील शिक्षण संस्था, किरण पाटील ज्यु.कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स ऍ़ण्ड सायन्स, विरार, जि.ठाणे. भ्र.क्र.9503554029 संगणकशास्त्र-1 1 50
2. बँकींग-1  1 50
20 द.कॉग्रिगेशन ऑफ द सिस्टर्स ऑफ सेंट ऍ़न्स (त्रिची) एज्युकेशन सासायटी वसई सेंट  ऍ़न्स कॉन्व्हेट स्कुल ऍ़ण्ड ज्यु.कॉलेज विद्यामदिर मार्ग, अंबाडी रोड, वसई(प.), जि.ठाणे-401 202. दु.क्र.0250-2337919,  भ.क्र.9890868571 संगणकशास्त्र- 1  1 50
21 सोनापंत दांडेकर शिक्षण मंडळी, पालघर, रा.हि.सावे कला, छ.जे.भानुशाली वाणिज्य व भा.आ. दांडेकर विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय, पालघर, खारेकुरण रोड, जि.ठाणे. दु.क्र.02525-252163/252317/251998 संगणकशास्त्र-1 1 50
22 तारापूर एज्युकेशन सोसायटी संचलित हा.()भाऊसाहेब सावे विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय, तारापूर, ता.पालघर, जिल्हा-पालघर-401 502. दु.क्र.02525-280033. संगणकशास्त्र 1 50
23 बीसन केरला समाजम संस्था संचलित बी.के.एस.इंग्लीश हायस्कुल ॲण्ड ज्यु.कॉलेज, माणिकपूर, वसई रोड,-401202.  दु.क्र.0250-2381503 /2382068 संगणकशास्त्र 1 50
24 कैलाशपुरी सेवा समितीचे लोकमान्य हायस्कुल व ज्यु.कॉलेज, विजय नगर, नालासोपारा (पूर्व), जिल्हा-ठाणे. संगणकशास्त्र-1 3 150
25 कॉग्र‍िगेशन ऑफ होली फॅमिली नवज्योती एज्युकेशन सोसायटीचे गोखिवरे एव्हरशाईन सिटी ता.वसई जि.पालघर 401208 संगणकशास्त्र 1 50
26 श्री. राहुल एज्युकेशन सोसायटी संचालित मदर मेरीज ज्यु. कॉलेज, नालासोपारा, वेस्ट पालघर- संगणकशास्त्र 1 50
27 दिप एज्युकेशन सोसायटीचे दिप एज्युकेशन कॉलेज, बोईसर वेस्ट, पालघर. संगणकशास्त्र 1 50
बॅँकीग 1 50
28 यु.एस. ओस्तवाल सोसायटीचे यु. एस. ओस्तवाल इंग्लीश अॅकॅडमी हायस्कूल आणि कनिष्ठ महाविद्यालय, नालासोपारा (पूर्व), वसई  संगणकशास्त्र 1 50
29 सुदर्शन रामकिशन संस्था, सुदर्शन ज्यु. कॉलेज,  नालासोपारा संगणकशास्त्र 1 50
30 श्री. राहुल एज्युकेशन सोसायटी संचालित Divine Providence Jr. College of Com. & Science, Nalasopara east संगणकशास्त्र 2 100
बॅँकीग 1 50
31 रिकॅान पब्लिक अकॅडमी ॲन्ड ज्यु. कॉलेज, वाकन पाडा, नालासोपारा इस्ट संगणकशास्त्र 2 100
32 कैलाशपुरी सेवा समितीचे भारती ॲकॅडमी ज्यु. कॉलेज, सोरटपाडा, वेवजी- तलासरी,  संगणकशास्त्र 1 50
बॅँकीग 1 50
जिल्हा: रायगड
1 आर्ट सायंस कॉलेज पनवेल इलेक्ट्रीक्ट्रॉनिक्स 1 ५०
2 आर.सी.एफ सेकंडरी ज्यु.कॉलेज अलिबाग कंप्युटर सायंस 1 50
इलेक्ट्रीक्ट्रॉनिक्स 1 50
3 सार्वजनिक विद्या मंदीर पेण कंप्युटर सायंस 2 100
इलेक्ट्रीक्ट्रॉनिक्स 1 50
4 जे.एस.एम.कॉलेज अलिबाग कंप्युटर सायंस 2 100
5 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज महाड कंप्युटर सायंस 1 50
1 50
6 के.पी.सी.ज्यु.कॉलेज खारघर कंप्युटर सायंस 1 50
7 महात्मा एज्युकेशन सोसा.चे एच.ओ.सी.इंटरनॅशनल कॉलेज पनवेल कंप्युटर सायंस 2 100
8 आय.पी.सी.स्कुल अंबानी नागोठणे कंप्युटर सायंस 1 50
9 सी.के.टी.कॉलेज पनवेल कंप्युटर सायंस 1 100
banking 1 50
इलेक्ट्रीक्ट्रॉनिक्स 1 50
10 महात्मा एज्युकेशन महात्मा स्कुल ऑ ॲकॅडमी अँड स्पोर्ट,आर्टव सायंस कॉलेज पनवेल कंप्युटर सायंस 1 50
11 सेंट जोसेफ ज्यु.कॉलेज कळंबोली पनवेल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 50
इलेक्ट्रीक्ट्रॉनिक्स 1 50
कंप्युटर सायंस 1 50
जिल्हा: रत्नागिरी
1 र. ए. संस्थेचे अभ्यंकर कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालय, रत्नागिरी.  ॲङ एन.व्ही. जोशी मार्ग, जिल्हा न्यायालया जवळ, रत्नागिरी. 415 612 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 25
संगणक शास्त्र 1 25
2 श्रीदेव गोपाळकृष्ण माध्यमिक विद्यालय गुहागर, रत्नागिरी. संगणक शास्त्र 1 50
3 नवनिर्माण हायस्कूल, रत्नागिरी. संगणक शास्त्र 1 50
4 एम.डी.नाईक हायस्कूल, रत्नागिरी संगणक शास्त्र 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
ऑफीस मॅनेजमेंट 1 50
5 ज्ञानदिप इंग्लीश मिडीयम स्कूल, मु. मोरवंडे-बोरज, ता.खेड जि. रत्नागिरी. संगणक शास्त्र 1 50
6 विजू नाटेकर ज्यूनियर कॉलेज, रत्नागिरी  ऑफीस मॅनेजमेंट 1 0
बॅकींग 1 0
जिल्हा: सिंधुदूर्ग
1 खेमराज मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व ज्युनि.कॉलेज,बांदा ता.सावंतवाडी संगणकशास्त्र 1 50
2 कुडाळ हायस्कूल कुडाळ संगणकशास्त्र 2 100
3 दादासाहेब तिरोडकर कनिष्ठ महाविदयालय,पणदूर तिठा कुडाळ संगणकशास्त्र 1 50
जनरल सिव्हील इंजिनिअरींग 1 50
4 बा.म.गोगटे कनिष्ठ महाविदयालय,शिरोडा ता.वेंगुर्ला संगणकशास्त्र 1 50
5 इंद्रायणी शिक्षण प्रसारक मंडळ, डिगस पुष्पसेन सावंत उच्च माध्यमिक नि.विदया.वाडीहुमरमळा संगणकशास्त्र 1 50
6 आयडीयल इग्लिश स्कूल व ज्युनिअर कॉलेज वरवडे संगणकशास्त्र 1 50