Bifocal Govt

.+ २ स्तरावरील द्विलक्षी  व्यवसाय अभ्यासक्रम  ( शासकीय )
अ.क्र. प्रादेशिक कार्यालयाचे नांव जिल्हा संस्थचे  नांव इंडेक्स कोड डीव्हीईटी कोड अभ्यासक्रमाचे नांव तुकड्या प्रवेश क्षमता प्रत्यक्ष विद्यार्थी  प्रवेश
(सन २०१९-२०)
इ. ११वी इ. १२ वी
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
मुंबई मुंबई शहर एल्फिस्टन तांत्रिक विद्यालय मुंबई-01 3101015 2.735E+09 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50 2 16
मुंबई मुंबई शहर एल्फिस्टन तांत्रिक विद्यालय मुंबई-01 3101015 2.735E+09 इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स 1 50 0 1
मुंबई मुंबई शहर एल्फिस्टन तांत्रिक विद्यालय मुंबई-01 3101015 2.735E+09 स्कूटर व मोटार सायकल दुरुस्ती 1 50 4 7
मुंबई मुंबई शहर एल्फिस्टन तांत्रिक विद्यालय मुंबई-01 3101015 2.735E+09 मेकॅनिकल मेंटेनन्स 1 50 4 8
मुंबई मुंबई शहर शासकीय तांत्रिक विद्यालय दादर,मुंबई-28 31 05 902 2.735E+09 इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स 2 100 46 58
मुंबई मुंबई शहर शासकीय तांत्रिक विद्यालय दादर,मुंबई-28 31 05 902 2.735E+09 स्कूटर व मोटार सायकल दुरुस्ती 1 50 0 0
2 एकूण मुंबई शहर 7 350 56 90
मुंबई मुंबई उपनगर शासकीय तांत्रिक विद्यालय, विलेपार्ले 2.735E+09 इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स 2 100 52 70
मुंबई मुंबई उपनगर शासकीय तांत्रिक विद्यालय, विलेपार्ले 2.735E+09 स्कूटर व मोटार सायकल दुरुस्ती 1 50 33 40
मुंबई मुंबई उपनगर शासकीय तांत्रिक विद्यालय, विलेपार्ले 2.735E+09 मेकॅनिकल मेंटेनन्स 1 50 31 38
2 एकूण मुंबई उपनगर 4 200 116 148
1 मुंबई ठाणे शासकीय तांत्रिक विद्यालय, ठाणे 1614902 2.735E+09 इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स 1 50 30 31
1 मुंबई ठाणे शासकीय तांत्रिक विद्यालय, ठाणे 2.735E+09 मेकॅनिकल मेंटेनन्स 2 100 33 41
2 मुंबई ठाणे शासकीय तांत्रिक विद्यालय, उल्हासनगर J1618901 2.735E+09 इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स 1 50 32 28
2 मुंबई ठाणे शासकीय तांत्रिक विद्यालय, उल्हासनगर J1618901 2.735E+09 स्कूटर व मोटार सायकल दुरुस्ती 2 100 84 68
2 एकूण ठाणे जिल्हा 6 300 179 168
पालघर जिल्हा निरंक 0 0 0 0
मुंबई रायगड शासकीय तांत्रिक विदयालय केंद्र पेण, ता. पेण, जि. रायगड 17.10.004 2.735E+09 ५० ५०
1 एकूण रायगड जिल्हा ५० ५०
1 मुंबई रत्नागिरी शासकीय तांत्रिक  विद्यालय केंद्र, तथा कनिष्ठ महाविद्यालय, रत्नागिरी. 25.08.902 2.735E+09 मेकॅनिकल मेंटेनन्स 2 100 84 80
1 मुंबई रत्नागिरी शासकीय तांत्रिक  विद्यालय केंद्र, तथा कनिष्ठ महाविद्यालय, रत्नागिरी. 25.08.902 2.735E+09 इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स 1 50 41 35
1 एकूण रत्नागिरी जिल्हा 3 150 125 115
1 मुंबई सिंधुदुर्ग टोपीवाला स्मारक तंत्रशाळा तंत्र माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविदयालय,सावंतवाडी 2606903 2.735E+09 स्कूटर व मोटार सायकल दुरुस्ती 2 100 21 23
2 मुंबई सिंधुदुर्ग टोपीवाला स्मारक तंत्रशाळा तंत्र माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविदयालय,सावंतवाडी 2606903 2.735E+09 इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स 1 50 20 4
2 एकूण सिंधुदूर्ग जिल्हा 150 41 27
१० एकूण मुंबई विभाग २६ ११५१ ५६७ ५९८