Pre SSC UnAided

माध्यमिक स्तरावरील पुर्व व्यावसयिक अभ्यासक्रम   ( खाजगी विनाअनुदानित )
अ.क्र. प्रादेशिक कार्यालयाचे नांव जिल्हा संस्थचे  नांव इंडेक्स कोड डीव्हीईटी कोड अभ्यासक्रमाचे नांव तुकड्या प्रवेश क्षमता प्रत्यक्ष विद्यार्थी  प्रवेश
(सन २०१९-२०)
इ.  ०९ वी इ. १० वी
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
मुंबई मुंबई शहर जान मोह कासम हायस्कूल अंजूमन इस्लाम भायखळा, 2 टॅक, मुंबई 08 2735192038 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120 89 34
1 एकूण मुंबई शहर 4 120 89 34
मुंबई मुंबई उपनगर टि एस बाफना कनि महाविद्यालय इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 40 0 0
मुंबई मुंबई उपनगर टि एस बाफना कनि महाविद्यालय कॉम्प्युटर टेक्निक्स 1 40 0 0
2 मुंबई मुंबई उपनगर स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय हिंदी माध्यम सिंधी सोसायटी चेंबुर मुंबई कॉम्प्युटर टेक्निक्स 1 40 0 0
3 मुंबई मुंबई उपनगर एस्प्लनेड एज्यु सोसायटीचे एस्प्लनेड ज्यु कॉलेज ऑफ कामर्स बोहरा कॉलनी, एम जी रोड, कांदीवली पश्चिम, मुंबई 67 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 40 0 0
3 मुंबई मुंबई उपनगर एस्प्लनेड एज्यु सोसायटीचे एस्प्लनेड ज्यु कॉलेज ऑफ कामर्स बोहरा कॉलनी, एम जी रोड, कांदीवली पश्चिम, मुंबई 67 अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40 0 0
3 मुंबई मुंबई उपनगर एस्प्लनेड एज्यु सोसायटीचे एस्प्लनेड ज्यु कॉलेज ऑफ कामर्स बोहरा कॉलनी, एम जी रोड, कांदीवली पश्चिम, मुंबई 67 अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40 0 0
3 मुंबई मुंबई उपनगर एस्प्लनेड एज्यु सोसायटीचे एस्प्लनेड ज्यु कॉलेज ऑफ कामर्स बोहरा कॉलनी, एम जी रोड, कांदीवली पश्चिम, मुंबई 67 बँकींग, 1 40 0 0
4 मुंबई मुंबई उपनगर कमलाबाई एज्यु ॲण्ड चॅरिटेबल टस्टचे अग्रसेन हिंदी विदयालय, हनुमान नगर, पार्कसाइट कॉलनी,  विक्रोळी पश्चिम,  मुंबई  – 79 कॉम्प्युटर टेक्निक्स 1 40 0 0
5 मुंबई मुंबई उपनगर अमरशहिद हेमूकलानी यादगार मंडळ, ज्यु. कॉलेज, इनलॅक्स हॉस्पिटल जवळ, चेंबूर कॉलनी, चेंबूर मुं-74 कॉम्प्युटर टेक्निक्स 1 40 0 0
5 मुंबई मुंबई उपनगर अमरशहिद हेमूकलानी यादगार मंडळ, ज्यु. कॉलेज, इनलॅक्स हॉस्पिटल जवळ, चेंबूर कॉलनी, चेंबूर मुं-74 बँकिंग ॲन्ड फायनानसिअल इंशुरन्स 1 40 0 0
6 मुंबई मुंबई उपनगर विलेपार्ले महिला संघ संचलित एल.जे.एन.जे महिला महाविद्यालय, विलेपार्ले (पू.),मुंबई -57 कॉम्प्युटर टेक्निक्स 1 40 0 0
6 मुंबई मुंबई उपनगर विलेपार्ले महिला संघ संचलित एल.जे.एन.जे महिला महाविद्यालय, विलेपार्ले (पू.),मुंबई -57 अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40 0 0
7 मुंबई मुंबई उपनगर विवेकानंद एज्युकेशन सोसायटीचे स्वामी विवेकानंद विद्यालय व क.महाविद्यालय, कुर्ला (पू.) नेहरुनगर, मुंबई-24 अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40 0 0
8 मुंबई मुंबई उपनगर माता गंगाजली चौथी पाल एज्युकेशन ट्रस्टचे मदर स्माईल ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स आकुर्ली म्युनिसिपल बिल्डिंग कांदीवली(पूर्व),मुंबई-101 कॉम्प्युटर टेक्निक्स 1 40 0 0
8 मुंबई मुंबई उपनगर माता गंगाजली चौथी पाल एज्युकेशन ट्रस्टचे मदर स्माईल ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स आकुर्ली म्युनिसिपल बिल्डिंग कांदीवली(पूर्व),मुंबई-101 अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40 0 0
8 मुंबई मुंबई उपनगर माता गंगाजली चौथी पाल एज्युकेशन ट्रस्टचे मदर स्माईल ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स आकुर्ली म्युनिसिपल बिल्डिंग कांदीवली(पूर्व),मुंबई-101 बँकिंग 1 40 0 0
9 मुंबई मुंबई उपनगर चेंबुर कॉलनी युवक मंडळाचे अनिल असराणी व्होकेशनल कॉलेज, हसु अडवानी स्मारक, 64/65, कलेक्टर कॉलनी, चेंबुर मुंबई ७४ अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40 0 0
9 मुंबई मुंबई उपनगर कॉम्प्युटर टेक्निक्स 1 40 0 0
9 मुंबई मुंबई उपनगर चेंबुर कॉलनी युवक मंडळाचे अनिल असराणी व्होकेशनल कॉलेज, हसु अडवानी स्मारक, 64/65, कलेक्टर कॉलनी, चेंबुर मुंबई ७४ मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 1 40 0 0
10 मुंबई मुंबई उपनगर शिक्षण प्रसारक मंडळ मालाड संचलीत उत्कर्ष मंदिर कनिष्ठ महाविद्यालय मालाड पश्चिम मुंबई 64 32.04.902 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 30 0 0
10 मुंबई मुंबई उपनगर शिक्षण प्रसारक मंडळ मालाड संचलीत उत्कर्ष मंदिर कनिष्ठ महाविद्यालय मालाड पश्चिम मुंबई 64 32.04.902 अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40 0 0
10 मुंबई मुंबई उपनगर शिक्षण प्रसारक मंडळ मालाड संचलीत उत्कर्ष मंदिर कनिष्ठ महाविद्यालय मालाड पश्चिम मुंबई 64 32.04.902 टूरीझम आणि हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट 1 40 0 0
11 मुंबई मुंबई उपनगर नालंदा एज्युकेशन फाऊंडेशन संचलित डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ज्यु कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स व कॉमर्स, पी एल लोखंडे मार्ग, चेंबुर रेल्वे स्टेशन जवळ, चेंबुर (प) मुंबई- कॉम्प्युटर टेक्निक्स 1 40 0 0
11 मुंबई मुंबई उपनगर नालंदा एज्युकेशन फाऊंडेशन संचलित डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ज्यु कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स व कॉमर्स, पी एल लोखंडे मार्ग, चेंबुर रेल्वे स्टेशन जवळ, चेंबुर (प) मुंबई- इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 40 0 0
11 मुंबई मुंबई उपनगर नालंदा एज्युकेशन फाऊंडेशन संचलित डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ज्यु कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स व कॉमर्स, पी एल लोखंडे मार्ग, चेंबुर रेल्वे स्टेशन जवळ, चेंबुर (प) मुंबई- रिपेरींग मेन्टेनन्स ॲण्ड रिवाईंडींग ऑफ इलेक्ट्रीक मोटर्स 1 40 0 0
11 मुंबई मुंबई उपनगर नालंदा एज्युकेशन फाऊंडेशन संचलित डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ज्यु कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स व कॉमर्स, पी एल लोखंडे मार्ग, चेंबुर रेल्वे स्टेशन जवळ, चेंबुर (प) मुंबई- बँकिंग 1 40 0 0
11 मुंबई मुंबई उपनगर नालंदा एज्युकेशन फाऊंडेशन संचलित डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ज्यु कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स व कॉमर्स, पी एल लोखंडे मार्ग, चेंबुर रेल्वे स्टेशन जवळ, चेंबुर (प) मुंबई- अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40 0 0
11 मुंबई मुंबई उपनगर नालंदा एज्युकेशन फाऊंडेशन संचलित डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ज्यु कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स व कॉमर्स, पी एल लोखंडे मार्ग, चेंबुर रेल्वे स्टेशन जवळ, चेंबुर (प) मुंबई- इन्श्युरन्स 1 40 0 0
11 एकूण मुंबई उपनगर 28 1110 0 0
1 मुंबई ठाणे फादर ऍ़ग्नेल, वाशी 1615035 व्ही-2 4 120 0 0
2 मुंबई ठाणे सेंट मेरी ज्यु. कॉलेज, सेक्टर 10ए, वाशी,  नवी मुंबई . व्ही-2 4 120 0 0
3 मुंबई ठाणे श्री. माँ एज्युकेशन ट्रस्टचे श्री. मॉ विद्यालय, घोडबंदर रोड समोर, पातलीपाडा, ठाणे इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120 0 0
4 मुंबई ठाणे भारतीय विद्या प्रबोधिनी माध्यमिक विद्यालय, कल्याण 1617127 व्ही-2 4 120 34 26
5 मुंबई ठाणे शोएब हायस्कूल अँड ज्यु. कॉलेज कौसा, मुंब्रा इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120 0 0
6 मुंबई ठाणे न्यु इंग्लिश हायस्कूल, नेताजी चौक, उल्हासनगर इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120 0 0
6 एकूण ठाणे जिल्हा 24 720 34 26
1 मुंबई पालघर छत्रपती शिक्षण मंडळाचे विक्रमगड हायस्कूल 2736412010 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120 0 0
2 मुंबई पालघर छत्रपती शिक्षण मंडळ संचलित माध्यमिक विद्यालय, तलासरी 2736412009  एम.एस.एफ.सी.
(MultiSkill Foundation Course)
4 120 0 0
3 मुंबई पालघर श्री गणपती अंबाजी लोकसेवा निधी द्वारा तारापूर विद्यामंदिर बोईसर इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120 0 0
4 मुंबई पालघर कुर्झे विभाग हायस्कूल कुर्झे तालुका विक्रमगड 2736412022  एम.एस.एफ.सी.
(MultiSkill Foundation Course)
4 120 0 0
एकूण पालघर जिल्हा 16 480 0 0
1 मुंबई रायगड जागृती शिक्षण प्रसारक मंडळ 0 0 0 0 0
2 मुंबई रायगड वलंग शिक्षण प्रसारक मंडळ महाड 0 0 0 0 0
2 एकूण रायगड जिल्हा 0 0 0 0
1 मुंबई रत्नागिरी श्रीमती. पां. मुळ्ये हायस्कूल कोळंबे, ता. संगमेश्वर जि. रत्नागिरी व्ही-2 1 60 0 0
2 मुंबई रत्नागिरी गोकुळ प्रतिष्ठान आश्रमशाळा पन्हळे, ता. लांजा जि. रत्नागिरी.  एम.एस.एफ.सी.
(MultiSkill Foundation Course)
1 60 0 0
3 मुंबई रत्नागिरी एम.एस.नाईक हायस्कूल, रत्नागिरी 25.08.037 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 60 0 0
4 मुंबई रत्नागिरी युनाइटेड इंग्लीश स्कूल, रत्नागिरी. इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 60 33 21
5 मुंबई रत्नागिरी न्यू इंग्लीश स्कूल जावडे, लांजा जि. रत्नागिरी.  एम.एस.एफ.सी.
(MultiSkill Foundation Course)
1 60 0 0
6 मुंबई रत्नागिरी मंदार एज्यूकेशन सोसायठीचे सौ. शैलजा शिंदे माध्यमिक विद्यालय, पेढांबे, ता. चिपळूण‍ 2735282019 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 60 0 0
7 मुंबई रत्नागिरी कै.सौ. आनंदीबाई कृष्णाजी गोखले माध्यमिक विद्यालय धाउलवल्ली, ता. राजापूर 25.07.024  एम.एस.एफ.सी.
(MultiSkill Foundation Course)
1 60 34 37
8 मुंबई रत्नागिरी जुगा जाकादेवी शिक्षण प्रसार मंडळाचे माध्यमिक विद्यामंदीर वडदहसोळ, ता. राजापूर 2735282019  एम.एस.एफ.सी.
(MultiSkill Foundation Course)
1 60 0 0
9 मुंबई रत्नागिरी सौ.गोदूताई जांभेकर विद्यालय, एस.टी.स्टँड समोर, रत्नागिरी.  एम.एस.एफ.सी.
(MultiSkill Foundation Course)
1 60 59 56
9 एकूण रत्नागिरी जिल्हा 9 540 126 114
मुंबई सिंधुदुर्ग श्री देवी शांतादुर्गा हायस्कूल वडाचापाट,मालवण ता.मालवण 81 2735292034 बेसिक टेक्नॉलॉजी-V1 60 39 36
मुंबई सिंधुदुर्ग भंडारी एज्यूकेशन सोसायटी हायस्कूल,मालवण ता.मालवण 81 2735292046 बेसिक टेक्नॉलॉजी-V1 2 60 53 60
मुंबई सिंधुदुर्ग व्ही.एन.नाबर मेमोरियल इंग्लिश मिडीयम स्कूल,बांदा ता.सावंतवाडी 81 2735292042 बेसिक टेक्नॉलॉजी-V1 60 29 35
मुंबई सिंधुदुर्ग शंकर महादेव विदयालय,कुंभवडे ता.कणकवली 81 बेसिक टेक्नॉलॉजी-V1 2 60 30 29
5 मुंबई सिंधुदुर्ग नर्मदाबाई अनंत देसाई हायस्कूल,कुडाळ 81 बेसिक टेक्नॉलॉजी-V1 2 60 0 0
5 एकूण सिंधुदूर्ग जिल्हा १० 300 151 160
३४ एकूण मुंबई विभाग ७५ २७९० ४०० ३३४