UnAided GTHS Mumbai Suburban

माध्यमिक स्तरावरील पुर्व व्यावसयिक अभ्यासक्रम   ( खाजगी विनाअनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
टि एस बाफना कनि महाविद्यालय,मालाड, मुंबई इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 40
कॉम्प्युटर टेक्निक्स 1 40
2 स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय हिंदी माध्यम सिंधी सोसायटी चेंबुर मुंबई कॉम्प्युटर टेक्निक्स 1 40
3 एस्प्लनेड एज्यु सोसायटीचे एस्प्लनेड ज्यु कॉलेज ऑफ कामर्स बोहरा कॉलनी, एम जी रोड, कांदीवली पश्चिम, मुंबई 67 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 40
अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
बँकींग, 1 40
4 कमलाबाई एज्यु ॲण्ड चॅरिटेबल टस्टचे अग्रसेन हिंदी विदयालय, हनुमान नगर, पार्कसाइट कॉलनी,  विक्रोळी पश्चिम,  मुंबई  – 79 कॉम्प्युटर टेक्निक्स 1 40
5 अमरशहिद हेमूकलानी यादगार मंडळ, ज्यु. कॉलेज, इनलॅक्स हॉस्पिटल जवळ, चेंबूर कॉलनी, चेंबूर मुं-74 कॉम्प्युटर टेक्निक्स 1 40
बँकिंग ॲन्ड फायनानसिअल इंशुरन्स 1 40
6 विलेपार्ले महिला संघ संचलित एल.जे.एन.जे महिला महाविद्यालय, विलेपार्ले (पू.),मुंबई -57 कॉम्प्युटर टेक्निक्स 1 40
अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
7 विवेकानंद एज्युकेशन सोसायटीचे स्वामी विवेकानंद विद्यालय व क.महाविद्यालय, कुर्ला (पू.) नेहरुनगर, मुंबई-24 अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
8 माता गंगाजली चौथी पाल एज्युकेशन ट्रस्टचे मदर स्माईल ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स आकुर्ली म्युनिसिपल बिल्डिंग कांदीवली(पूर्व),मुंबई-101 कॉम्प्युटर टेक्निक्स 1 40
अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
बँकिंग 1 40
9 चेंबुर कॉलनी युवक मंडळाचे अनिल असराणी व्होकेशनल कॉलेज, हसु अडवानी स्मारक, 64/65, कलेक्टर कॉलनी, चेंबुर मुंबई ७४ अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
कॉम्प्युटर टेक्निक्स 1 40
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 1 40
10 शिक्षण प्रसारक मंडळ मालाड संचलीत उत्कर्ष मंदिर कनिष्ठ महाविद्यालय मालाड पश्चिम मुंबई 64 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 30
अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
टूरीझम आणि हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट 1 40
11 नालंदा एज्युकेशन फाऊंडेशन संचलित डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ज्यु कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स व कॉमर्स, पी एल लोखंडे मार्ग, चेंबुर रेल्वे स्टेशन जवळ, चेंबुर (प) मुंबई- कॉम्प्युटर टेक्निक्स 1 40
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 40
रिपेरींग मेन्टेनन्स ॲण्ड रिवाईंडींग ऑफ इलेक्ट्रीक मोटर्स 1 40
बँकिंग 1 40
अकाऊंटीग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
इन्श्युरन्स 1 40

 

.+ २ स्तरावरील द्विलक्षी  व्यवसाय अभ्यासक्रम  ( खाजगी विनाअनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
1 स्वामी विवेकानंद क.महाविद्यालय, चेंबूर,    मुंबई कॉम्प्युटर सायन्स 2 60
2 ॲटोमिक एनर्जी क.महाविद्यालय अणुशक्ती नगर, ट्राम्बे,मुंबई इलेक्ट्रीकल मेंटेनन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
3 .आर.डी.नॅशनल महाविद्यालय व डब्न्यु.ए.विज्ञान इलेक्टॉनिक्स 2 100
कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
4 साठे कनिष्ठ महाविद्यालय, दिक्षित मार्ग, विलेपार्ले  (पू),  मुंबई-57 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 40
5 नॅशनल एज्यु.सोसायटीचे क.महाविद्यालय, भांडूप(प), मुंबई-78 इलेक्टॉनिक्स 2 50
कॉम्प्युटर सायन्स 2 50
ऑफीस मॅनेजमेंट 1 25
बॅकींग 1 25
6 मेघजी मथुरादास कॉलेज ऑफ आर्टस्   (भवन्स कॉलेज) कॉम्प्युटर सायन्स 4 200
इलेक्टॉनिक्स 5 250
7 एस.के.सोमय्या विनयमंदिर क.महाविद्यालय, विद्याविहार, मुंबई कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
इलेक्टॉनिक्स 2 100
8 के.जे.सोमय्या क.महाविद्यालय, विद्याविहार,  मुंबई कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
इलेक्टॉनिक्स 2 100
9 विद्यानिधी हायस्कूल व ज्यु. कॉलेज, जुहू,  मुंबई- कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
इलेक्टॉनिक्स 1 50
10 बांद्रा उर्दू हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज इलेक्टॉनिक्स 1 25
कॉम्प्युटर सायन्स 1 25
11 रिझवी कॉलेज ऑफ सायन्स व कॉमर्स, इलेक्टॉनिक्स 1 25+5
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
12 पाटुक तांत्रिक विद्यालय व क. महाविद्यालय, वाकोला मेकॅनिकल मेटनन्स 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
13 ठाकूर कॉलेज ऑफ सायन्स ॲण्ड कॉमर्स, ठाकूर व्ह‍िलेज, कांदिवली (पू), मुंबई-101 कॉम्प्युटर सायन्स 8 400
इलेक्टॉनिक्स 1 50
14 चिकित्सा समुंहाचे एस.एस.पाटकर क.महाविद्यालय, विलेपार्ले इलेक्टॉनिक्स 3 150
कॉम्प्युटर सायन्स 4 200
बँकिंग 1 50
ऑफिस मॅनेजमेंट 1 50
मार्केटींग अन्ड सेल्समनशिप 1 50
15 स्वामी विवेकानंद इंटरनॅशलन स्कूल ॲण्ड ज्यू.कॉलेज, कांदिवली (पू) कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
इलेक्टॉनिक्स 1 50
16 श्री विले पार्ले केळवानी मंडळचे श्रीमती जी.पी. पी. हायस्कूल व क. महाविद्यालय, विलेपार्ले कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
इलेक्टॉनिक्स 2 100
17 द कांदीवली एज्यु. टस्टचे श्री.टि.पी. भाटीया ज्यु.कॉलेज ऑफ सायन्स, कांदीवली ,प मुंबई -67 इलेक्टॉनिक्स 5 250
इलेक्टिकल मेंटनन्स 4 200
मेकॅनिकल मेंटनन्स 2 100
कॉम्प्युटर सायन्स 5 250
18 नॅशनल एज्यकेशन सोसायटीचे रत्नम कॉलेज ऑफ सायन्स, एन ई एस कॉम्प्लेक्स, एन एच एस मार्ग, भांडूप  (प.)-78 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
19 आर आर इंटरनॅशनल कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड सायन्स बोरीवली (प) मुंबई 103 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
20 राजस्थानी सेवासंघ क.महाविद्यालय, जे.बी.नगर,अंधेरी कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
21 सी.डी.बर्फीवाला कनिष्ठ महाविद्यालय,  अंधेरी कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
22 कला विद्यालय ज्यु कॉलेज ऑफ कॉमर्स,  प्लॉट नं. एम.3, आर.एस.सी.19.  मालवणी मालाड (प.)    मुंबई 95. इलेक्टॉनिक्स 1 50
23 मालाड कादिवली एज्यु. सोसायटीचे, दि.बॉम्बे सबर्बन ग्रेन डिलर्स ज्यु कॉलेज ऑफ कॉमर्स, भविष्य भारत कॅम्पस, एस. व्ही.रोड मालाड (प.) 64 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
इलेक्टॉनिक्स 1 50
24 सेंट ॲण्डुज सोसायटी फॉर एज्यु. ॲण्ड रिसर्च सेंटर, सेंट डामनिक रोड,बादेे(प.) कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
25 रामनिरंजन झुनझुनवाला कॉलेज, घाटकोपर,  मुंबई -86 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
26 चेंबुर तु्र्भे शिक्षण संस्थेचे ना. ग. आचार्य व दा. कृ मराठे कनिष्ठ महा. चेंबूर, कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
मार्केटिंग ॲण्ड सेल्सशिप(प्रवेश नाहीत) 1 50
बॅकिंग (प्रवेश नाहीत) 1 50
27 विद्या विकास एज्यु.सोसा.संचलित विकास हायस्कूल व ज्यू कॉलेज कत्रमवार नगर -2 विकोळी (पूर्व) इलेक्टॉनिक्स 1 25
28 विद्या विकास एज्यु. ट्रस्टचे लॉर्डस युनिव्हर्सल ज्यु कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, टोपीवाला मार्ग, ऑफ स्टेशन रोड, गोरंगाव (प)-104 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
इलेक्टॉनिक्स 1 50
29 एस.एम. शेटटी हायस्कूल व ज्युनि. हिरानंदानी कॉम्पेक्स जवळ, पवई   मुंबई -76. कॉम्प्युटर सायन्स 5 250
30 मिठीबाई कनिष्ठ महाविद्यालय, वैकुंठलाल मेहता मार्ग, विलेपार्ले,    मुंबई-56 इलेक्टॉनिक्स 3 150
कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
31 इस्माइल युसुफ कला वाणिज्य व विज्ञान ज्यु. कॉलेज, जोगेश्वरी,   मुंबई ’60 इलेक्टॉनिक्स 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
32 श्रीमती दुर्गादेवी शर्मा चॅरिटेबल ट्रस्टचे चंद्रभान शर्मा ज्यु.कॉलेज, पवई, मुंबई-76 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
इलेक्टॉनिक्स 2 100
बँकिंग 1 50
मार्केटिंग ॲण्ड सेल्समनशिप 1 50
33 निर्मला एज्युकेशन सोसायटीचे विद्यानिकेतन ज्युनिअर कॉलेज, घाटकोपर, मुंबई-77 इलेक्टॉनिक्स 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 3 150
34 विद्यानिकेतन ज्युनिअर कॉलेज, ऑफ कॉमर्स अँड सायन्स कांदीवली (प)मुंबई 67 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
35 स्वामी रामकृष्ण ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सायन्स ॲण्ड आर्टस. गोवंडी, (पू) मुंबई-88 इलेक्टॉनिक्स 3 150
कॉम्प्युटर सायन्स 3 150
मार्केटिंग ॲण्ड सेल्समनशिप 1 50
बँकिंग 1 50
ऑफिस मॅनेजमेंट 1 50
36 सेंट रॉक्स कॉलेज कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, एक्सर व्हिलेज, बोरीवली, मुंबई-92 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
इलेक्ट्रीकल मेंटनंन्स 1 50
37 निर्मल कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स,  मुन्सिपल  स्कुल बिल्डींग, महात्मा गांधी मार्ग,कांदीवली, (प)मुंबई-67 इलेक्टॉनिक्स 2 100
कॉम्प्युटर सायन्स 3 150
38 .आयडीयल हायस्कूल ॲण्ड ज्युनिअर कॉलेज, ट्रॉम्बे , मुंबई-88 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
39 निर्मला एज्युकेशन सोसायटीचे कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, 90 फिट रोड, ठाकूर कॉम्प्लेक्स कांदिवली,  (पू.) मुंबई 101 कॉम्प्युटर सायन्स 8 400
इलेक्टॉनिक्स 2 100
इलेक्ट्रीकल मेंटेंनंन्स 4 200
40 निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, मालाड, मुंबई-99 कॉम्प्युटर सायन्स 6 300
41 नित्यानंद गुरु एज्यु. टस्टचे  एडन हायस्कुल व ज्यु. कॉलेज,मोहाले व्हीलेज, सफेदफुल, कुर्ला, प , मुंबई-72 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
मार्केटिंग ॲण्ड सेल्समनशिप 1 50
बॅकिंग 1 50
42 पुणे विद्यार्थी गृहाचे, विद्याभवन हायस्कुल आणि ज्यु.कॉलेज, सी.टी. एस.ने.218ए, बॅ.पै.नगर घाटकोपर प,मुंबई-67 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
इलेक्टॉनिक्स 2 100
43 ज्ञानप्रसारक शिक्षण संस्थेचे संदेश विदयालय,ॲण्ड सायन्स विक्रोळी पू.मुंबई-83 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
44 रामानंद आर्या डी ए व्ही महाविदयालय,रेल्वे स्टेशन दातार कॉलनी जवळ भांडूप पू,मुंबई-42 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
45 उत्तर भारत यांचे आय डी उत्तरी भारत सभा हिंदी हायस्कुल व ज्यु.कॉलेज , स्टेशन रोड, भांडूप प मुंबई-78 (IDUBS Junior college) कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
46 स्वामी विवेकानंद एज्यु. सोसायटीचे स्वामी विवेकानंद विदयालय व ज्यु.कॉलेज, शिवसृष्टी, नेहरुनगर, कुर्ला पूर्व,मुंबई-24 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
47 पाल राजेंद्र एज्यु. टस्टचे अल्फा ज्‍यु.कॉलेज ऑफ सायन्स, विलेपार्ले, पूर्व, मुंबई-57 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
इलेक्टिकल मेंटनन्स 1 50
मेकॅनिकल मेंटनन्स 1 50
स्कुटर व मोटार सायकल दुरुस्ती 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
48 उत्तर भारत यांचे आय डी उत्तरी भारत संघ मुंबई संचलीत, उत्तर भारतीय संघ ज्यु. कॉलेज, बांद्रा पूर्व,मुंबई-51 इलेक्टॉनिक्स 1 50
49 बोरीवली सोसायटी संचलीत सेठ गोपालजी हेमराज हायस्कुल व कनिष्ठ महाविदयालय, एम.जी रोड,बोरीवली पुर्व,मुंबई-66 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
50 श्री.एम.बी मेहता एज्यु.टस्टचे प्रकाश डिगरी कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, कांदीवली ,प मुंबई 67 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
51 रावसाहेब बाळाराम ज्ञानदेव ठाकूर विदयामंदीर संचलीत वामनराव मुरंजन ज्यु.कॉलेज ऑफ सायन्स,मुलुंड पर्व,मुंबई-81 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
इलेक्टिकल मेंटनन्स 1 50
52 श्री.एन.डी.भुत्ता चॅरीटेबल संचलीत काशीबाई नगरदास गुप्ता व्होकेशनल टेक्निकल ज्यु.कॉलेज,अंधेरी ,पू.मुंबई-67 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
53 विद्या विकास एज्यु. टस्टचे विदया विकास युनिवर्सल ज्यु.कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स,चिंचोली बंदर रोड, मालाड,प मुंबई -64 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
54 बृहन मुंबई नगरपालीकेच विज्ञान कनिष्ठ महाविदयालय, दिक्षित मार्ग, विलेपार्ले,मुंबई-67 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
55 म्युनि.कार्पोरेशन ग्रेटर मुंबईचे रतनबाई वालबाई म.न.पा.विज्ञान कनिष्ठ महाविदयालय, आर. आर.टी रोड , मुलुंड प,मुंबई-80 इलेक्टिकल मेटनन्स 2 100
56 शारदा एज्यु.सोसायटीचे डॉन बास्को हायस्कलु व ज्यु.कॉलेज ,टागोर नगर,विक्रोळी,पूर्व,मुंबई-83 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
57 शारदा एज्यु.सोसायटीचे डॉन बास्को हायस्कलु व ज्यु.कॉलेज ,टागोर नगर,विक्रोळी,पूर्व,मुंबई-83 बॅकींग 1 50
58 इंडीयन एज्यु. सोसायटीचे ज्यु.कॉलेज ऑफ आर्टस कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, न्यु इंग्लीश स्कुल,शासकीय वसाहत, वांद्रे,पूर्व,मुंबई-51 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
इलेक्टिकल मेंटनन्स 1 50
59 जोगेश्वरी एज्यु.सोसायटीचे  ज्यु.कॉलेज ऑफ सायन्स ॲण्ड कॉमर्स, जोगेश्वरी, पूर्व,मुंबई-60 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
बॅकींग 1 50
60 मन्नास वैभव एज्यु. टस्टचे रविंद्र भारती हायस्कुल व ज्यु. कॉलेज सिध्दार्थ नगर, गोरेगाव,प,मुंबई-104 इलेक्टॉनिक्स 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
61 विदयाभूषण शिक्षण संस्था,शिवई संकुल शिवल्लभ, क्रॉसरोड, दहिसर, पूर्व, मुंबई-68 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
बॅकींग 1 50
62 नालंदा एज्यु. फाऊडेशन संचलीत डॉ बाबसाहेब ज्यु. कॉलेज, ऑफ आर्टस सायन्स ॲण्ड कॉमर्स, पी. एल. लोखंडे ,मुंबई-89 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
63 विलेपार्ले संचलीत  माधवराव भागवत हायस्कुल , विलपार्ले, पूर्व, मुंबई -57 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
64 जी.ए.लालानी टस्टचे मातृछाया कनिष्ठ महाविदयालय, सी.एस. रोड नं.2,आनंद नगर, दहिसर , पूर्व,मुंबई-68 बॅकींग 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
65 मरोळ एज्यु.ॲकॅडमी ज्यु.कॉलेज,मरोळ मरोशी रोड, अंधेरी,पूर्व,मुंबई-59 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
66 बोर्ड ऑफ एज्यु. कांदीवलीचे डी आर व्यास ज्युनि.कॉलेज आर्टस,कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, हेमूकलानी रोड,कांदीवली ,प मुंबई-67 बॅकींग 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
मार्केटिंग ॲण्ड सेल्समन 1 50
67 एज्यु.बोर्ड ऑफ मुलुंडचे जय भारत कनिष्ठ महा.ओल्ड बॅरेक्स 8/10, मुलुंड कॉलनी, मुलुंड (प) कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
68 शिक्षण प्रसारक मंडळ द्वारा संचलीत मुलुंड विदयामंदीर ज्यु. कॉलेज, जे.एन.रोड मुलुंड,प,मुंबई-80 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
इलेक्टॉनिक्स 1 50
69 पेस एज्यु.टस्टचे पेस ज्युनि सायन्स कॉलेज, गोरा गांधी कॉम्प्लेक्स, चंदावरकर मार्ग, बोरीवली,प,मुंबई-92 कॉम्प्युटर सायन्स 3 150
इलेक्टिकल मेंटनन्स 4 200
70 पेस एज्यु.टस्टचे पेस ज्युनि सायन्स कॉलेज, शॉपर पॉईंट बिल्डिंग, एस.व्ही.रोड, अंधेरी,प, मुंबई-58 कॉम्प्युटर सायन्स 6 300
इलेक्टिकल मेंटनन्स 7 350
71 पेस एज्यु टस्टचे पेस ज्यनि. सायन्स कॉलेज, कच्छि भवन जैन मंदीराजवळ,आय टी पवई, मुंबई-76 कॉम्प्युटर सायन्स 5 250
इलेक्टिकल मेंटनन्स 4 200
72 होली फॅमीली हायस्कुल ॲण्ड ज्यु.कॉलेज,महाकाली कॅव्हेज, अंधेरी, मुंबई कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
73 रुस्तमजी इंटरनॅशनल स्कुल ॲण्ड ज्युनि. कॉलेज, जयवंत सावंत रोड, दहीसर पूर्व, मुंबई-68 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
ईलेक्ट्रीकल मेंटनंन्स 1 50
74 कुमारी कस्तुरी विदयालय, ज्युनि.सायन्स, भाडूप, प.मुंबई-78 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
75 के एच एम डब्ल्यु ज्यु कॉलेज अँड सायन्य, ओशिवरा लेबर मेमोरियल चॅरिटेबल ट्रस्ट, रिलाईफ रोड, ओशिवरा, जोगेश्वरी (प) मुंबई 102 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
76 डॉन बास्को  ज्यु कॉलेज, वझीरा नाका, बोरीवली,मुंबई-91 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
77 श्री राम पंडागळे एज्यु ट्रस्ट चे नामदार अजित पवार ज्यु कॉलेज आर्टस कॉमर्स अँड सायन्स देविदास लेन फडके ब्रिजजवळ मंडपेश्वर नर्सिंग होम जवळ बोरीवली (प) मुंबई कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
78 जे जे ॲकॅडमी इंग्लिश मिडीयम संकुल व कनिष्ठ महाविद्यालय मुलुंड कॉलनी रोड मुलुंड (प) मुंबई कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
79 हिंद सेवा परिषदेचे पब्लिक ज्यु कॉलेज शिक्षालय हिंद नगर वाकोला मार्केट पब्लिक महाविद्यालय मार्ग सांताक्रूझ (पू) मुंबई 55 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
80 कांदिवली एज्यु सोसा चे श्री बी के श्रॉफ कॉलेज कांदिवली (प) मुंबई 101 बँकिंग 1 50
मार्केटींग 1 50
81 समता नगर रहिवासी शिक्षण संस्थेचे समता विद्यामंदिर ज्यु कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲन्ड सायन्स, समता नगर बस डेपोजवळ, समता नगर कांदिवली (पू) मुंबई कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
82 खार एज्युकेशन सोसायटीचे ज्यु. कॉलेज ऑफ सायन्स एस व्ही रोड खार रोड प मुं 52 इलेक्ट्रीकल मेंटेनन्स 1 50
स्कु.मोटर सायकल सव्हिसींग 1 50
83 दि.सोसायटी ऑफ द पुअर सिस्टर्स संचलित डिव्हाईन चाईल्ड हायस्कूल  ॲण्ड ज्यु कॉलेज सर एम.व्ही. रोड अंधेरी पूर्व मुंबई-93 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
84 सेठ मोतीभाई पचान राष्ट्रीय शाळा ज्यु. कॉलेज, व्ही.पी. रोड, मुलुंड,प. मुंबई- 80 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
85 श्री जी. पी.एम. ज्यु. कॉलेज ऑफ सायन्य ॲन्ड कॉमर्स, राजश्री शाहू महाराज रोड, तेली गल्ली, अंधेरी, पु. मुंबई- 69 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
ईलेक्ट्रॉनीक्स 1 50
86 बिलासराय काशिनाथ गाडिया ज्यु कॉलेज ऑफ सायन्स कष्णा रियालीटीज बिहाईड सुंदर नगर ऑफ एस व्ही रोड ॲन्ड लिक रोड मालाड प मु 64 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
87 प्रियदर्शनी शिक्षण मंडळ, एम.जे. ज्यु. कॉलेज, बोरीवली (प) मुंबई – कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
ईलेक्ट्रीकल मेंटनंन्स 1 50
88 डॉन बास्को  ज्यु कॉलेज, वझीरा नाका, एल टी रोड, बोरीवली,मुंबई-91 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
89 श्रीनिवास बंगरका ज्युनि कॉलेज, जे बी नगर, अंधेरी (पू) मुंबई 59 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
ईलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
90 सुदर्शन इंग्लिश हायस्कूल व ज्यु कॉलेज ऑफ आर्टस्, कॉमर्स आणि सायन्स प्लॉट नं 409, कामा इस्टेट, वालभट्ट रोड,पंजाब नॅशनल बॅुकेच्या पुढे, मुंबई-63 कॉम्प्युटर सायन्स 2 100
91 राजस्थान रिलीफ सोसायटी नवजीवन विद्यालय कॉमर्स व सायन्स कनिष्ठ महाविद्यालय मालाड पूर्व मुंबई 97 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
92 श्रीमती जे बी खोत हायस्कूल क्र.2 व ज्यू कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲन्ड सायन्स, साईबाबा नगर, बोरीवली पश्चिम, मुं-98 कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
93 बंट संघाचे ए.एस.शेट्टी हायर एज्युकेशन सोसायटी, बंटारा भावना मार्ग, कुर्ला (पू) मुंबई कॉम्प्युटर सायन्स 1 50

 

.+ २ स्तरावरीलउच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम  ( खाजगी विनाअनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
1 श्रीमती टी. एस. बाफना क. महाविद्यालय, एच.एस.सी. व्होकेशनल विभाग, मालाड(प.), मुंबई-64. कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 30
2 अनिल असरानी व्होकेशनल कॉलेज कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 30
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्न‍िशियन 1 30
अकौंटींग ॲन्ड ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
3 शिक्षण प्रसारक मंडळ मालाड संचलीत उत्कर्ष मंदिर कनिष्ठ महाविद्यालय मालाड पश्चिम मुंबई 64 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 30
अकौंटींग ॲन्ड ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
टूरीझम आणि हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट 1 40
4 माता गंगाजली चौथी पाल एज्युकेशन ट्रस्टचे मदर स्माईल ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स आकुर्ली म्युनिसिपल बिल्डिंग कांदीवली(पूर्व),मुंबई-101 कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 30
बँकींग 40
अकौंटींग ॲन्ड ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40