UnAided GTHS Ratnagiri

माध्यमिक स्तरावरील पुर्व व्यावसयिक अभ्यासक्रम   ( खाजगी विनाअनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
1 श्रीमती. पां. मुळ्ये हायस्कूल कोळंबे, ता. संगमेश्वर जि. रत्नागिरी व्ही-2 1 60
2 एम.एस.नाईक हायस्कूल, रत्नागिरी इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 60
3 युनाइटेड इंग्लीश स्कूल, रत्नागिरी. इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 60
4 कै.सौ. आनंदीबाई कृष्णाजी गोखले माध्यमिक विद्यालय धाउलवल्ली, ता. राजापूर  एम.एस.एफ.सी.
(MultiSkill Foundation Course)
1 60
5 जुगा जाकादेवी शिक्षण प्रसार मंडळाचे माध्यमिक विद्यामंदीर वडदहसोळ, ता. राजापूर  एम.एस.एफ.सी.
(MultiSkill Foundation Course)
1 60
6 सौ.गोदूताई जांभेकर विद्यालय, एस.टी.स्टँड समोर, रत्नागिरी.  एम.एस.एफ.सी.
(MultiSkill Foundation Course)
1 60

 

.+ २ स्तरावरील द्विलक्षी  व्यवसाय अभ्यासक्रम  ( खाजगी विनाअनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
1 र. ए. संस्थेचे अभ्यंकर कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालय, रत्नागिरी.  ॲङ एन.व्ही. जोशी मार्ग, जिल्हा न्यायालया जवळ, रत्नागिरी. 415 612 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 25
संगणक शास्त्र 1 25
2 श्रीदेव गोपाळकृष्ण माध्यमिक विद्यालय गुहागर, रत्नागिरी. संगणक शास्त्र 1 50
3 नवनिर्माण हायस्कूल, रत्नागिरी. संगणक शास्त्र 1 50
4 एम.डी.नाईक हायस्कूल, रत्नागिरी संगणक शास्त्र 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
ऑफीस मॅनेजमेंट 1 50
5 ज्ञानदिप इंग्लीश मिडीयम स्कूल, मु. मोरवंडे-बोरज, ता.खेड जि. रत्नागिरी. संगणक शास्त्र 1 50
6 विजू नाटेकर ज्यूनियर कॉलेज, रत्नागिरी ऑफीस मॅनेजमेंट 1 0
बॅकींग 1 0