UnAided GTHS Palghar

माध्यमिक स्तरावरील पुर्व व्यावसयिक अभ्यासक्रम   ( खाजगी विनाअनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
1 छत्रपती शिक्षण मंडळाचे विक्रमगड हायस्कूल इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120
2 छत्रपती शिक्षण मंडळ संचलित माध्यमिक विद्यालय, तलासरी  एम.एस.एफ.सी.
(MultiSkill Foundation Course)
4 120
3 श्री गणपती अंबाजी लोकसेवा निधी द्वारा तारापूर विद्यामंदिर बोईसर इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 4 120
4 कुर्झे विभाग हायस्कूल कुर्झे तालुका विक्रमगड  एम.एस.एफ.सी.
(MultiSkill Foundation Course)
4 120

 

.+ २ स्तरावरील द्विलक्षी  व्यवसाय अभ्यासक्रम  ( खाजगी विनाअनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
1 थॉमस बाप्तीस्टा कनिष्ठ महाविद्यालय, वसई-पापडी, ता.वसई. संगणक शास्त्र-2 2 100
2 अण्णासाहेब वर्तक वसई रोड (प.), जि-ठाणे. संगणक शास्त्र-3 3 150
3 परमाणू उर्जा कनिष्ठ महाविद्यालय, टी.ए.पी.पी. पोस्ट,  तारापूर, लि.ठाणे. इलेक्ट्रॉनिक्स-2 2 100
कॉम्प्युटर सायन्स-2 2 100
4 कानजी धरमजी हायस्कुल ऍ़ण्ड मोतीलाल कानजी ज्यु.कॉलेज, चिंचणी, ता.डहाणू. मेकॅनिकल मेंटेंनंन्स-1 1 50
इलेक्ट्रीकल मेंटेंनंन्स 1 50
संगणक शास्त्र 50
5 विष्णु वामन ठाकुर चारिटेबल कै. पांडूरंग र. पाटील उत्कर्ष माध्यमिक विद्यालय, ऍ़ण्ड ज्यु.कॉलेज, पी.पी.मार्ग, विरार (प.) कॉम्प्युटर सायन्स-5 5 250
इलेक्ट्रॉनिक्स-5 5 250
ऑफिस मॅनेजमेंट-2 2 100
बँकींग-2 2 100
6 शेठ कानजीभाई विठ्ठलदास पारेख आनंद ज्यु कॉलेज,  वसई संगणक शास्त्र-1 1 50
7 गोदरेज टेक्निकल हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, मु.पो बोर्डी, ता. डहाणू, ठाणे. संगणक शास्त्र-2 2 100
इलेकिट्रकल मेंटेनन्स 1 50
8 विद्याविकासिनी इंग्लिश हायस्कूल ऍ़ण्ड ज्युनियर कॉलेज, फादरवाडी, वसई, ठाणे . संगणक शास्त्र-2 2 100
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
9 बर्वे एज्युकेशन सोसायटीचे न्यु इंग्लिश हायस्कूल ऍ़न्ड कनिष्ठ महाविद्यालय, वसई गांव, ठाणे. संगणक शास्त्र-1 1 50
10 दि.बसीन एज्यु. सोसायटीचे आर.पी. वाघ हायस्कुल ज्य.कॉलेज, पार नाका, वसई. ठाणे संगणक शास्त्र-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
11 सेंट पिटर एज्यु.वेल्फर सोसायटी, प-201, झेलम एव्हरशाईन इस्टेट, वसई रोड. (प) संगणक शास्त्र-2 2 100
बँकींग-1 1 50
इलेक्ट्रीकल मेन्न्टेनन्स-1 1 50
12 आदर्श एज्यु. सोसायटी, मजिठीया पार्क, नालासोपारा (पूर्व) संगणक शास्त्र-1 1 50
13 सेंट स्टॉनिसलॉस ज्यु. कॉलेज, रेल्व स्टेशन समोर, एस.टी. डेपोच्या जवळ,  नालासोपारा संगणकशास्त्र-1 1 50
इलेक्ट्रॉनिक्स-1 1 50
बँकींग-1 1 50
14 डॉन बोस्को युवा विकास संस्था, नायगांव(पूर्व) पो.जुचंद्र, ता.वसई, जि.ठाणे. कॉम्प्युटर सायन्स-1 1 50
15 मेहरनोश बमन बरजोर इराणी एज्युकेशन ट्रस्टचे मेहरनोश ज्यु. कॉलेज वेवजीए नानापाडा, ता. तलासरी, जि. ठाणे संगणक शास्त्र-1 1 50
16 निष्ठा एज्युकेशन वेलफेअर ट्रस्टचे विद्यावर्धिनी विद्यालय व ज्यु. कॉलेज, वजाई पाडा रोड, संतोष भुवन, नालासोपारा, जि. ठाणे संगणक शास्त्र-1 2 100
17 श्री.राजाराम सत्यनारायण दुबे, आदर्श शिक्षण संस्था, नालासोपारा व्दारा संचलित, श्री.आर.एस.दुबे ज्युनिअर कॉलेज् आॅफ आर्टस काॅमर्स सायन्स, संतोष भुवन नाका, गोखिवरे, पो.गवराई पाडा, ता.वसई, नालासोपारा, जि. ठाणे संगणक शास्त्र-1 1 50
18 आगाशी विरार अर्नाळा एज्युकेशन सोसायटी, आगाशी, एन.जी.वर्तक इंग्लीश मिडियम हायस्कुल व ज्यु.कालेज, गोपचरपाडा रोड, विरार, जि.ठाणे. दु.क्र.0250-2587210 संगणकशास्त्र-1 1 50
19 चिमा पाटील शिक्षण संस्था, किरण पाटील ज्यु.कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स ऍ़ण्ड सायन्स, विरार, जि.ठाणे. भ्र.क्र.9503554029 संगणकशास्त्र-1 1 50
2. बँकींग-1 1 50
20 द.कॉग्रिगेशन ऑफ द सिस्टर्स ऑफ सेंट ऍ़न्स (त्रिची) एज्युकेशन सासायटी वसई सेंट  ऍ़न्स कॉन्व्हेट स्कुल ऍ़ण्ड ज्यु.कॉलेज विद्यामदिर मार्ग, अंबाडी रोड, वसई(प.), जि.ठाणे-401 202. दु.क्र.0250-2337919,  भ.क्र.9890868571 संगणकशास्त्र- 1 1 50
21 सोनापंत दांडेकर शिक्षण मंडळी, पालघर, रा.हि.सावे कला, छ.जे.भानुशाली वाणिज्य व भा.आ. दांडेकर विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय, पालघर, खारेकुरण रोड, जि.ठाणे. दु.क्र.02525-252163/252317/251998 संगणकशास्त्र-1 1 50
22 तारापूर एज्युकेशन सोसायटी संचलित हा.()भाऊसाहेब सावे विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय, तारापूर, ता.पालघर, जिल्हा-पालघर-401 502. दु.क्र.02525-280033. संगणकशास्त्र 1 50
23 बीसन केरला समाजम संस्था संचलित बी.के.एस.इंग्लीश हायस्कुल ॲण्ड ज्यु.कॉलेज, माणिकपूर, वसई रोड,-401202.  दु.क्र.0250-2381503 /2382068 संगणकशास्त्र 1 50
24 कैलाशपुरी सेवा समितीचे लोकमान्य हायस्कुल व ज्यु.कॉलेज, विजय नगर, नालासोपारा (पूर्व), जिल्हा-ठाणे. संगणकशास्त्र-1 3 150
25 कॉग्र‍िगेशन ऑफ होली फॅमिली नवज्योती एज्युकेशन सोसायटीचे गोखिवरे एव्हरशाईन सिटी ता.वसई जि.पालघर 401208 संगणकशास्त्र 1 50
26 श्री. राहुल एज्युकेशन सोसायटी संचालित मदर मेरीज ज्यु. कॉलेज, नालासोपारा, वेस्ट पालघर- संगणकशास्त्र 1 50
27 दिप एज्युकेशन सोसायटीचे दिप एज्युकेशन कॉलेज, बोईसर वेस्ट, पालघर. संगणकशास्त्र 1 50
बॅँकीग 1 50
28 यु.एस. ओस्तवाल सोसायटीचे यु. एस. ओस्तवाल इंग्लीश अॅकॅडमी हायस्कूल आणि कनिष्ठ महाविद्यालय, नालासोपारा (पूर्व), वसई संगणकशास्त्र 1 50
29 सुदर्शन रामकिशन संस्था, सुदर्शन ज्यु. कॉलेज,  नालासोपारा संगणकशास्त्र 1 50
30 श्री. राहुल एज्युकेशन सोसायटी संचालित Divine Providence Jr. College of Com. & Science, Nalasopara east संगणकशास्त्र 2 100
बॅँकीग 1 50
31 रिकॅान पब्लिक अकॅडमी ॲन्ड ज्यु. कॉलेज, वाकन पाडा, नालासोपारा इस्ट संगणकशास्त्र 2 100
32 कैलाशपुरी सेवा समितीचे भारती ॲकॅडमी ज्यु. कॉलेज, सोरटपाडा, वेवजी- तलासरी, संगणकशास्त्र 1 50
बॅँकीग 1 50

 

.+ २ स्तरावरीलउच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम  ( खाजगी विनाअनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
1 श्री. पांचाळ समाज मध्यवर्ती मंडळ, यशवंतराव कॉलेज ऑफ आर्टस् कॉमर्स ऍ़न्ड सायन्स, पालघर अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट 1 40
कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 1 40
कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी 1 30
2 जाणता राजा श्री. शिवराजे बहुउद्देशीय सेवा संस्था, ता. विक्रमगड, जि. ठाणे संचालित आदर्श कनिष्ठ महाविद्यालय, कुंर्झे ता. विक्रमगड, जि. ठाणे अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40