पात्र उमेदवारांचे हॉलटिकीट आज दिनांक 10/01/2020 दुपारी 2.00 नंतर व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, वांद्रे-51 येथे वितरीत केले जातील. अथवा परिक्षा केंद्रावर परिक्षेच्या दिवशी 2 तास आगोदर येउन उमेदवारांनी हॉलटिकीट प्राप्त करुन घ्यावेत.