पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम, उच्च माध्यमिक अभ्यासक्रम तसेच द्विलक्षी अभ्यासक्रमातर्गंत शिक्षकांचे सेवांतर्गत प्रशिक्षण आयोजित करणे करिता निविदा मागविणेबाबत…