Kaushlyavar Bolu Kahi

One Saturday in month we used to conduct an Event Called Kaushlyavar Bolu Kahi.