Events of ITI URAN

1) वार्षिक खेळ
2) वक्षारोपण
3) रांगोळी प्रदर्शन आणि टेक्नीकल व विज्ञान प्रदर्शन
4) राष्ट्रीय सेवा योजना