Aided GTHS Raigad

माध्यमिक स्तरावरील पुर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम ( अशासकीय अनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
1 जनता विद्यालय खोपोली इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60
2 तु.ह.वाजेकर विद्यालय फुंडे मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 60
3 ग.रा.मेहता हायस्कुल निजामपुर इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60

 

.+ २ स्तरावरील द्विलक्षी  व्यवसाय अभ्यासक्रम ( अशासकीय  अनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
1 जे.एस.एम.कॉलेज अलिबाग,रायगड इलेक्ट्रॅानिक्स 1 50
2 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज महाड बॅकिग 1 50
ऑफिसमॅनेजमेंन्ट 1 50
3 प्रायव्हेट हायस्कुल पेण मार्केटिंग ॲण्ड सेल्समनशिप 1 50

 

.+ २ स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम  ( अशासकीय अनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
1 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ज्‍यु.कॉलेज महाड मार्केटिग रिटेल मॅनेजमेंट ४०
टूरिझम  ॲण्ड हॉस्पीटॅलीटी मॅनेजमेंट ४०
2 महात्‍मा फुले ए.एस.सी.कॉलेज पनवेल इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी ३०
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन ३०
ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी ३०
3 ग.रा.मेहता ज्‍यु.कॉलेज निजामपूर इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी ३०
कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी ३०
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन ३०
4 एकलव्य आदिवासी मुलोद्योग प्रशाळा वावळोली,  पाली, जि. रायगड कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी ३०
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी ३०
हॉर्टीकल्चर ४०
5 एच.एस.सी.व्‍होकेशनल ज्‍यु.कॉलेज जोहे इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 30
कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी ३०
6 कोलाड हायस्‍कूल, कोलाड, जि. रायगड इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी ३०
7 को.ए.सो.ना.ना. पाटील ज्‍यू.कॉलेज पोयनाड इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी ३०
कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी ३०
बँकींग,फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स ४०
8 को.ए.सो. इंडस्ट्रीयल ज्‍यु.कॉलेज अलिबाग अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट ४०
अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट ४०
बँकींग,फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स ४०
9 को ए सो श्रीमती जा र कन्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय रायगड अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट ४०
मार्केटिग रिटेल मॅनेजमेंट ४०
लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट ४०
बँकींग,फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स ४०
10 को.ए.सो.मेहंदळे ज्‍यु.कॉलेज रोहा अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट ४०
मार्केटिग रिटेल मॅनेजमेंट ४०
लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट ४०
11 को.ए.सो.स.रा.तेंडुलकर विद्यालय रेवदंडा अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट ८०
लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट ४०
12 अभीनव ज्ञान मंदीर कर्जत अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट ४०
13 सर एस.ए.ज्‍यु.कॉलेज मुरुड-जंजिरा बँकींग,फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स 1 40