Aided GTHS Palghar

माध्यमिक स्तरावरील पुर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम ( अशासकीय अनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
काशीदास घेलाबाई तांत्रिक विद्यालय, आगाशी जि.पालघर मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120
निर्मल विद्यालय, निर्मल मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120
अण्णासाहेब वर्तक स्मारक विद्यामंदिर, विरार जि.पालघर मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120
बी.बी. जाधव स्मारक विद्यालय, चांदिप जि.पालघर मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120
भुवनेश किर्तने विद्यालय, केळवा-माहिम जि.पालघर मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120
स्वामी विवेकानंद विद्यामंदिर, वाडा जि.पालघर मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120
गोदरेज टेक्निकल इन्स्टिट्युट, बोर्डी जि.पालघर मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120

 

.+ २ स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम  ( अशासकीय अनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
1 थॉमस बाष्टीस्टा कनिष्ठ महाविद्यालय, वसई-पापडी, ता.वसई इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
2 अण्णासाहेब वर्तक वसईरोड, वसई (पश्चिम) इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 40
3 सोनोपंत दांडेकर ज्यु.कॉले खारेकुरण रोड,  ता. पालघर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
हॉर्टीकल्चर 1 40
4 सेवाश्रम शिक्षण संस्थेचे तांत्रिक कनिष्ठ महाविद्यालय, मुंरबे. अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 40
ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 30
5 रयत शिक्षण संस्थेचे कला व वाणिज्य महाविद्यालय, मोखाडा, जि. ठाणे. इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 40
6 गोदरेज टेक्निकल हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय, मु.पो. बोर्डी, ता. डहाणू. इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 30
7 बाबुभाई पोंदा कनिष्ठ महाविद्यालय, ता. डहाणू, जि. पालघर अकाँटिंग, फायनान्शियल ऑफीस मॅनेजमेंट 1 40
लॉजिस्टिक ॲन्ड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट 1 40
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
8 महात्मा गांधी विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, धसई इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
ॲनिमल हसबन्डरी ॲन्ड डेअरी टेक्नॉलॉजी 1 40
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30