Aided GTHS Mumbai City

माध्यमिक स्तरावरील पुर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम ( अशासकीय अनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
शारदाश्रम  विद्यामंदीर तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, दादर, मुंबई 28 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 60
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60
महात्मा फुले तांत्रिक विद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालय, परेल, मुंबई -12 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 60
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60
डॉ.ॲन्टोन्निओ डिसिल्वा टेक्निकल हायस्कूल, दादर, मुंबई -28 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 4 120
अन्जुमन-ए-ईस्लाम एम. एच. साबुसिध्दिक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, भायखळा, मुंबई 08 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 60
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60
गुरु नानक तांत्रिक विद्यालय, जीटीबी नगर, सायन, मुंबई – 37 मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 2 60
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 2 60

 

.+ २ स्तरावरील द्विलक्षी  व्यवसाय अभ्यासक्रम ( अशासकीय  अनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
महात्मा फुले तांत्रिक विद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालय, परेल,मुंबई-12 इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स 1 50
मेकॅनिकल मेंटेनन्स 1 50
शारदाश्रम  विद्यामंदीर तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, दादर,मुंबई 28 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स 1 50
मेकॅनिकल मेंटेनन्स 1 50
कॉम्प्युटर सायन्स 1 50
3 डॉ.ॲन्टोन्निओ डिसिल्वा टेक्निकल हायस्कूल, दादर, मुंबई -28 इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स 2 100
स्कूटर व मोटार सायकल दुरुस्ती 1 50
मेकॅनिकल मेंटेनन्स 1 50
4 अन्जुमन-ए-ईस्लाम एम. एच. साबुसिध्दिक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, भायखळा, मुंबई 08 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स 1 50
जनरल सिव्हील इंजिनिअरींग 1 50
मेकॅनिकल मेंटेनन्स 1 50
5 आर.ए.पोद्दार कॉलेज ऑफ  कॉमर्स ॲण्ड इकॉनिमिक्स, माटुंगा,मुंबई- 19 ऑफिस मॅनेजमेंट 1 50
मार्केटिंग ॲण्ड सेल्समनशिप 1 50
6 आर. एम. भट हायस्कूल ॲण्ड ज्युनियर कॉलेज , परेल, मुंबई-12 ऑफिस मॅनेजमेंट 1 50
मार्केटिंग ॲण्ड सेल्समनशिप 1 50
7 सोफिया कॉलेज ऑफ वुमेन, भुलाभाई देसाई रोड,मुंबई-26  बॅकिंग 1 50
ऑफिस मॅनेजमेंट 1 50
8 रामनिवास  रुईया  ज्युनियर कॉलेज, माटुंगा,मुंबई -19 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
9 भवनस हजारिमल सोमाणी कॉलेज ऑफ आर्टस् ॲण्ड सायन्स, चौपाटी, मुंबई – 07 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 50
10 डी.जी.रुपारेल कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्ड कॉमर्स,माहिम,मुंबई – 16 इलेक्ट्रॉनिक्स 2 100
इलेक्ट्रीकल मेंटेनन्स 2 100

 

.+ २ स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम  ( अशासकीय अनुदानित ) 
अ.क्र.  संस्थचे  नांव  अभ्यासक्रमाचे नांव  तुकड्या  प्रवेश क्षमता 
डी. जी. रुपारेल कॉलेज  ऑफ आर्टस, सायन्स, ॲण्ड कॉमर्स,माहिम, मुंबई – 16 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
2 के. एम. एस. शिरोडकर व्होकेशनल ज्युनियर कॉलेज,परेल, मुंबई -12 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
फुड प्रॉडक्शन 1 40
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 1 30
3 शारदाश्रम विद्यामंदिर तांत्रिक विद्यालय  व कनिष्ठ महाविद्यालय,दादर, मुंबई-28 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
बँकींग,फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स 1 40
मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 30
ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 30
4 श्रीमती मनीबेन एम.पी.शहा महिला कॉलेज ऑफ आर्टस ॲण्ड कॉमर्स, माटुंगा, मुंबई-19 फुड प्रॉडक्शन 1 40
चाइल्ड ओल्ड एज ॲन्ड हेल्थ केअर सर्व्हिस 1 40
अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40
बँकींग,फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स 1 40
5 नागरिक शिक्षण संस्थेचे भाऊसाहेब हिरे विद्यालय, ताडदेव, मुंबई-34 ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 30
अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 1 40
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 1 30
6 डॉ.आंबेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इकानॉमिक्स, वडाळा, मुंबई-31 ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी 1 30
इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
टूरिझम  ॲण्ड हॉस्पीटॅलीटी मॅनेजमेंट 1 40
7 महर्षि दयानंद कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्ड कॉमर्स, परेल, मुंबई-12 अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 2 80
फिशरी टेक्नॉलॉजी 1 40
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 1 30
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
8 महात्मा फुले  टेक्निकल हायस्कुल व ज्युनियर कॉलेज, परेल, मुंबई-12 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 30
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन 1 30
9 गुरुनानक खालसा कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्‍ड कॉमर्स, माटुंगा (पू.)मुंबई-19 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी 1 30
10 नवहिंद ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्टस ॲण्ड व्होकेशनल, दादर पूर्व, मुंबई-14 बँकींग,फायनन्श‍ियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स 1 40
अकौटींग फायनन्श‍ियल ऑफिस मॅनेजमेंट 2 80
11 रॉबटमनी तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, ग्रॅन्ट रोड, मुंबई-7 इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी 1 30
मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 1 30
मार्केटिग रिटेल मॅनेजमेंट 1 40