ITI KARJAT (ADIVASI) RAIGAD ADMISSION 2023

ABOUT ITI ADMISSION AUGUST 2023

 

महाराष्ट्रशासन

कौशल्यविकास,रोजगारव उद्योजकताविभाग

व्यवसायशिक्षण व प्रशिक्षणसंचालनालय,महाराष्ट्रराज्य, मुंबई-01

शासकीयऔद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थाकर्जतजि.रायगड

बामणोली, कर्जत, नेरळरोड, जि.रायगड. पिन४१०२०१

प्रवेशसत्रऑगस्ट 2023-2024 करीताव्यवसायनिहायउपलब्धजागा

.क्र व्यवसायाचेनांव कालावधी तुकडयांचीसंख्या व्यवसायप्रवेशक्षमता शैक्षणिकपात्रता प्रवेशशुल्क
        CAP IMC एकूण   खुलाप्रवर्ग आरक्षितप्रवर्ग IMC
संधाता / WELDER वर्ष 1 16 04 20 १० वी उत्तीर्ण/
अनुत्तीर्ण
2150 950 30000
नळकारागीर / PLUMBER वर्ष 2 38 10 48 १० वी उत्तीर्ण/
अनुत्तीर्ण
1950 950 5000
फॅशनटेक्नॉलॉजी / FASHION DESIGN TECHNOLOGY वर्ष 2 32 08 40 १० वी उत्तीर्ण 1750 950 5000
सुईंगटेक्नॉलॉजी / SEWING TECHNOLOGY वर्ष 2 32 08 40 १० वी उत्तीर्ण/
अनुत्तीर्ण
1750 950 5000
वीजतंत्री / ELECTRICIAN वर्षे 1 16 04 20 १० वी उत्तीर्ण 2950 950 0000
जोडारी / FITTER वर्षे 2 32 08 40 १० वी उत्तीर्ण 3350 950 60000

 आय आणि सीटीएसएम

I &CTSM

वर्षे 2 19 05 24 १० वी उत्तीर्ण 2950 950 15000
8 फुडप्रोडक्शनजनरल / FOOD PRODUCTION GENERAL (SCVT) वर्ष 2 38 10 48 १० वी उत्तीर्ण 1750 950 10000
9 फुॲण्ड बेव्हरेजगेस्टसर्विसअशिस्टंट / FOOD & BEVERAGE GUEST SERVICE ASSISTANT (SCVT ) वर्ष 2 32 08 40 १० वी उत्तीर्ण 1750 950 5000
10 हाऊसकिपर / HOUSE KEEPER (SCVT) वर्ष 2 38 10 48 १० वी उत्तीर्ण 1750 950 10000

 

रोजगाराच्यासंधी :- केंद्रशासन /राज्यशासनतसेचखाजगीउद्योगामध्येनोकरीच्यासंधी,
स्वयंरोजगारकरण्याच्यासंधीतसेच SCVT व्यवसायांसाठीस्वत:चाहॉटेलव्यवसायसुरुकरण्याच्यासंधी

 

  • सर्वप्रवेशप्रक्रियाऑनलाईनपध्दतीनेहोईल.प्रवेशप्रक्रियामाहीतीसाठी.http;//admission .dvet.gov.inयावेबसाईटवरभेटदयावी.
  • प्रवेशासंबंधितसर्वमार्गदर्शनसुचनायासंकेतस्थ्ळावरउवलब्धआहेत.
  • प्रवेशफेरीचेवेळापत्रकसंकेतस्थळावरउपलब्धआहेत्याप्रमाणेप्रवेशातउपस्थितरहावे .
  • प्रवेशनिश्चितकरतांनासर्वमुळकागदपत्रे व प्रवेशशुल्कतसेचसत्येप्रतीचेदोनसंचदोनफोटोसहजमाकरणेबंधनकारकराहील .
  • आरक्षणप्रवर्ग( SC/ST ) उमेदवारांनाप्रवेशनिश्चितकरतांनाजातीचादाखलाजमाकरणेबंधनकारकराहील.
  • आरक्षणप्रवर्ग( VJ/NT/OBC ) उमेदवारांनाप्रवेशनिश्चितकरतांनाजातीचादाखला व नॉनक्रिमीलेअरजमाकरणेबंधनकारकराहील.

प्रवेशासाठीसंपर्क :-

 

प्राचार्य-श्री.पी.डी.हरिदास , ( मो.नं.9850023610 )

गटनिदेशक आणि प्रवेश समन्वयक--श्री.जी.बी.चौधरी,  (मो.नं. 8693869919)


औद्योगिकप्रशिक्षणसंस्था,

कर्जतजि.रायगड